Categories: Новости

СЕРБИЯ — РОССИЯ ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРЫ/IJA- РУСИЗА jyrOCAABHJA- СССР

СЕРБИЯ — РОССИЯ ЮГОСЛАВИЯ — СССР

Каталог изложбе

Каталог выставки

архи в срьии

ARCHIVES <№ SERBIA

::: :i::: i:::: Ti Ра * 1 * 1! 11! АРХИВ JXIOOIAllHJl

Ж ИВЕ

АРХИВ CPEHJE

ARCHIVES OF SERBIA

АРХИВ jyrOCJIABHJE

СРБША-РУСША, jyrOCJIABHJA-CCCP Поводом 180 година дипломатских односа

СЕРБИЯ-РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ-СССР К 180-летию дипломатических отношений

Каталог изложбе

Каталог выставки

Издавачи

Архив C’ponje Архив .Тугославще

За издаваче др Мирослав ПеришиЙ др Милан ТерзиЙ

Главни и одговорни уредници др Мирослав ПеришиЙ др Милан ТерзиЙ

Аутори изложбе и каталога др Алексе] Тимофеев др Горан МилорадовиЙ др Александар ЖивотиЙ

Превод на руски др Александар Силкин

На npednoj корици

Цар Никла] II на смотри српске добровол>ачке дивизще у Majy 1916.

Архив Сербии

Архив Югославии

Издатели

др Мирослав Перишич

др Милан Терзич

Главные и ответственные редакторы

др Мирослав Перишич

др Милан Терзич

Авторы выставки и каталога

др Алексей Тимофеев

др Горан Милорадович

др Александр Животич

Перевод на русский язык

канд. ист. наук Александр Силкин

На первой странице обложки

Царь Николай II проводит смотр сербской добровольческой дивизии в мае 1916 г.

На задн>о] корици

.Тосин Броз Тито и Леонид Брежн>ев у Београду 1962.

На последней странице обложки

Иосии Броз Тито и Леонид Брежнев в Белграде, 1962 г.

ISBN 978-86-80099-71-2

CPEHJA — PyCHJA, ЛУГОСЛАВША — СССР Поводом 180 година дипломатских односа

СЕРБИЯ-РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ-СССР К 180-летию дипломатических отношений

Каталог изложбе

Каталог выставки

Аутори изложбе и каталога

др Алексе] Тимофе]ев

др Горан МилорадовиЙ

др Александар Животик

Авторы выставки и каталога

др Алексей Тимофеев

др Горан Милорадович др Александр Животич

Београд / Белград 2018

САДРЖА1 / СОДЕРЖАНИЕ

Српско-рускиодноси, 1804-1917 др Алексе) Тимофеев, др Горан МилорадовиЙ 5

Сербско-российские отношения. 1804-1917.

Др. Алексей Тимофеев, Др. Горан Милорадович

1угословенско-сов)етски односи (1918-1991) др Александар ЖивотиЙ 35

Югославско-советские отношения (1918-1991)

Др. Александр Животич

Каталог изложбе

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР 69

Каталог выставки

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

Српски устанци против Турака (1804-1817)

Сербские восстания против турок (1804-1817) 70

Од српских устанака до првог пада династще ОбреновиЙ (1817-1841) От сербских восстаний до первого свержения династии Обреновичей (1817-1841) 76

Период владавине уставобранитела (1842-1858)

Период правления уставобранителей (1842-1858) 84

Од Светоандре)ске скупштине до стицаша независности (1858-1878)

От Свято-Андреевской скупщины до обретения независимости (1858-1878) 92

Од стицан>а независности до MajcKor преврата (1878-1903)

От обретения независимости до Майского переворота (1878-1903) 99

Од MajcKor преврата до Балканских ратова (1903-1912)

От Майского переворота до Балканских войн (1903-1912) 107

Ратови за ослобо^еше и у)едишеше (1912-1918)

Войны за освобождение и объединение (1912-1918) 128

Односи без односа

Отношения в отсуствие отношений 115

Успостав.ъаше односа

Установление отношений 140

Савезништво

Союзничество 150

Сукоб и помиреша

Конфликт и примирение 164

На путу распада — Cp6nja и Pycnja поново

По пути распада — снова Россия и Сербия 186

Дипломатски представници Срби|с у Русичи

Дипломатические представители Сербии в России 191

Дипломатскипредставници1угослави)е/Срби)еуСССР-у/Руско)Федераци)и

Дипломатические представители Югославии/Сербии в СССР/Россиискои Федерации 193

Дипломатски представници Pycnjc у Срби|и

Дипломатические представители России в Сербии 197

Дипломатскипредставници СССР-а/Руске Федерацчеу 1угославчи/Срби)и

Дипломатические представители СССР/Россиискои Федерации в Югославии/Сербии 201

Скрайенице

Сокращения 206

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

СРПСКО-РУСКИ односи

1804-1917.

Истори]а српско-руских односа може се, условно, поделити на неколико великих периода. Први, од XII до XVII века, почише на]рани]им контактима за време Св. Саве Српског и ipaje до доласка на власт династи]е Романових, а доживели су максималан успон за време владавине Ивана IV Грозног, Kojnje са Србима био везан и крвним узама. Основна характеристика првог периода српско-руских односа била je доминаци]а духовних веза, при чему су чак и световни владари, najnpe српски, а потом и руски, пре света пружали матери]алну подршку српским манастирима, као жариштима православна. Пуни континуитет односа, при коме су се нови контакта осланали на paHHje везе Koje су биле забележене у документима, може се пратити од Kpaja XV века. При том, политичких и економских веза, практично, ни]е ни било. Неколико извешта]а о доласку у руску службу и ради насенаваша у PycnjH српских световних лица требало би пре сматрати за изузетак него правило. Pycnjaje у то време била сувише далеко од Балкана да би се могла посматрати као реалан политички фактор у односу на CpOHjy.

Други период српско-руских односа обухвата XVIII век. Општа характеристика тог периода било je убрзано повеБаваше секуларних српско-руских контаката, без прекидаша старих верских веза. Руска дипломатка je у то време стигла на Балкан и успоставила прве политичке контакте са Србима, штитеБи шихова верска права у Истанбулу и Бечу. У кризним политичким периодима Срби су добрали позиве да се преселе у PycHjy или да се дижу на устанак. Плак, у то време Pycnja у себи jom HHje налазила ни снаге, ни жене, да самостално утиче на политичку будуБност српских земана.

ТреБи период српско-руских односа, xojn представна тему ове изложбе, ipajaoje од почетка владавине руског цара Александра I (1801-1825) до xpaja владавине Hикoлaja II (1894-1918). Почетком тог периода логика руско-турских ратова довела je до тога да су, услед потреба ратних onepapnja, руски bojhiihii први пут дошли до земана насенених Србима. Радило се о руско-турском разу 1806-1812. године, kojh je Порта изазвала кршешем руско-турских споразума о томе да се именована и смешивала владара Молдави]е и Влашке, xoje су уживале аутономи]у у оквиру Османске царевине, Mopajy одви]ати уз сагласност Pycpje. Када je у августу 1806. Порта сменила владаре Молдави]е и Влашке, у те две кнежевине je ушла руска Bojcxa у складу са чланом 16 KynyK-KajHapupjcKor мира склопненог 1774. године. Османска CTpanaje на то гледала са xpajftHM неодобравашем, што je, под yrnpajeM француског изасланика у Истанбулу, прерасло у руско-турски рат. Предводницом руског корпуса, xojn je ослободио Букурешт од Османли]а, командовао je Михаил Андреевич Милорадович (1771-1825) праунук саборца Петра I, српског насененика Михаила МилорадовиБа.

У то време у српским земнама у оквиру Османске царевине буктао je Први српски устанак (1804-1813). Во^е побушеног народа покушавале су да задоби]у ме^ународну подршку, обративши се свом традиционалном политичком заштитнику — AycTpnjcKoj монархии. Аустри]анци, ме^утим, нису желели да комплику]у CBoje односе са султаном док им на западним границама прети Наполеон. Онда су устаници покушали да се обрате PycnjH, xoja je одговорила без неких детанних обеБаша. У onajany тражили су чак и помоБ од Француске, али нису наишли на подршку тих традиционалних османских савезника. После почетних успеха устаника, османска

5

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИЗА — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

BojcKaje 1806. године кренула на Cp6njy са три стране: са истока (из Видина), cajyra (из Ниша) и са запада (из Босне). Српски устаници су успели не само да се одбране од османске BojcKe, вей и да пре^у у контранапад, ко)и им)е омогуйио да учврсте одбрану ослобо^ене територи)е. У тим условима су у лето 1806. године отпочели преговори устаника са Портом, Koje je у Истанбулу водно Петар Ичко. НемогуЙност да се доби)у ме^ународне гаранци)е за обейаша Koja je дала Порта, a Kojoj Hnje било сво]ствено држаше речи дате неверницима, Cp6eje чинила]ако опрезним.

Преговори Петра Ичка су прекинути, a Pycnja je српским устаницима пружила помой у значащим сумама новца, opyжjy и муници]и. Ситуации je додатно закомпликовао паралелни рат измену Наполеонове Француске и савезничке BojcKe Pycnje и Пруске (1806-1807), због кога Pycnja Hnje могла да концентрише 3HanajHnje снаге на Балкану. Hajeeftn део борбених де|става измену руске и османске BojcKe o/iBiijao се на TepnTopnjn Влашке кнежевине. На]очигледни]и почетак BojHe сарадше Руса и Срба представка долазак одреда руске BojcKe под командом генерал-Majopa царске BojcKe и донског козака Ивана Ивановича Hcajeea (1748-1810) у источну Cp6njy, 13. Maja 1807. године. БореЙи се aaje/ino са BojcKOM пожаревачког во|воле Миленка СтсуковиЙа, руска BojcKaje код села Штубик разбила велики одред Османл^а.

О свеобухватности руских onepapnja на Балкану говори и чишеница flaje од 1805. до 1807. године Tpajao поход руске Балтичке флоте под командом адмирала Димитри]а Сешавина у Средоземном мору. Током CBoje Задранске експедици]е та флота je, уз подршку српског становништва Боке Которске и шене околине, у фебруару 1806. потиснула Французе и Аустри]анце из утвр^еша у Бококоторском заливу, после чега су се становници Црне Горе и Боке заклели на верност руском императору Александру I. После заузимаша залива Димитров Се1вавин_|е одлучио да покуша да ocBojn Дубровник и важни|а острва тог дела Задрана — Мьет, Корчулу и Ластово. Мада су десанти руских трупа на острва били успешны, борба 3ajaKO утвр^ени Дубровник Hnje уродила плодом. Руским морнарима, Бокелима и Црногорцима супротставио се француски гарнизон. Haпoлeoнoвejeдиницe пустили су у Дубровник шегови становници, код Kojnx су де]ства у|еди1ьене руско-црногорске BojcKe изазвала велики страх. После одласка руске флоте 1807. године, Бококоторски залив je био у аустри]ским рукама све до 1918. године. Акци]а адмирала Сешавина на Задрану и блокада Дарданела, Koja je потом уследила, прилично су ослабили одлучност Османли]а да се супротставе.

У августу 1807. Османска и Руска царевина потписале су двогодишше npnMnpje, коме je накнадно придодато Портино обейаше да Йе прекинути ратна де]ства против Cp6nje. На Taj начин Cp6njaje добила могуйност да предахне, mroje Pycnja искористила aajanaae BojHor потенциалаустаничке BojcKe: у Cp6njy су упуйени наоружаше и новац, као и bojhh стручшаци ради помойи устаницима на фортификаци]ским радовима, организована je радионица за производшу барута и ливница, обучавани су артилерци, итд. YjyHy 1807. године, у побушену провинции Османског царства, Cp6njy, CTnraoje први руски дипломатски представник — Константин Константинович Родофиникин (1760-1838). Onje покушао дасузби]е aycTpnjcKnyrnpaj, Hapo4nrojaKy оним круговима српског друштва nnje благосташе je условлавала трговина са суседном Аустрирм. Старашем Филипа Осиповича Паулучи]а (1779-1849), царског изасланика код Кара^ор^а, 1807. године закл,учена]е конвенции BojHO-политичког карактера, KojoM су српски устаници дошли под заштиту руског цара. Пако Родофиникинови поступци нису увек наилазили на симпати]е ме^у Србима, o6jeKTHBHO су допринели учвршйивашу Кара^ор^еве власти, Kojn je себе прогласио „врховним вождом српског народа“.

6

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

Мерутим, прекид примиэда довео je до убрзаног напада османли]ске во]ске на CpOHjy, што]е проузроковало панично бекство у Аустри]у многих српских породица, па и самог руског амбасадора Родофиникина.

Отпочишаше дфстава руске во]ске |\’жно од Дунава довело je до тога да Османли]е успоре надираше. Током 1810-1811. године српски устаници су, за]едно са руским експедиционим корпусима kojh су им послати као подршка, остварили неколико победа (код Засике, на Варваринском полу, код Лознице итд.). Уз активну подршку руске во]ске устаници су успешно одбили све османл^ске нападе, па су чак и проширили ослоборену територи]у. У CpOHjy je 1810. године стигао и нови руски представник — Ф|олор Иванович Недоба (1770-1846). Поред тога, Cp6njaje од команде руске Дунавске арми]е поново добила велику суму новца, ортж|е и муници]у, Bojne санитетли]е, као и инструктора за обуку српских артилераца. Из Петербурга je, по специ]алном дипломатском куриру Димитри]у Hикoлajeвичy Бантиш-Каменском (1788-1850), послата и помой за српске цркве. Путописне белешке тог младог руског дипломате и историчара да]у не само кшижевне приказе, вей и цртеже устаничке Cponje.

Претша Наполеоновим нападом на Pycnjy 1812. године натерала je Pycnjy да убрза склапаше мира са Османском царевином. Руски bojhhhh и цивили су напустили Београд, а две имперце су 1812. године потписале Букурешки мировни уговор, у KojeM je посебним чланом одререна обавеза Османске царевине да Србима пружи амнести]у, аутономи]у и ослободи их плайаша пореза. Букурешки споразум je, с ]едне стране, био први мерународни документ kojh je, после више векова, потврривао nocTojaaa аутономне српске државности. С друге стране, потписиваше тог споразума je за Србе било не само потпуно неочекивано него и фpycтpиpajyйe, с обзиром на то да су као побушеници уживали далеко вейи степей слободе од оног kojh je споразумом била дужна да им обезбеди Османска царевина.

Искористивши слаблеше Pycnje, Порта je одлучила да се не држи преузетих обавеза и обейаша датих у погледу Срба, што je изнова подстакло гнев и немире у побушеном Смедеревском санцаку. Суровости са kojhmb су изнуривани порези, спроворено разоружаваше и организован принудни рад, поново су довели до напетости. npoTojepej Mareja НенадовиЙ обратно се Pvciijii молбом да помогне Cpoiijn да би добила статус сличай оном kojh су имале кнежевине Молдави]а и Влашка, Koje су практично биле под руским протекторатом. Пошто то HHje било могуйе реализовати, у априлу 1815. букнуо je Други српски устанак. Предводио га je Милош ОбреновиЙ, политичар опрезни]и од Карарорра, kojh je настсдао да проблеме решава преговорима, а само у cлyчajy шиховог неуспеха прибегавао je opyжjy. Бодеви измеру српских устаника и Османлида нису се разбуктали оним интензитетом као у Првом српском устанку и утихнули су после неколико месеци Bojeeaaa, завршивши се турским неуспехом. Милош ОбреновиЙ се 1816. године заклео на верност султану и био именован за „баш-кнеза“ Cponje. односно био je опуномойен да самостално решава сва српска унутрашша питала уколико она нису задирала у интересе Османске царевине.

РашчишЙавадуЙи себи пут ка nornynoj власти, Милош ОбреновиЙде 1817. године наредио убиство Карарорра, воре Првог српског устанка. Pycpja, Koja je из рата са Наполеоном изашла као победница, била je мойан фактор уздржаваша и стабилности, kojh je хладио ентузи]азам Порте да поново посегне за силом. При том се жива дипломатска делатност агената Милоша ОбреновиЙа у прилично) мери ослашала на покровителство руских дипломата у Истанбулу. Надзад, 1826. године, на захтев руског императора Hикoлaja I (1825-1855), Османска царевина je потписала тзв. Акерманску

7

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

конвенции, KojoM се обавезала на поштоваше Букурешког мира, уклучу]уБи и тачку Koja се односила на CpOHjy. Одби]аше турског султана Махмуда II да испуни одредбе Акерманске конвенци]е довело]е до наредног руско-турског рата, у коме су Османли]е поново претрпеле пораз и биле прину^ене да 1829. године потпишу 1едренски мировни споразум.

Према том споразуму, TypcKaje била дужна да Срби]и да аутономи]у, flajoj врати „шест Haxnja, Kojejojje одузела, и на Taj начин заувек осигура мир и благосташе верног и покорног народа сербског“. Та CBoja обеБаша султане био дужан да спроведе личним декретом — хатишерифом. Два таква указа султан]е потписао 1830. и 1833. године. Као резултат тога, Cponja je постала аутономна кнежевина, кренувши путем пуне обнове српске државности, иако je остала у саставу Османске царевине, на CBojoj територщи имала неколико турских гарнизона и плаБала Порти данак.

Тридесетих година XIX века из Руске царевине у аутономну кнежевину Cponjy стизале су дипломатске миси]е — барона Петра Ивановича Рикмана (1836) и кнеза Василла Андре|евича Долгоруког (1837). Tpajno дипломатско представништво било je успоставлено 10/22. фебруара 1838. године, доласком у Београд руског конзула Герасима Василевича Вашченка. Sera je кнез Милош доста хладно дочекао, услед интрига Енглеске и Аустри]е. Без обзира на то што се временем ситуаци]а поправила, руски yTHpaj у Срби|и био je далеко од формалист ме^ународног статуса Pycnje као главног покровителе православних хришБана у Османском царству.

Наставлени су и дале проширивани и културни контакта. Када je митрополит Петар ДовановиБ) 1836. године, а на предлог Симе МилутиновиБа Capajлиje, у аутономно] Cponjn основао Богослови]у, у aoj су била ангажована и два руска професора: Димитров Алексеевич Рудински и Василле Ф)одорович Вердиш. йиховим доласком отпочело je и систематско учеше руског je3HKa у cpncKoj средини. Поред осниваша Богословие, митрополит Петар донео je решеше да се ]едан 6poj српских питомаца може школовати и у Руси]и. Руски професори су у београдско] Богословии предавали библи]ску географи]у, руски и црквенословенски je3HK. То, ме^утим, ни]е било доволно да се обезбеди пресудан културни утица], има]уБи у виду чишеницу да су тих година у Београду, осим Богословие, постегали и Лице], Инжешерска школа и Bojna академи]а.

У Београду, као и у другим веБим пограничним градовима, почела се формирати средина чи]и су економски и политички интереси били чврсто везани за Аустри]у. Pycnja у то време ни]е имала неки нарочит економски интерес у Срби]и. Као резултат тога, у Београду je почело ривалство измену представника Pycnje и Aycrpnje, Koje су додатно компликовале српске политичке размирице, спореша око устава и борба измену две династии — ОбреновиБа и Кара^ор^евиБа, Koje су се смешивале на престолу путем династичких преврата. У том периоду у Срби|и]е почела да се ствара атмосфера у Kojoj су богата луди и крупне бирократе, пословним везама повезани са Аустри]ом, Француском или Енглеском, према Pycnjn имали хладан, чак равнодушан став. Истовремено, селаци, ситни чиновници, во]ници и учители исполавали су неупоредиво топли]а национална осеБаша, па су се и више уздали у помоБ Pycnje, Kojaje традиционално подржавала иде]у ослобо^еша Словенау OcMancKoj царевини.

Такво сташе у друштву довело je до краха руске политике у западном делу Балканског полуострва током Кримског рата (1853-1856). Cpoiija je заузела веома лojaлaн став према Порти у време када се коалици]а Енглеске, Француске и Турске свим

8

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

силама борила против Руске царевине. Ствар je дошла дотле да се руски генерални конзул Феодор Антонович Тумански (1799-1853) због интрига француских и енглеских представникау Београду нашао у веома тешком положа)у. Кнез и влада су 1853. године практично отпочели бо)кот руског конзула Туманског што je, по мишлешу шегових савременика, био разлог смрти дипломате од инфаркта. Ме^усобни односи захладнели су jom jane после потписиваша Париског мировног уговора, KojnM je Pycnja и дефинитивно изгубила статус протектора Cp6nje (и осталих балканских хришБана).

Општи pa3Boj cnryapnje ослабио je симпати]е према Cp6njn у руском друштву. HaKoje одмах по окончашу Кримског рата, 1856. године, за генералног руског конзула у Cp6njn поставлен Михаиле МилошевиБ (1807-1885), руски дипломата српског порекла, ме^у чиновницима руског Министарства сполних послова дошло je до извесног разочареша према Србима, Kojeje norpajano неколико /leiiennja. независно од променау званичном односу Pycnje према Балкану. После дворског преврата 1858. године и одласка са власти кнеза АлександраКара^ор^евиБа (1842-1858), односи измену Pycnje и Cp6nje су изнова отоплили. У том периоду Руска царевина je започела дипломатску борбу за повратак позииэда изгублених поразом у Крымском разу генерално, а посебно на Балкану. У томе je активну улогу имао руски министар иностраних послова, кнез Александар Михаилович Горчаков (1798-1883), Kojn се I860, године обратно еврейским владарима, iio/iceliajvlni их на врло тежак пoлoжaj хришБанских народа у OcMaHCKoj царевини. Према Горчаковлевим речима: „Pycnjn савест не допушта да и дале Бути о страшном пoлoжajy хришБана на Истоку“.

Односи Pycnje и Cp6nje су се дефинитивно поправили током владавине Михаила ОбреновиБа (1860-1868). У то време Pycnja je пружила дипломатску помоБ Cp6njn у борби за повлачеше турских гарнизона из Cp6nje 1867. године. Осим тога, Pycnjaje дала Cp6njn неколико великих новчаних поза]мица за BojHe потребе и охрабривала je у HacTojaay да стане на чело ослободилачког покрета на Балкану. У тежши да постане балкански „Пи]емонт“, Cp6njaje потписала споразум са Прием Гором, као и споразум са лидерима бугарске емиграц^е, Kojn су се налазили у Букурешту. Ти споразуми су предви^али за]едничку борбу против Османске царевине и ствараше велике државе православных Словена под влашБу српског кнеза. Све то je узнемирило не само Османску него и Хабзбуршку имперцу. Напрасна смрт српског монарха Михаила ОбреновиБа у атентату, nnja политичка позадина никада Hnje pasjamaena, npei<iiHvja je те планове.

Услед отоплаваша политичке климе, опште либерализаци]е и укидаша цензуре у Pycnjn шездесетих година XIX века BeoMaje nojanana улога гра^анског друштва, што се изражавало крез настанак различитих трупа Koje су имале слично мишлеше о многим проблемима, Kojn су у то време били пред PycnjoM. Те трупе су имале CBoj став не само о унутрашшим него и о сполним питашима, па самим тим и о словенском. Мада су симпати]е према словенским народима под османском влашБу биле опште, представе о будуБности Словена су биле различите. Те руске друштвене трупе и српска елита отпочеле су активно yaajaMHO деловаше. Руски словенофили су 1859. године сачинили познату „Посланицу Србима“, Kojyje написао]едан од словенофилских лидера Aлeкcej Степанович XoMjaKOB (1804-1860), а потписали су и други бро]ни представници руског словенофилског покрета. Словенофили нису само из штампе добрали информации о Cp6njn, веБ и од познаника ме^у чиновницима Министарства иностраних дела, од Kojnx je Hajno3HaTnjn био словенофил мла^е генерации Александар Федорович Гилфердинг (1831-1872).

9

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

Посланицу je у Cpowjy донео и дистрибуирао jom ]едан истакнути во^а словенофила Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886), ко)и се трудно да)е подели не само ме^у Србима у кнежевини, вей и у суседним землама Koje су биле под влашйу Османске и Хабзбуршке царевине. Посланицу je чинило необично преплиташе традиционалистичких савета (ослашаше на православие, патри]архални породични начин живота, за]едништво; опрезност у односу према Западу; опрез према Словенима католицима и протестантима) и либералног миште^а (укидаше смртне казне; верска толеранци]а; знача] попечителства просвештени]а и омогуйаваша доступности образовала свим сло]евима друштва; знача] улоге локалне власти; недопустивост поделе друштва на племените и просте; знача] слободе мишлеша и слободе штампе; перцепци]а духовних пастира као ауторитетних особа, али не тако „да они себе уздижу црквом, одво]ено од народа“), што je заправо одражавало идеолошки концепт самих словенофила.

У наредном периоду та нарочита комбинации иде]а техничког прогреса са Запада уз очуваше сопствене традиции помогла je у формирашу идеолошког корпуса najMacoBHHje српске парти]е до Првог светског рата — Народне радикалне странке Николе ПашиЙа (1845-1926). Чишеница да je Хом]аковлев мла^и син Hикoлaj (1850-1925) после револуци]е нашао уточиште у 1угослави]и, где je и умро, не би се могла назвати другачи]е до поигравашем судбине. Hикoлaj Aлeкcejeвич Хом]аков]е као емигрант у 1угослави]и живео од матери]алне помойи Kojy je доби]ао од крала Александра I Кара^ор^евиЙа у знак поштоваша према делатности шеговог оца у корнет Срби]е.

У исто време, шездесетих година XIX века, почели су се разви]ати и други друштвени односи измену Срба и Руса — „револуционарно-демократски“. HajananajnHjHM из те сфере може се сматрати vTiniaj руског окружеша на Светозара МарковиЙа (1846-1875), оснивача српског револуционарно-демократског покрета и публицисте соци]алистичке ори]ентаци]е, Kojn je као студент-стипендиста током школоваша тесно сара^ивао са руском револуционарном омладином у Петербургу. Треба напоменути да je Светозар МарковиЙ касни]е утицао на оснивача радикалне парти]е Николу ПашиЙа, као и на будуйе српске соци]алдемократе а, измену осталих, и на будуйе утемеливаче комунистичке идеологи]е у Срби]и. Руски револуционарно ори]ентисани студента долазили су и у Срби]у, r/ieje шихова делатност тако^е оставила трага.

На Другом конгресу српског друштва „Омладина“, одржаном августа 1867. у Београду, учествовало je и неколико Руса: Андреев, Губин и Бочкаррв. Та либерална омладинска организаци]а je имала приличан ауторитет ме^у српском елитом, а неки лени чланови су касни]е заузели истакнуте пoлoжaje у политици, образовашу и култури. HajBHme пажше изазвало je излагаше Ивана Бочкаррва, Kojn je први пут у Срби]и покренуо питаше права жена. Светозар МарковиЙ, Kojnje nacTojao да се у Срби]и отвори питаше еманципаци]е, напомишао je да je пажшу српског друштва на женско питаше скренуо управо Taj руски студент, CBojHM рефератом о женским правима. Он]е изазвао жестоку дебату и иницирао доношеше одлуке да „жена у ’Омладини’ има иста права као и мушкарац. Питаше женске еманципаци]е до тада ни]е покретано ме^у српским новинарима“.

Пажша, несразмерна aenoj величини, Kojy je Срби]а као могуйи „Пи]емонт Дужних Словена“ изазвала у руском друштву шездесетих година XIX века, довела je током наредне децени]е до необичне nojaBe: настала je CBojeepcna „дво]на политика»

10

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

према Cponjn и Балкану уопште, од KojnxjejeflHy cipyjy заступао званични Петербург, а другу словенофилски настро_]ена друштва. Осетно поболшале српско-руских односа уследило]е 1871. године, после посете кнеза Милана ОбреновиБаинамесникаМиливо]а Блазнавца императору Александру II у Ливадии на Криму.

KpajeM седамдесетих година XIX века словенофилство je у Pycnjn постало утица]на идеологи]а, Koja Hnje захватила само друштво вей и део влада]уйих кругова, па чак и припаднике руске дипломатке. Словенофилске ставове су делили наследник престола, велики кнез Александар (будуйи Александар III), шеф Ази)ског оделела руског Министарства сполних послова (под Koje су потпадале Османска царевина и aoj вазална кнежевина Срби)а) П. Н. Стремоухов, амбасадор у Стамболу, гроф Н. П. Игшати)ев, амбасадор у Бечу Е. П. Новиков, као и руски конзули у Београду, Дубровнику, Capajeey, Ри)еци, Мостару, Скадру. Истовремено, словенофилски ставови су били супротни званично) политици Pycnje, посебно леног канцелара Александра Горчакова, ко)и je био врло резервисан према, како их je називао, „словенским фантази]ама“.

Ka/iaje 1875. године букнуо устанак у Босни, а потом и у Hpnoj Гори и EyrapcKoj, руско Министарство иностраних дела позвало je Cp6pjy да остане мирна, док су представници словенофилских кругова неформатно правили 6pojne naroBemraje о томе да би се свакако требало уклучити. PycKojaBHO Maeaeje на Taj начин утицало на цара и легово окружеле како би их принудило да уведу Pycpjy у рат на страни балканских Словена. И у самом Београду je и/ieja Bojnor решавала питала у]едилела задобила симпати]е, naje 18Дуна 1876. Кнежевина Срби]аушлау рат против Османске царевине. 3aje/ino са Срби|ом. у рат je ушла и Црна Гора. У Петербургу je почела кампала за увлачеле званичне Pycnje у сукоб на Балкану, док je у Cp6pjy похрлила бурит руских добровольца — укупно око 3000 луди, од kojhx су 700 били официри. Словенски одбори у Pycnjn прикуплали су доброволне прилоге за словенске народе под османским japMOM, измену осталог и за Cp6pjy. KpajeM jyna у Cp6pjy je стигао генерал Михаил Григорович 4epaajeB (1828-1898), kojh je узео српско државланство и био поставлен за главнокоманду]уйег српске BojcKe. Високе пoлoжaje добили су и други руски официри-доброволци. На почетк\ |е српско-руска BojcKa нанела Османл^ама неколико пораза. Ме^утим, 6pojnnja редовна BojcKa Османске имперце, опремлена немачким наоружалем и обучена од стране професионалних европских инструктора, нанела je cpncKoj bojc-ци, углавном cacтaвлeнoj од мотивисаних, али нерегуларних и необучених снага, катастрофалне поразе код Алексинца и Ъуниса. Те 1876. године bojhii поход nnje био много успешней ни за црногорску BojcKy. Само су ултиматум званичне Pycnje и претла ратом натерали Порту да октобра 1876. обустави напад на Cp6pjy.

Током те кратке, неуспешне и скупе авантуре руски доброволци су на српско становништво оставили контрадикторан утисак. С друге стране, и многи доброволци, kojh су били мотивисани превасходно словенофилским идеализмом, били су разочарани неочекиваном равнодушношйу локалног становништва према иде]и ослобо^ела православног живла од османске власти, ниском обученошйу во]ника, изразима непоштовала чак и нajнижиx официра према надре^енима, као и завишйу на Kojy су наилазили код по]единих српских официра. Идеалистичке представе припадника два]у народа су се, први пут тако драматично и тако масовно, укрстиле са истори]ском и друштвеном реалношйу.

HaToj, прилично шаролико] позадини,]ош cejacHHje издва]а]у судбине по]единих руских доброволаца kojh су се жртвовалиу борби за независност Cponje и nnja су часна

11

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

имена остала запамБена од српског народа. Ме^у мученицима за словенску иде_]у издва]а се име истакнутог активисте словенофилског покрета, пуковника Никола]а Николаевича Ра]евског (1839-1876), чи)а судбина je послужила Лаву Толс-TOjy као прототип за лик грофа Вронског у роману „Ана Карешина“. Ра)евски)е у Cp6njy дошао као доброволац и Tyje, на официрско) дужности у bojc-ци генерала Чераа)ева, погинуо у 6ojy код села Горан Адровац 20. августа 1876. године. Свечано опело Николае Ра)евском у Београду служио)е митрополит Михаиле, у присуству крала Милана, свих министара и руског конзула. Посмртни остаци Ра)евског пренети су у Pycnjy и сахрааени на имаау Зеразмовка (Чигирински срез Ки)евске губерни)е). На месту xepojcKe norn6nje, према завештаау аегове ма)ке, средствима породице Ра)евски изгра^ена je црква Koja je свечано освештана 2. септембра 1903. године. Та црква недалеко од Алексинца сачувана je до данас, као ]едан од првих споменика руским во]ницима палим на cpncKoj земли.

Престанак непрДателских де]става измену Султанове BojcKe и аегових побуаених поданика — кнежевина Cp6nje и Црне Горе — Hnje донео мир Балкану. Порта je упорно игнорисала захтеве Pycnje да обезбеди поуздану заштиту сво]им хришБанским поданицима. Захвалу]уБи вештим маневрима CBoje дипломатке Pycnja je успела да обезбеди неутралност еврейских држава у аеном следеБем разу против султана. Непроцешиву помоБ у томе пружила joj je сама Порта, Koja je CBojnM грубим и неспретним потезима допринела поништавашу одредаба Париског споразума, Kojn je Турску штитио од самосталног рата са PycnjoM. С друге стране, Pycnja je морала да обеБа Аустро-YrapcKoj да Бе одустати од ствараша |единствене словенске државе на Балкану и да Бе уважавати лене интересе у Босни и Херцеговини.

У априлу 1877. године Pycnjaje o6jaBHna нови рат TypcKoj, при чему су се борбе водиле на два ратишта: главно je било на Балкану, где се налазила и престоница Османске имперце, а споредно се налазило у 3aKaBKa3jy. Руска BojcKa je прешла преко румунске TepnTopnje, пребацила се преко Дунава и отпочела крваве 6ojeBe на територи|и данашше Бугарске. Pycnjaje освориа готово читав европски део Османске царевине, зауставивши се тек код стамболских зидина, плашеБи се да Бе, као и у Кримском разу, победом над Осман.ирама изазвати рат са савезом европских држава, Koje су по сваку цену HacTojane да canyeajy султанову власт у Европи. Борбе су биле брзе и интензивне за то времеДер je nocTojao озбилан ризик од силовитог и потпуног уласка Енглеске у рат на страни Османске царевине. Мировни преговори у Зедрену, Kojn су почели веБ у децембру 1877, одуговлачени су услед мешала Енглеске, тако да су завршени тек 19. janyapa 1878. године. Убрзо, 3. марта исте године, у западном предгра^у Стамбола Сан-Стефану, био je потписан тзв. Сан-Стефански мировни споразум измену Pycnje и Османске имперДе.

ЗахвалуруБи томе што je рат во^ен на територи]и Бугарске, као и због искреног одушевлела са KojnM je локално становништво дочекивало руску BojcKy, масовно учеству]уБи у устанку, Бугари су у то време постали прилично популарни у Pycnjn. Црна Topaje поново ушла у рат са Османском империям веБ у априлу 1877. године. Cp6nja, сеБа]уБи се свог недавног пораза 1876. године и нешто ранДег, али не и заборавленог пораза Pycnje 1856. године, игнорисала je сталне сигнале руске дипломатке о пожелности ступала у рат. Кнежевина Cp6nja се уклучила у сукоб тек 13. децембра 1877. године, закаснивши да учеству]е у иоле значащим биткама против Османли]а. Услед тога Hnje успела да ослободи територи]е у Crapoj Cp6njn, Koje Османска царевина тада уопште Hnje била у сталу да брани.

12

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

Сан-Стефански споразум, Kojnje за Бугаре постао национални празник, а за Србе разлог озло]е^ености на Pycnjy, никада Hnje ступио на снагу, мада су иегове одредбе KacHnje имале велики утица] на разво] односа на Балкану. У контексту будущности Cponje суштина споразума се сводила на следейе. Срби]а и Црна Гора су добиле независност, а Босна и Херцеговина — аутономи^у. С друге стране, на источним границама Cponje створена je огромна кнежевина Бугарска, Koja je обухватала знача]ан део Балканског полуострва, од Дунава до ErejcKor мора и од Црног мора до Охридског ]езера. За Црну Гору се предвифало да знатно прошири CBojy територи]у за неколико равничарских области, Koje су до рата биле у саставу Османске царевине. Cpoiipi je остварила Kpajne ограничено територи^ално проширене, не добивши Рашку облает (преко Koje би се повезала са братском Црном Гором) нити Стару Cpoiijv (Косово и MeToxnja, као и области северозападно од Скопла). Српска дипломати)а]е била дубоко разочарана таквим приступом, а у погледу разграничена са Бугарском руским дипломатама je закулисно била изражена спремност да се предузме све, па и рат — ако треба.

Сан-Стефански мир, ме^утим, ни]е одговарао ни европским државама, Koje су пожуриле да се окористе на рачун „наследства болесника на Босфору» — Османске iiMiiepuje. Као последица интервенци]е Енглеске, Аустро-Угарске и Француске одржана je нова конференци]а, на Kojoj je 13. jvna 1878. склоплен Берлински уговор. Што се словенског питана тиче, на Балкану су направлене следейе измене: територи^а планиране енормне бугарске државе поделена je на три дела: на султану вазалну Бугарску кнежевину од Дунава до планине Балкан, са средиштем у Софией; аутономну провинции Турске импери^е — Источну Румели^у, са центром у Филипополу; док je Македонка оставлена у Османско] царевнин без статусног ограничена, дакле — као и до тада.

Призната je независност Црне Горе, Cponje и Румуни^е, али су територи]ална проширена Црне Горе и Cponje. предвидена Сан-Стефанским споразумом, додатно уманена. Cp6Hjaje изгубила неке мане делове Старе Cponje. Kojeje требало дадоби]е на северу Косова, али je добила неке од области Koje су требале да припадну Бугарскоф Аустро-Угарска je добила право на окупаци]у Босне и Херцеговине, као и право на уво^ене cboJhx гарнизона у Рашку облает („Новопазарски санцак“), што je значило снажну блокаду комуникационих путева измену Cponje и Црне Горе.

Као последица не нарочито успешног завршетка српско-турских ратова по Cponjy, ]авило се разочарене српског владара у Pycnjy и потпуна преори]ентаци]а ка Аустро-Угарско] монархини. Кнез Милан je био заслужан за потписиване Tajne конвенци]е измену Беча и Београда 1881. године, Koja je значила одуста]ане Cponje од пропагирана и планирана територи^алног проширена, као и иену пуну зависност од Хабзбуршке царевине — до те мере да се новопризната држава обавезала да нейе потписивати политичке споразуме са трейим землама без претходне сагласности Беча. На]доследни]и спроводилац тог правца у политици Cponje био je сам кнез Милан ОбреновиЙ.

Убрзан процес модернизаци^е српске во_]ске и других институци^а државе об_]ективно je доприносио janany српске државности али се, с друге стране, ни]е нарочито допадао традиционалистички ори]ентисаним ситним сопственицима, kojh су чинили апсолутну вейину графана Cponje. Носилац тих иде_]ау Cponjn onnaje Радикална странка, опозициона влада]уйим круговима, са чврстом русофилском ори]ентаци]ом у сполно] политици и са ослонцем на традиционализам и егалитаризам у унутрашно]

13

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

Сан-Стефански споразум, Kojnje за Бугаре постао национал™ празник, а за Србе разлог озло]е^ености на Pycnjy, никада Hnje ступио на снагу, мада су иегове одредбе касни]е имале велики утица] на разво] односа на Балкану. У контексту будущности Cponje суштина споразума се сводила на следейе. Cp6nja и Црна Гора су добиле независност, а Босна и Херцеговина — аутономи]у. С друге стране, на источним границама Cp6nje створена]е огромна кнежевина Бугарска, Koja je обухватала знача]ан део Балканског полуострва, од Дунава до ErejcKor мора и од Црног мора до Охридског ]езера. За Црну Гору се предвифало да знатно прошири CBojy територи]у за неколико равничарских области, Koje су до рата биле у саставу Османске царевине. Cp6nja je остварила Kpajne ограничено територи]ално проширене, не добивши Рашку облает (преко Koje би се повезала са братском Црном Гором) нити Стару Cp6njy (Косово и Meroxnja, као и области северозападно од Скопла). Српска дипломати)а]е била дубоко разочарана таквим приступом, а у погледу разграничена са Бугарском руским дипломатама je закулисно била изражена спремност да се предузме све, па и рат — ако треба.

Сан-Стефански мир, ме^утим, Hnje одговарао ни европским државама, Koje су пожуриле да се окористе на рачун „наследства болесника на Босфору» — Османске nMnepnje. Као последица интервенци]е Енглеске, Аустро-Угарске и Француске одржана je нова конференции, на Kojoj je 13. ]ула 1878. склоплен Берлински уговор. Што се словенског питана тиче, на Балкану су направлене следейе измене: територи]а планиране енормне бугарске државе поделена je на три дела: на султану вазалну Бугарску кнежевину од Дунава до планине Балкан, са средиштем у Софи]и; аутономну провинции Турске nMnepnje — Источну Румели]у, са центром у Филипополу; док je Македонка оставлена у Османско] царевини без статусног ограничена, дакле — као и до тада.

Призната je независност Црне Горе, Cp6nje и Румуни]е, али су територи]ална проширена Црне Горе и Cp6nje, предвидена Сан-Стефанским споразумом, додатно уманена. Cp6njaje изгубила неке мане делове Старе Cp6nje, Kojeje требало дадоби]е на северу Косова, али je добила неке од области Koje су требале да припадну Бугарскоф Аустро-Угарска je добила право на окупаци]у Босне и Херцеговине, као и право на уво^ене CBojnx гарнизона у Рашку облает („Новопазарски санцак“), што je значило снажну блокаду комуникационих путева измену Cp6nje и Црне Горе.

Као последица не нарочито успешног завршетка српско-турских ратова по Cp6njy, ]авило се разочарене српског владара у Pycnjy и потпуна преори]ентаци]а ка Аустро-Угарско] монархии. Кнез Милан je био заслужан за потписиване Tajne конвенции измену Беча и Београда 1881. године, Koja je значила одуста]ане Cp6nje од пропагирана и планирана територи]алног проширена, као и иену пуну зависност од Хабзбуршке царевине — до те мере да се новопризната држава обавезала да нейе потписивати политичке споразуме са трейим землама без претходне сагласности Беча. На]доследни]и спроводилац тог правца у политици Cp6nje био je сам кнез Милан ОбреновиЙ.

Убрзан процес модернизаци]е српске во]ске и других институци]а државе об]ективно je доприносио janany српске државности али се, с друге стране, Hnje нарочито допадао традиционалистички ори]ентисаним ситним сопственицима, Kojn су чинили апсолутну вейину графана Cp6nje. Носилац тих иде]ау Cp6njn била]е Радикална страйка, опозициона влада]уйим круговима, са чврстом русофилском ори]ентаци]ом у

14

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

у сполно] политици и са ослонцем на традиционализам и егалитаризам у унутрашшо] политици. Борба измену радикала и крала Милана завршила се, свакако не без руске помойи, кралевим поразом. У променама на престолу и у Скупштини посебну улогу_]е одиграла вешта политика руског дипломатског представника Александра Перси]ани]а Kojnje CBojy землу у Београду заступао 1877-1895. године.

Упркос слаблешу позици]е Pycnje у Cponjn и Бугарско], руске дипломате су се и дале, са будном пажшом, бавиле положа]ем православное становништва у Османско] царевнин. Руски конзули на територищ Косовског вила]ета чврсто су се држали курса Pycnje на заштити српског становништва од упада албанских верских фанатика. Нарочиту популарност ме^у Србима уживао je конзул Иван Степанович 1астребов (1839-1894), kojh ни)е био само )едан од оснивача Призренске богословие (главног образовног центра косовских Срба), вей и велики научник, kojh се бавио проучавашем oonnaja и културе „османских“ Срба. Руски конзули у пределима kojh су остали под султановом влашйу — Виктор Федорович Машков (пре 1867-1932), Григори) Степанович Шчербина (1868-1903), Аркади) Александрович Орлов (1868-после 1928), Александар Аркаэдевич Ростковски (1860-1903) и други представници Pycnje допринели су стабилизации живота у тим кра)евима, упорно штитейи локално православно становништво. Улога руских дипломатских представника реално je вреднована од стране Cponje у време колашинске кризе 1901. године, смириваша албанских упада 1902-1903, борбе против аустри]ских провокации у Санцаку 1905. године, итд.

Принципи]елна политика подршке православном становништву Старе Cponje и Македонке довела je до тога да су у очима локалног муслиманског становништва, нарочито Албанаца, Руси постали нajoмpaжeниjи непри]атели. У марту 1903. je/ian Албанац исламске вере, турски bojhhk, смртно je ранио руског конзула у Митровици Григорищ Шчербину. Убиство je, према rojaBH самог атентатора, било освета руском конзулу jep je претеривао у nenpecranoj заштити митровачких Срба од претши погромом. У августу исте године, под сличним околностима, припадник османске жандармери]е y6noje руског конзула у Битолу Александра Ростковског. Треба, при том, знати да руски конзули нису били антиалбански настро]ени. Шчербина се, поред осталог, бавио прево^ешем албанских народних песама на рхски_|език.

Намесништво младог крала Александра и радикалска влада слагали су се при noKymajy ослашаша на Pycnjy, а симбол тог новог политичког курса било je свечано миропомазаше малолетног крала Александра на царство у манастиру Жича, поводом 500-годишшице Косовског 6oja. Миропомазао raje митрополит Михаиле, kojh се вратио из прогонства у Pycnjn, а том чину су присуствовали влада, намесништво и руски посланик Александар Перемани. Наравне, Аустро-Угарска царевина Hnje хтела да пусти малу кралевину из свог снажног зaгpлaja. После KpaTKOTpajne забране српског извоза стоке у Аустро-Угарску 1890-1891. године, радикалска влaдaje била приморана да 1892. године са шом потпише нови трговински уговор, чиме je потврдила подрежен пoлoжaj CBoje привреде. У лето 1891. године крал Александар и Никола ПашиЙ су ипак отишли у званичну песету руском цару Александра III, где су наишли на топао дочек, добили обейаше подршке за српске acnnpannje у Македонии и, чак, обейаше да Йе бити спречена могуйа анекси]е Босне и Херцеговине од стране Беча. То ]ачаше српског ослашаша на Pycnjy, ме^утим, 6Hnoje изненада прекинуто.

Janyapa 1894. у Београд се неочекивано вратио Милан ОбреновиЙ, Kojnje задобио знатан утица] на свог сина и ojanao CBojy политичку позици]у. После више

15

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

непри]ателских корака према руском посланику из Београда je повучен Александар Перемани, Kojn je током свог 17-годишшег дипломатског рада у cpncKoj престоници успео да оствари знача]ан ауторитет и утица]. Нови руски представник, барон Роман Розен, стигао je у Београд 1895. године, са упутством да се клони мешаша у српске унутрашше послове, као и да посавету]е српске странке (tj. радикале) да престану са покуша]има обараша династи]е. Уосталом, последшег владара династи]е ОбреновиБа, доста неочекивано за Pycnjy, уклонила je са власти баш та официрска елита регуларне во]ске у Kojy je толико улагао и ко]ом се толико поносио шегов отац крал Милан. У сачуваном извешта]у руског bojhot аташеа, генералштабног пуковника И. Н. Сисо]ева, детално je описано изнена^еше, неспремност и згражаваше са kojhm je руски дипломатски корпус дочекао покол у ко]ем су нестали крал Александар ОбреновиБ, шегова супруга и истакнути представници шиховог окружеша.

После ма]ског преврата 1903. године на власт je дошао представник династи]е Кара^ор^евиБ, крал Петар I. Нови владар je доследно спроводио политику ослонца на традиционално русофилске народне масе. Што je jom важнее, после 1903. године у Cp6njn су се на власти дефинитивно учврстили радикали, Kojn су били ердачно расположени према Pycnjn и без симпати]а су гледали на Аустро-Угарску и Османску царевину, под thjom су влашБу биле Стара Cp6nja, Во]водина, Босна и Херцеговина. Лидер радикала Никола ПашиБ постао je на]утица]ни]и политичар и скоро несмешиви председник владе Cp6nje у наредне две децени]е: од 1904. до 1926. године. Темел ПашиБеве сполне политике била]е бескомпромисна ори]ентаци]а ка Pycnjn, Koja Hnje у шему видела само свог савезника на Балкану веБ je помагала Cp6njn и у решавашу шених националних задатака, а пре света на у]едишешу свих српских земала у ]едну државу.

Важан сегмент руско-српске сарадле постало je пружаше помоБи Cp6njn приликом превазилажеша последица српско-аустри]ског „царинског рата“ Kojnje Tpajao од 1906. до 1911. године, када je Cp6nja успела да се ослободи потпуне економске зависности од аустроугарског тржишта, настале током владавине династи]е ОбреновиБ. KpajeM XIX века српска привреда je била ори]ентисана исклучиво на полопривредну производлу, nnjn je пласман био осигуран само у Аустро-Угарско], а ниске царинске тарифе на аустри]ску индустри]ску робу су практично онемогуБавале Cp6njy да разви]а сопствену индустри]у, mrojyje чинило]ош више зависнем од подунавске монархще. Уз помоБ Pycnje, Koja се постарала да Cp6nja доби]е поволне кредите код француских банака, та економска блокада]е била разби]ена.

Блиски односи са PycnjoM помогли су Cp6njn да преживи анекси]у Босне и Херцеговине од стране Aycrpnje 1908. године, не начинивши непромишлен корак. 1ош веБи знача] имала je дипломатска активност Pycnje на у]едишешу православных балканских држава у ]единствени савез, Kojn je готово читаво Балканско полуострво ослободио османске власти. При том je током ме^ународних преговора Бугарске, Cp6nje, Грчке и Црне Горе, Pycnja доследно заговарала приступ мирне поделе „европске баштине Османске царевине“ ме^у балканским землама. Уплиташе Аустро-Угарске довело je 1913. године до рата измену балканских савезника, Kojnje отпочела Бугарска напавши Cp6njy. йен цил je био да досегне границе прокламоване несреБним Сан-Стефанским миром, Kojn бугарска jaBHOCT никако ни]е могла да заборави. У том рату Бугарска je претрпела тежак пораз и била прину^ена да делове CBoje територи]е уступи Срби]и, Румуни]и, Грчко], па чак и недавно поражено] Османско] царевини.

16

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

Резултати Балканских ратова, ме^утим, били су неприхватливи за Аустро-Угарску и Немачку царевину. Тражена]е прилика да се геостратешке последице измене граница на Балкану анулира_]у, а повод за ревизи]у на^ен je у атентату на надво]воду Франца Фердинанда. Иако су атентатори били државлани Аустро-Угарске, Беч je Cp6njn поставио тенденциозно неприхватлив ултиматум. Веза сара]евске групе атентатора и званичног Београда шима je изгледала могуБа и логична, па je Дво]на MOHapxnja одлучила/mje/moM за свагда осигура cвojejyжнo крило од српске опасности. У лето 1914. године Балкан je експлодирао. Хабзбуршка царевина je об|авила рат Кралевини Cp6njn, Kojnje врло брзо од локалног прерастао у Први светски рат.

Током рата Pycnja je Cp6njn слала opyжje, муници]у, водну опрему, санитарне одреде и обалску арти..ъери|х. Ради одбране од аустроугарских оклопшача и авиона у Cp6njy je стигло неколико руских морнаричких 6arepnja, Koje су биле распоре^ене читавим током Дунава, од Шапца до Кладова. HajBnme су се истицале две батериде, Koje су биле размештене на београдско] твр^ави — у близини цркве Ружице и на Малом Калемегдану. Оне су блокирале ушБе Саве у Дунав и потопиледедан аустридски оклопни брод. Ипак, у септембру 1915. руске батериде биле су уништене током ураганске артилери]ске палбе из аустроугарског великокалибарског ору^а. Значащн допринос српским ратним напорима дали су и руски инжешеридски одреди у Кладову и Ъуприди. Током борбе са епидемирм тифусаумрле су и бро|не медицинске сестре и лекари Руске Bojne болнице у Нишу.

Од децембра 1915. до janyapa 1916. године, разби]ена од стране надмоБни]их снага Централних сила, српска BojcKa, а са ном и влада, краневска породица и велики 6poj цивила, запутила се планинским голетима Црне Горе и Албанке, noKymaBajyhn да се npo6njy до лука Драч и Валона. Регент Александар Кара^ор^евиБ се надао да Бе снаге Антанте евакуисати српску BojcKy на грчка острва, мада се Францусксд, nnja се флота налазила у 1адранском мору, Hnje журило да то и учини. У том трагичном истори]ском тренутку судбину српске BojcKe npecv/iiria je Pycnja. KpajeMjanyapa 1916. Никола] II ce обратно француском председнику и енглеском премьеру, ултимативно тражеБи да се српска BojcKa обавезно евакуише. На резон француских представника, да je скупо и несврсисходно помагати исцрп„ьено| cpncKoj Bojcpn Kojaje, како се Французима чинило, неспособна да настави борбу, Hикoлaj Ilje са царском племенитошБу одговорио: ,,Ja Бу платити све дугове Срба“. Енглеска, Француска и Hrannja су морале да организу]у пребациваше српске BojcKe на грчко острво Крф, где се она прегруписала и опоравила, што joj je омогуБило да учеству]е у ратним операци]ама на Солунском фронту. На Taj начин сачувани су углед Cp6nje, представници влaдajyБe династи]е, официрски кадар, национална елита, као и атрибуты државности. Црна Гора Hnje следила пример Cp6nje. Одустала je од opnjeHTapnje ка Pycnjn и са Аустро-Угарском ушла у сепаратне преговоре, изгубивши ауторитет и легитимитет у очима народа.

Током Првог светског рата подавило се питаше решаваша дале судбине дугословенских народа Kojn су били у саставу Аустро-Угарске и Османске царевине. Ме^утим, пре Cp6nje о судбини балканских народа су се питале силе Антанте, nnje во^е су различите виделе будуБност Балкана. Царска Pycnja и Италида су сматрале целисходним повеБаше српске државе на рачун Аустро-Угарске, без преласка под контролу Београда територида насташених Хрватима и Словенцима. Hrannjaje, при том, била вожена сводим амбицидама да npnnojn северну Далмациду. Pycnja je, полазеБи од негативных страна укъучиваша Поиске у састав Руске nMnepnje, удедишеше православных Срба и католичких Хрвата под жезлом Кара^ор^евиБа видела као претшу

17

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

за CBoj утица] у Cp6njn и као могуйи основ нестабилности будуйе државе. Подршка иде|и проширеша Cp6nje и спречаваша ствараша 4угослави]е, Kojy су изразиле Царска Pycnja и Итали]а, забележена je и у члановима Лондонског споразума 1915. године. Енглеска и, нарочито, Француска, подржале су план ствараша 1угослави]е као препреке на путу не само немачком, него и православно-руском утица]у на Балкану. После фебруарске револуци]е 1917. године у Pycnjn, Привремена влада, Koja je била под неформалном, али веома израженом контролом Енглеске и Француске, заузела je исту позици]у и тиме допринела стварашу Крашевине Срба, Хрвата и Словенаца.

Непосредна руско-српска во]на сарадша се током 1916. године наставила на два пола. У Pycnjn je од заробшених аустроугарских bojhhkt српске националности формиран добровошачки корпус Kojn je, за]едно са Русима, ратовао у Добруци, а 1918. године je пребачен на Солунски фронт. Поред тога, током 1916. године на Солунски фронт je стигла и борила се, раме уз раме са српским во]ницима, специ]ална руска бригада формирана у Москви и саставшена од два пешади]ска и два артишери]ска пука. Пешади]ске ]единице те бригаде и српска кошица су 1916. године ушле у Битош, ослободивши први вейи град у Cp6njn.

Ме^утим, Октобарска револуци]а 1917. године и Гра^ански рат Kojn je уследио довели су до изласка Pycnje из Првог светског рата, после neraje дошло до привременог слабшеша утица]а званичне Москве на Балкану. Ипак, за разлику од других савезника, председник српске владе Никола ПашиЙ je одбио да учеству]е у интервенции Антанте против Сов]етске Pycnje. Истовремено je званични Београд прекинуо формалне односе са CoBjeTCKOM PycnjoM, сматра]уйи истинском PycnjoM оно православно руско друштво Kojeje некада неговало руско-српске односе, a Kojeje било поражено у гра^анском разу. Велики 6poj представника елите царске Pycnje нашао je уточиште у новоформирано] Крашевини Срба, Хрвата и Словенаца.

Општа карактеристика српско-руских односау периоду од 1804. до 1917. године била je жива сарадша измену Pycnje и Cp6nje на државном нивоу. Српско-руске контакте тог доба карактерише неколико типичных особина. Као прво, доследно одби]аше Pycnje да чак и теоретски сагледава разво] ситуаци]е у Kojoj би српске територи]е ушле у састав Руске импери]е, упркос многобро]ним захтевима за тако нешто од стране српског становништва, Kojn су, по правилу, долазилиу на]тежим околностима стране експанзи]е или arpecnje. Удашеност српских земаша од руских граница и шихова окруженост аустри]ским и османским територи]ама, Koje су у то време обе биле непри]атешски расположено према Pycnjn, ставшали су пред руску дипломатку на Балкану друге приоритете. Pycnjaje у Србима видела „православие хришйане“ и била]е заинтересована само за janaae шиховог статуса у оквиру тих двфу импери]а. У ме^ународним преговорима Петербург Hnje заборавшао Србе и доследно je насто]ао да подржи шихов опстанак у тешким околностима живота у ту^им многонационалним импери]ама. Фактички, у Петрограду je Cp6nja била посматрана као сво]еврстан трн у балканском престолу Османске и Хабзбуршке царевине. Интерес Срба за ]ачаше сопствене државности, све до независности, и тежша за у]едишешем свих српских земаша поклапали су се са насторпьем Pycnje да на Балкану створи при]атешску силу, Koja Йе слабити османске и хабзбуршке претензи]е на Балкану. Читав век руске политике на Балкану донео je заслужено плодове у Балканским ратовима. Pycnjn je пошло за руком да помогне разво] довошно ]аких и самосталних православных словенских држава, способных да заштите Балкан од претензи]а суседних импорта.

18

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

Ахилова пета руског утица]а на Балкану током читавог XIX века била]е слабост привредних веза са тим подруч_]ем. Царска Pycnja je веБ могла да брани CBoje интересе на Балкану во]ном силом и jom Hnje дефинитивно изгубила CBoj значащи културни утица], али аен економски утица] на балканске народе био je ]ако слаб. У предратном Београду на]веБа приватна зграда било je здаае осигурава]уБег друштва „Руси]а“ из Санкт-Петербурга (данас хотел ,,Москва“), изгра^ена 1906-1908. године. Она представка симбол почетка снажни]ег економског повезивааа Руси]е и Срби]е, kojh je раздобле светских ратова прекинуло на неколико дугих децени]а.

Др Алексе] Тимофе]ев

Др Горан МилорадовиБ

19

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

СЕРБСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 1804-1917.

И

сторию российско-сербских отношений можно условно разделить на

несколько больших периодов. Первый (XII — XVII вв.), начало которого ознаменовали самые ранние контакты, имевшие место еще при жизни св. Саввы Сербского,

продолжался до восшествия на престол династии Романовых. Отношения достигли кульминации в правление Ивана IV Грозного, который был связан кровными узами с сербским народом. Главной характеристикой первого периода русско-сербских

отношений можно считать примат духовных связей. Показательно, что даже светские правители, — прежде всего, сербские, а затем и русские, — оказывали материальную помощь сербским монастырям — очагам православной веры. Документы конца XV в. позволяют проследить полную преемственность отношений, при которой старые связи служили основой для более поздних контактов. При этом политические и экономические отношения практически не поддерживались. Переселение и поступление на русскую службу сербских духовных лиц, о чем сохранилось несколько донесений, следует считать, скорее, исключением из этого правила. Россия в то время была слишком далека от Балкан и не оказывала реального политического воздействия на Сербию.

На XVIII век приходится второй этап российско-сербских отношений, который отмечен ускоренным ростом новых светских связей при сохранении прежних духовных. В это время российская дипломатия приходит на Балканы и налаживает первые политические контакты с сербами, защищая их религиозные права перед лицом властей в Стамбуле и Вене. В периоды политических кризисов сербам поступают приглашения переселиться в Россию или призывы поднять восстание. И, все-таки, в это время Россия еще не располагала ни силами, ни желанием оказывать самостоятельное влияние на политическое будущее сербских земель.

Третий период российско-сербских отношений, которому посвящена настоящая выставка, начался в правление Александра! (1801-1825) и продолжался до конца царствования Николая II (1894-1918). В начале этого отрезка времени русские солдаты впервые оказались в населенных сербами землях, куда их привели русско-турецкие войны и необходимость осуществления соответствующих военных операций. Произошло это в ходе русско-турецкой войны 1806-1812 гг., начавшейся вследствие нарушения Портой договора с Петербургом. По соглашению, с согласия последнего должны были осуществляться назначение и смена правителей в Молдавии и Валахии, располагавших автономией в рамках Османской империи. Когда в августе 1806 г. Турция сменила правителей Молдавии и Валахии, в эти княжества вступила русская армия, что соответствовало 16-й статье Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г. Крайнее раздражение, которое вызвал этот шаг у Турции, вкупе с подстрекательством со стороны французского посланника в Стамбуле, привели к развязыванию войны. Авангардом русского корпуса, освободившего Бухарест от османов, командовал Михаил Андреевич Милорадович (1771-1825) — правнук сербского переселенца Михаила Милорадовича, ставшего соратником императора Петра I.

В это время в сербских землях, входивших в состав Османской империи,

20

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

пылало Первое сербское восстание (1804-1813). Вожди восставшего народа, стремясь заручиться международной поддержкой, обратились к своему традиционному политическому покровителю — Австрийской монархии. Однако австрийцы не хотели обострять отношения с султаном, пока им на западной границе угрожал Наполеон. Тогда повстанцы попытались обратиться к России, ответ которой не содержал каких-либо детальных обещаний. В отчаянии сербы апеллировали даже к Франции, которая, будучи традиционным союзником турок, отказала в помощи. Поначалу восставшим сопутствовал успех, но в 1806 г. османские войска с трех сторон двинулись на Сербию — с востока (из Видина), юга (из Ниша) и запада (из Боснии). Сербам удалось не только отразить нападение, но и перейти в контрнаступление и упрочить оборону освобожденных территорий. В этих условиях летом 1806 г. начались переговоры с Портой, которые в Стамбуле от имени восставших вел Петр Ичко. Не имея возможности заручиться международными гарантиями турецких обещания и зная обыкновение Порты нарушать слово, данное неверным, сербы вели себя крайне осторожно.

Переговоры, который вел Петр Ичко, прервались, а Россия предоставила сербским повстанцам значительную помощь в деньгах, оружии и боеприпасах. Дополнительно ситуацию осложнила война между Наполеоном и союзом России и Пруссии (1806-1807), из-за которой Петербург не мог сосредоточить достаточные силы на Балканах. Большая часть боевых столкновений русской и турецкой армий происходила на территории Валашского княжества. Начало военного сотрудничества русских и сербов знаменовало прибытие в Восточную Сербию 13 мая 1807 г. отряда русских войск под командованием генерал-майора царской армии и донского казака Ивана Ивановича Исаева. Сражаясь плечом к плечу с бойцами пожаревацкого воеводы Миленко Стойковича, русские в районе села Штубик нанесли поражение крупному отряду османов.

О всеобъемлющем характере российских операций на Балканах свидетельствует тот факт, что с 1805 г. по 1807 г. продолжался поход в Средиземное море эскадры Балтийского флота под командованием адмирала Дмитрия Сенявина. В ходе адриатической экспедиции эскадра, при поддержке сербского населения Боки Которской и соседних районов, в феврале 1806 г. вытеснила французов и австрийцев из расположенных в заливе укреплений, после чего жители Черногории и Боки принесли присягу на верность российскому императору Александру I. Захватив залив, Д. Сенявин попытался взять приступом Дубровник и занять некоторые стратегически важные острова на Адриатике — Млет, Корчулу и Ластово. И, если острова покорились русским десантам, осада хорошо укрепленного Дубровника не принесла успеха. Сопротивление русским морякам, отрядам черногорцев и жителей Боки оказал французский гарнизон. Наполеоновские войска вошли в Дубрвник с разрешения его жителей, которых всерьез напугали действия объединенного русско-черногорского войска. После ухода русской эскадры в 1807 г. Бококоторский залив до 1918 г. оставался в руках австрийцев. Действия адмирала Сенявина на Адриатике, а также последовавшая блокада Дарданелл заметно уменьшили воинственный настрой турок.

В августе 1807 г. Османская и Российская империи подписали соглашение о двухлетнем перемирии, в рамках которого Порта дала обещание остановить военные

21

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

действия против Сербии. Обеспечив той передышку, Россия использовала представившееся время для усиления повстанческой армии: в Сербию направлялось вооружение и деньги, прибывали военные специалисты, помогавшие сербам в строительстве фортификационных укреплений и обучении артиллеристов, появились пороховая и литейные мастерские и т.д. В июне 1807 г. в мятежную провинцию Османской империи приехал первый российский дипломатический представитель — Константин Константинович Родофиникин (1760-1838). Он попытался уменьшить австрийское влияние, особенно сильное в тех кругах сербского общества, благосостояние которых зависело от торговли с соседней Австрией. Благодаря усилиям Филиппа Осиповича Паулуччи (1779-1849), — императорского представителя при дворе Карагеоргия, — в 1807 г. состоялось заключение военно-политической конвенции, устанавливавшей покровительство русского царя над сербскими повстанцами. Хотя действия Родофиникина не всегда находили понимание со стороны сербов, они объективно способствовали укреплению власти Карагеоргия, провозгласившего себя «верховным вождем сербского народа». Однако разрыв перемирия повлек за собой стремительное нападение на Сербию турецкой армии, спасаясь от которой в Австрию бежали многие сербские семьи, а также сам посол Родофиникин.

Однако переход русской армии на южный берег Дуная вынудил османов замедлить наступление. В 1810-1811 гг. сербы совместно с русскими экспедиционными корпусами, направленными им на помощь, одержали несколько побед (около Ясики, на Варваринском поле, под Лозницей и т.д.). При поддержке русской армии повстанцы не только успешно отразили два наступления турок, но и увеличили освобожденную территорию. В 1810 г. в Сербию был назначен новый российский посланник — Федор Иванович Недоба (1770—1846). Кроме того, командование русской Дунайской флотилии предоставило Сербии еще одну крупную денежную сумму, оружие и боеприпасы. К сербам прибыли русские санитары и инструкторы-артиллеристы. Дипломатический курьер по особым поручениям Дмитрий Бантыш-Каменский (1788-1850) привез из Петербурга помощь, предназначенную сербским церквям. Путевые заметки молодого русского дипломата и историка содержат не только литературное описание, но и рисунки непокорной Сербии.

В 1812 г., столкнувшись с реальной угрозой нападения наполеоновской Франции, Россия поспешила заключить мир с Турцией. Русские военные и гражданские лица покинули Белград, а две империи подписали Бухарестский мирный договор, отдельная статья которого перечисляла обязательства турок в отношении сербов. Тем гарантировались амнистия, автономия и освобождение от уплаты налогов. С одной стороны, Бухарестский договор стал первым международным актом, который, спустя много веков, подтверждал существование автономной сербской государственности. С другой, для сербов его подписание стало не только полной неожиданностью, но и обернулось серьезным разочарованием, так как повстанцы на практике пользовались гораздо более высокой степенью свободы, чем та, которую им обещала предоставить Османская империя в случае соблюдения ею договора.

Воспользовавшись ослаблением России, Порта решила не выполнять взятых на себя обязательств в отношении сербов, что стало причиной волнений в мятежном Смедеревском санджаке. К обострению ситуации привела жестокость, с которой турки производили сбор налогов, осуществляли разоружение и отправляли местных

22

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

жителей на принудительные работы. Протоиерей Матея Ненадович обратился к России с просьбой помочь Сербии обрести статус, который имели княжества Молдавия и Валахия, фактически находившиеся под российским протекторатом. Из-за того, что это было невозможно, в апреле 1815 г. вспыхнуло Второе сербское восстание. Его возглавил Милош Обренович, отличавшийся, по сравнению с Карагеоргием, большей осторожностью. Он предпочитал добиваться своих целей путем переговоров, и только в случае их неуспеха брался за оружие. Боевые столкновения протекали не столь интенсивно, как во время Первого сербского восстания, и спустя несколько месяцев закончились неуспешно для турок. В 1816 г. Милош Обренович присягнул на верность султану и получил титул «баш-кнеза» Сербии. Теперь он располагал самостоятельностью в решении всех внутрисербских дел, если они не затрагивали интересов Османской империи.

Прокладывая себе путь к абсолютной власти, Милош Обренович в 1817 г. приказал убить Карагеоргия — вождя Первого сербского восстания. Россия, повергшая Наполеона, выступала в качестве мощного фактора стабильности, сдерживавшего, в частности, реваншистские намерения Турции, стремившейся восстановить прежнее могущество. При этом дипломатическая активность эмиссаров Милоша Обреновича в Стамбуле во многом опиралась на покровительство со стороны российских представителей при дворе султана. В конце концов, в 1826 г. Османская империя, по требованию российского императора Николая I (1825-1855), подписала т.н. Аккерманскую конвенцию, в которой содержалось обязательство выполнения Бухарестского договора, включая ту его статью, в которой говорилось о статусе Сербии. Несоблюдение конвенции султаном Махмудом II стало причиной следующей русско-турецкой войны, проиграв которую турки были вынуждены подписать в 1829 г. Адрианопольский мирный договор.

Согласно договору, Турция обязалась предоставить Сербии автономию и вернуть ей «6 нахий, которые отняла у нее, и таким образом навсегда обеспечить мир и благополучие верного и покорного народа сербского». Выполнить свои обещания султан должен был посредством издания хатт-и-шерифа. Два таких указа подписаны в 1830 и 1833 гг. Став автономным княжеством, Сербия встала на путь полного восстановления своей государственности, хотя по-прежнему являлась частью Османской империи. Сербия продолжала платить Порте дань, а на ее территории располагались несколько турецких гарнизонов.

В 1830-е гг. из России в автономное княжество прибыли дипломатические миссии — барона Петра Ивановича Рикмана (1836) и князя Василия Андреевича Долгорукого (1837). Постоянное дипломатическое представительство появилось 10/22 февраля 1838 г. в результате прибытия в Белград российского консула Герасима Васильевича Ващенко. Князь Милош оказал ему весьма холодный прием, что стало следствием интриг Англии и Австрии. Несмотря на то, что со временем ситуация нормализовалась, российское влияние в Сербии отнюдь не соответствовало формальному международному статусу России как главного покровителя православных христиан Османской империи.

Расширялись и культурные связи. Когда митрополит Петр (Йованович), по предложению Симы Милутиновича-Сарайлии, основал в автономной Сербии семинарию, работать в ней получили приглашение и два русских профессора — Дмитрий

23

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

Алексеевич Рудинский и Василий Федорович Вердыш. С их приездом началось систематическое изучение сербами русского языка. Наряду с основанием Богословии, митрополит Петр принял решение и об отправке на обучение в Россию определенного числа сербских слушателей. В белградской Богославии русские профессора преподавали библейскую географию, русский и церковнославянский языки. Этого явно было мало для оказания решающего культурного влияния, с учетом того, что в Белграде еще имелись Лицей, Инженерная школа и Военная академия.

В Белграде, как и в других крупных приграничных городах, появился круг лиц, имевших тесные экономические и политические связи с Австрией. А вот Россия в то время не имела особых экономических интересов в Сербии. Поэтому неудивительно, что в Белграде развернулось соперничество между представителями Петербурга и Вены, которое дополнительно усугубляло внутрисербские политические разногласия, споры вокруг конституции и противоборство двух династий, — Обреновичей и Карагеоргиевичей, — сменявших друг друга на престоле в результате династических переворотов. В тот период в Сербии начала формироваться атмосфера, при которой олигархи и крупные бюрократы, имевшие деловые связи с Австрией, Францией или Англией, к России относились холодно или равнодушно. Одновременно крестьяне, мелкие чиновники, военные и учителя выражали гораздо более теплые национальные чувства и больше надежд возлагали на Россию, которая традиционно поддерживала идею освобождения славян от Османской империи.

В ходе Крымской войны (1853-1856) такое состояние общества обернулось крахом российской политики в западной части Балканского полуострова. В то время как коалиция в составе Англии, Франции и Турции направила все силы на борьбу с Россией, Сербия заняла весьма лояльную позицию в отношении Порты. Дело зашло настолько далеко, что российский генеральный консул Федор Антонович Туманский (1799-1853) из-за интриг французского и британского представителей в Белграде оказался в весьма затруднительном положении. В 1853 г. князь и правительство стали фактически бойкотировать дипломата, что, по мнению современников, стало причиной его смерти от инфаркта. Двусторонние отношения охладели еще сильнее после подписания Парижского мирного договора, по которому Россия окончательно утратила статус защитника Сербии (и всех христиан на Балканах).

Вследствие такого развития ситуации симпатии русского общества к сербам ослабли. Хотя в 1856 г. после окончания Крымской войны генеральным консулом в Сербии стал российский дипломат сербского происхождения Михаил Милошевич (1807-1885), чиновники российского министерства иностранных дел на протяжении нескольких десятилетий испытывали известное разочарование в отношении сербов. На это не могла повлиять даже перемена балканского направления официальной политики Петербурга. После дворцового переворота 1858 г. и смещения с престола князя Александра Карагеоргиевича (1842-1858) российско-сербские отношения снова улучшились. В это время Российская империя начала борьбу за восстановление, в частности, на Балканах, собственных позиций, утраченных в результате Крымской войны. В этом деле важную роль играл министр иностранных дел князь Александр Михайлович Горчаков (1798-1883), который в I860 г. обратился к европейским правителям, напоминая им об очень тяжелом положении, в котором находились христианские народы в Османской империи: «России совесть не позволяет и дальше

24

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

молчать о страшном положении христиан на Востоке».

Отношения России и Сербии окончательно наладилась в правление князя Михаила Обреновича (1860-1868). В эти годы Россия дипломатическими средствами поддерживала усилия Белграда, добивавшегося вывода турецких гарнизонов (1867). Кроме того, Россия предоставила Сербии несколько кредитов на развитие вооруженных сил, а также поощряла ее в стремлении встать во главе освободительного движения на Балканах. Претендуя на роль балканского «Пьемонта», Сербия подписала договоры с Черногорией и с лидерами болгарской эмиграции, находившимися в Бухаресте. Эти соглашения предусматривали совместную борьбу против Османской империи и создание большого государства православных славян под властью сербского князя. Подобные планы привели в замешательство не только Порту, но и монархию Габсбургов. Осуществить задуманное не позволила внезапная смерть Михаила Обреновича, убитого в результате покушения, политическая подоплека которого так и осталась непроясненной.

В 60-е гг. XIX в. вследствие смягчения политического климата, общей либерализации и упразднения цензуры в России выросла роль гражданского общества. Появились различные группы, которые разделяли мнение по многим проблемам, стоявшим перед страной. Эти группы имели свое суждение не только о внутренних, но и о внешних делах, а, следовательно, и о славянском вопросе. Хотя симпатии в отношении славян, остававшихся под властью турок, были широко распространены, представления об их будущем разнились. Эти российские общественные объединения приступила к активному взаимодействию с сербской элитой. В 1859 г. свет увидело известное «К сербам. Послание из Москвы», написанное одним из лидеров славянофилов Алексеем Степановичем Хомяковым и подписанное многими другими членами славянофильского движения. Информацию о Сербии они получали не только из прессы, но и от своих единомышленников, служивших в Министерстве иностранных дел. Среди них наибольшую известность приобрел представитель младшего поколения славянофилов Александр Федорович Гильфердинг (1831-1872).

Послание доставил в Сербию еще один видный вождь славянофилов Иван Сергеевич Аксаков (1823-1886), который хотел, чтобы оно получило распространение не только среди жителей княжества, но и в соседних странах, находившихся в составе Османской и Габсбургской империй. В содержательном отношении послание представляло собой нетривиальную комбинацию традиционалистских рецептов (опора на православие; патриархальная семейная жизнь; общинность; осмотрительность по отношению к Западу, а также к славянам католического и протестантского вероисповедания) и либеральных идей (отмена смертной казни; религиозная терпимость; роль просвещения и обеспечение доступности образования для всех сословий; роль местного самоуправления; недопустимость расслоения общества на благородных и простых; свобода мысли и свобода печати; восприятие духовных пастырей как авторитетных людей, а не так, «чтобы они себя в церкви возвышали над народом»), что и составляло суть идеологии славянофилов.

Позднее эта особое сочетание идей, — с одной стороны, западного технического прогресса и, с другой, сохранения собственных традиций — составит основу идеологии наиболее массовой сербской партии периода до Первой мировой войны — Народной радикальной партии во главе с Николой Пашичем (1845-1926). Тот факт, что младший

25

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

сын Хомякова Николай (1850-1925) после революции нашел убежище в Югославии, где и умер, нельзя расценить иначе, как иронию судьбы. Николай Алексеевич Хомяков, будучи эмигрантом, жил за счет материальной помощи, которую ему предоставил король Александр Карагеоргиевич в знак признательности за то, что для Сербии сделал его отец.

Одновременно, в 1860-е гг., русско-сербские общественные связи приобрели еще одно измерение — «революционно-демократическое». В этой связи наибольшее значение имело то влияние, которое российское окружение оказало на Светозара Марковича (1846-1875). Будучи студентом-стипендиатом, основатель сербского революционно-демократического движения и публицист социалистических воззрений поддерживал в Петербурге близкие отношения с революционно настроенной молодежью. Следует напомнить, что Светозар Маркович позднее оказал влияние на лидера Радикальной партии Н. Пашича, а также на будущих сербских социал-демократов и, вместе с остальными, на основателей коммунистической идеологии в Сербии. Русские революционно настроенные студенты тоже приезжали в Сербию, где их деятельность не осталась незамеченной.

Во втором съезде сербского общества «Омладина», состоявшемся в августе 1867 г. в Белграде, принимали участие и несколько русских: Андреев, Губин и Бочкарев. Эта либеральная молодежная организация пользовалась достаточным авторитетом среди представителей сербской элиты, и многие ее члены впоследствии заняли высокие позиции в политике, образовании и культуре. Наибольший резонанс вызвало выступление Ивана Бочкарева, который в Сербии первым поставил вопрос о правах женщин. Светозар Маркович, стремившийся сдвинуть с мертвой точки проблему эмансипации, напоминал впоследствии, что внимание сербского общества к женскому вопросу первым привлек тот русский студент. Его доклад о женских правах спровоцировал ожесточенную полемику и имел следствием принятие решения, согласно которому «женщина в “Омладине” пользуется теми же правами, что и мужчина. Вопрос женской эмансипации ранее не поднимался сербскими журналистами».

В 1860-е гг. Сербия как будущий «Пьемонт южных славян» вызывала у российского общества интерес, гораздо больший, чем заслуживали скромные размеры страны. В следующее десятилетие на этой почве возник удивительный феномен — в отношении Сербии и Балкан в целом осуществлялась своего рода «двойственная политика». Официальный Петербург проводил один курс, а славянофильски настроенные общества — другой. Заметное улучшение сербско-российских отношений произошло в 1871 г. — после того, как император Александр II принял в Крыму, в Ливадии, князя Милана Обреновича и наместника Миливоя Блазнаваца.

В конце 1870-х гг. славянофильские идеи стали в России весьма влиятельными. Их исповедовали представители всех сословий, включая правящие круги и дипломатических служащих. Славянофильские позиции разделяли наследник престола великий князь Александр (будущий Александр Ш), глава Азиатского департамента МИД (ведавшего Османской империей и Сербией как ее вассальным княжеством) П.Н. Стремоухов, посол в Константинополе граф Н.П. Игнатьев, посол в Вене Е.П. Новиков, а также русские консулы в Белграде, Дубровнике, Сараево, Риеке, Мостаре, Скадаре. В то же время официальная политика Российский империи была

26

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

противоположной славянофильским устремлениям, или, как их называл канцлер Александр Горчаков, «славянским фантазиям».

Когда в 1875 г. восстание вспыхнуло в Боснии, затем в Черногории и Болгарии, российское Министерство иностранных дел призвало Сербию не нарушать мира с Портой. Со своей стороны, представители славянофильских кругов посылали Белграду многочисленные неформальные сигналы о том, что ему, само собой, следует ввязаться в противостояние. Таким способом российское общественное мнение побуждало царя и его окружение принять решение о вступлении России в войну на стороне балканских славян. И в самой сербской столице идея военного решения проблемы национального освобождения и объединения пользовалась все большей поддержкой. В результате 18 июня 1876 г. княжество Сербия вступило в войну против Османской империи. За Сербией последовала и Черногория. В Петербурге началась кампания по втягиванию официальной России в конфликт на Балканах, а в Сербию хлынул поток русских добровольцев. Всего прибыло около трех тысяч человек, 700 из которых были офицерами. Славянские комитеты собирали по всей России добровольные пожертвования в пользу балканских народов, остававшихся под османским ярмом, в то числе, и сербов. В конце июня в Сербию прибыл генерал Михаил Григорьевич Черняев (1828-1898), который получил сербское подданство и стал главнокомандующим сербской армии. Высокие назначения получили и многие другие русские офицеры-добровольцы. Поначалу удача сопутствовала сербско-русской армии, которая одержала несколько побед. Однако более многочисленная регулярная армия Османской империи, располагавшая немецким вооружением и обученная профессиональными европейскими инструкторами, под Алексинацем и Джунисом нанесла катастрофические по своим последствиям поражения сербским силам, которые отличались боевым духом, но имели слабую подготовку. В 1876 г. военные действия складывались неудачно и для черногорской армии. Только ультиматум официальной России, угрожавшей вступить в войну, вынудил Порту в октябре 1876 г. остановить свое наступление в Сербии.

В ходе этой непродолжительной, безуспешной и дорого обошедшейся авантюры русские добровольцы произвели неоднозначное впечатление на сербское население. Со своей стороны, многие добровольцы, преисполненные славянофильского идеализма, испытали разочарование, столкнувшись с безразличием местных жителей к идее освобождения православных от османской власти, с плохой обученностью солдат, с неуважением к командирам со стороны даже самых младших офицеров, а также с завистью, которую испытывали некоторые сербские офицеры. Идеалистические представления представителей обоих народов впервые так драматично и массово столкнулись с исторической и общественной реальностью.

На этом пестром фоне еще более ясно выделяются судьбы отдельных русских добровольцев, которые пали жертвой борьбы за независимость Сербии, и имена которых остались в памяти сербского народа. Среди таких мучеников, положивших жизнь на алтарь славянской идеи, особняком стоит имя видного активиста славянофильского движения полковника Николая Николаевича Раевского (1839-1876), послужившего Льву Толстому прототипом графа Вронского — персонажа романа «Анна Каренина». Раевский прибыл в Сербию как доброволец. Поступив офицером в армию генерала Черняева, 20 августа 1876 г. он погиб в бою в районе села Горни Адровац. В

27

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

Белграде Раевского отпевал митрополит Михаил, а на службе присутствовали король Милан, все министры правительства и российский консул. Останки были перевезены в Россию и захоронены в имении Эразмовка (Чигиринский уезд Киевской губернии). На месте героической гибели, согласно завещанию матери Н.Н. Раевского и на средства его семьи, была построена церковь, торжественно освященная 2 сентября 1903 г. Этот сохранившийся до наших дней храм, расположенный неподалеку от г. Алексинац, — один из первых памятников русским воинам, павшим на сербской земле.

Прекращение военных действий между армией султана и его мятежными подданными — княжествами Сербия и Черногория — не принесло мира Балканам. Порта упорно игнорировала требования России обеспечить надежную защиту своим христианским подданным. России, благодаря умелым действиям ее дипломатов, удалось заручиться нейтралитетом европейских держав на время следующей войны с Турцией. Неоценимую помощь в этом Петербургу оказала сама Порта. Своими грубыми и неуклюжими действиями она поспособствовала аннулированию тех положений Парижского договора, которые гарантировали, что Турции не придется воевать с Россией в одиночку. Той, со своей стороны, пришлось пообещать Австро-Венгрии, что она не станет способствовать созданию единого крупного славянского государства на Балканах и будет уважать интересы Вены в Боснии и Герцеговине.

В апреле 1877 г. Россия объявила Турции войну. Боевые действия проходили на двух фронтах: главный протянулся на Балканах, где находилась и столица Османской империи; второстепенный — в Закавказье. Русская армия прошла через румынские земли, форсировала Дунай и вступила в кровопролитные бои на территории современной Болгарии. Россия захватила почти все европейские владения Османской империи, остановившись под самыми стенами Константинополя. В Петербурге опасались, что, как и во время Крымской войны, русские победы над турками приведут к конфликту с союзом европейских держав, которые любой ценой стремились сохранить власть султана в Европе. Военные действия отличались интенсивностью и стремительностью, что объяснялось опасностью силового вмешательства Англии в конфликт на стороне Турции. По вине Великобритании затягивались мирные переговоры, начавшиеся в Адрианополе в декабре 1877 г. Завершились они только 19 января 1878 г., а 3 марта в западном пригороде Стамбула Сан-Стефано состоялось подписание так называемого Сан-Стефанского мирного договора между Россией и Османской империей.

Из-за того, что война велась на территории Болгарии, а также по причине искреннего воодушевления, с которым местное население встречало российскую армию, массово участвуя в восстании, болгары в то время стали довольно популярными в России. Черногория снова вступила в войну с турками уже в апреле 1877 г. Сербия, в которой еще были свежи воспоминания как о своем недавнем поражении 1876 г., так и о крахе России в 1856 г., игнорировала безостановочные призывы российский дипломатии объявить войну султану. Пойдя на этот шаг лишь 13 декабря 1877 г., княжество Сербия опоздало с тем, чтобы поучаствовать в сколь-нибудь значимых сражениях с османами. Поэтому Белграду не удалось освободить территории Старой Сербии, которые турки в тот момент были не в состоянии защищать.

Сан-Стефанский договор, день заключения которого болгары отмечают, как национальный праздник, у сербов вызвал злость и обиду на Россию. Несмотря на то, что

28

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

соглашение так и не вступило в силу, его положения впоследствии оказывали существенное влияние на развитие межгосударственных и межнациональных отношений на Балканах. Что касается будущего Сербии, суть договора сводилась к следующему: Сербия и Черногория обретали независимость, а Босния и Герцеговина — автономию. С другой стороны, на восточных границах Сербии появлялось огромное княжество Болгария, охватывавшее значительную часть Балканского полуострова — от Дуная до Эгейского моря и от Черного моря до Охридского озера. Предусматривалось существенное увеличение Черногории за счет нескольких равнинных областей, ранее входивших в состав Османской империи. Сербия лишь незначительно увеличила бы собственную территорию, в которую не вошли бы ни область Рашка (которая связала бы ее с братской Черногорией), ни Старая Сербия (Косово и Метохия, а также области к северо-западу от г. Скопье). Такой подход глубоко разочаровал сербских дипломатов, которые неформально заявили русским коллегам, что Сербия не допустит проведения собственной границы с Болгарией так, как это предусмотрено в договоре. Дабы не допустить этого, Белград был готов на все, даже на войну, если понадобится.

Однако Сан-Стефанский мир не устроил и европейские державы, которые поспешили поживиться за счет «наследия больного человека на Босфоре», как называли тогда Османскую империю. Под нажимом Англии, Австро-Венгрии и Франции было принято решение провести новую мирную конференцию, по итогам которой 13 июля 1878 г. состоялось подписание Берлинского договора. Тот предусматривал следующие изменения, затрагивавшие балканских славян. Территория замышлявшегося гигантского болгарского государства, делилась на три части: вассальное по отношению к султану княжество Болгария со столицей в Софии, находившееся между Дунаем и Балканским хребтом; автономную провинцию Османской империи под названием Восточная Румелия с центром в Филиппополе (Пловдив); Македонию, которая осталась в Османской империи в своем прежнем качестве.

Получила признание независимость Румынии, Сербии и Черногории, однако территориальные приобретения двух последних, предусмотренные Сан-Стефанским договором, в Берлине стали еще меньше. Сербия потеряла право на небольшие районы Старой Сербии, располагавшиеся на севере Косово, но получила взамен некоторые области, которые причитались Болгарии. За Австро-Венгрией было признано право оккупации Боснии и Герцеговины, а также введения гарнизонов в Рашскую область («Новипазарский санджак»), что означало установление жесткой блокады транспортных путей между Сербией и Черногорией.

После не слишком успешного для Сербии завершения ее войн с Турцией сербский монарх разочаровался в России и целиком переориентировался на Австро-Венгрию. Князю Милану принадлежит «заслуга» подписания в 1881 г. Тайной конвенции между Веной и Белградом, согласно которой Сербия не только отказывалась от пропаганды и планирования территориального расширения, но и переходила под полный контроль со стороны монархии Габсбургов. О степени этого контроля говорит тот факт, что новопризнанное государства обязалось не подписывать соглашений с третьими государствами без предварительного согласия Вены. В Сербии наиболее последовательным приверженцем этой политики был сам князь Милан Обренович.

Ускоренный процесс модернизации сербской армии и других институтов, который объективно способствовал укреплению сербской государственности, не

29

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

слишком устраивал традиционалистски настроенных мелких собственников, которые составляли абсолютное большинство населения Сербии. Его устремления артикулировала находившаяся в оппозиции к правящим кругам Радикальная партия, внешнеполитические концепции которой характеризовало русофильство, а внутриполитические — традиционализм и эгалитаризм. Противостояние радикалов и короля Милана закончилось поражением последнего, что, разумеется, не могло произойти без участия России. В переменах на сербском престоле и парламентских баталиях немалую роль сыграл Александр Персиани — российский представитель в Белграде в 1877-1895 гг.

Несмотря на ослабление позиций России в Сербии и Болгарии, российские дипломаты продолжили бдительно следить за положением православного населения в Османской империи. Русские консулы на территории Косовского вилайета твердо придерживались российской линии защиты сербского населения от нападений албанских религиозных фанатиков. Особой популярностью среди сербов пользовался консул Иван Степанович Ястребов (1839-1894), который был не только одним из основателей Призренской семинарии (главного образовательного центра косовских сербов), но и крупным ученым, изучавшим обычаи и культуру «османских» сербов. В районах, оставшихся под властью султана, русские консулы Виктор Федорович Машков (до 1867-1932), Григорий Степанович Щербина (1868-1903), Аркадий Александрович Орлов (1868 — после 1928), Александр Аркадьевич Ростковский (1860-1903) и др. внесли вклад в стабилизацию жизненных условий, защищая местное православное население. Сербия по достоинству оценила роль российских дипломатических представителей во время Колашинского кризиса 1901 г., подавления албанских мятежей 1902-1903 гг., противодействия австрийским провокациям в Санджаке в 1905 г. и т.д.

Принципиально защищая православное население Старой Сербии и Македонии, российские дипломаты превратились в злейших врагов в глазах местных мусульман, особенно албанцев. В марте 1903 г. в г. Митровица албанец-мусульманин, солдат турецкой армии, смертельно ранил консула Щербину. По признанию убийцы, дипломат слишком рьяно защищал от погромов проживавших в городе сербов. В Битоле в августе того же года при схожих обстоятельствах чин османской жандармерии убил Александра Ростовского. Следует отметить, что убитые русские консулы не были антиалбански настроенными. Щербина, помимо прочего, занимался переводом албанских песен на русский язык.

Члены регентства при несовершеннолетнем короле Александре и правительство, составленное членами Радикальной партии, проявляли единодушие в том, что Сербии следует опираться на Россию. Символом этого нового политического курса стало торжественное миропомазание малолетнего короля Александра, состоявшееся в монастыре Жича в день пятисотой годовщины Косовской битвы. В присутствии кабинета министров, членов регентства и посланника А. Персиани обряд совершил митрополит Михаил, вернувшийся из вынужденной эмиграции в Россию. Австро-Венгрия, разумеется, не хотела отпускать из своих объятий небольшое соседнее королевство. После кратковременного запрета на ввоз сербского скота в Дунайскую монархию (1890-1891) правительству радикалов пришлось подписать с ней новый торговый договор, который засвидетельствовал, что сербская экономика находилась в

30

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

подчиненном положении. Летом 1891 г. король Александр и Никола Пашич, все-таки, посетили с официальным визитом русского царя Александра Ш, оказавшего им теплый прием. Сербские гости получили обещание как поддержки их притязаний на Македонию, так и того, что Россия воспрепятствует возможной аннексии Боснии и Герцеговины со стороны Австро-Венгрии. Однако политика, направленная на сближение с Россией и обретение опоры в ее лице, натолкнулась на неожиданно возникшее препятствие.

В январе 1894 г. в Белград внезапно вернулся Милан Обренович, который приобрел больше влияние на сына и укрепил собственные политические позиции. Последовали многочисленные недружественные шаги в отношении А. Персиани. После 17-летнего мандата, во время которого российскому посланнику удалось завоевать в Сербии огромный авторитет и влияние, ему пришлось вернуться на родину. Новый российский представитель барон Роман Розен прибыл в Белград в 1895 г. с наставлением не вмешиваться во внутрисербские дела и передать сербским партиям (то есть радикалам) совет прекратить попытки смещения династии. Впрочем, последнего из Обреновичей неожиданно для России свергла как раз та офицерская элита регулярной армии, которой так гордился и в которую столько сил вложил его отец — король Милан. В сохранившемся донесении российского военного атташе — полковника генерального штаба И.Н. Сысоева — детально описано изумление, растерянность и негодование, которое испытала российская дипмиссия в Белграде во время кровавого переворота, в результате которого погибли король Александр Обренович, его супруга и видные представители их окружения.

После майского переворота 1903 г. на престол взошел представитель династии Карагеоргиевичей — король Петр I, выбравший будущего императора Николая II крестным отцом своему сыну и будущему престолонаследнику Александру. Новый правитель в политическом отношении последовательно опирался на неизменные в своем русофильстве народные массы. Что еще важнее, после 1903 г. в Сербии у кормила власти надолго встали радикалы, которые испытывали теплые чувства к России и не испытывали ни малейшей симпатии к Австро-Венгрии и Османской империи, под властью которых находились Старая Сербия, Воеводина, Босния и Герцеговина. Лидер радикалов Никола Пашич стал самым влиятельным политиком и едва ли не бессменным главой правительства на протяжении последовавших двух с лишним десятилетий — от 1904 г. до 1926 г. Во внешней политике Пашич неизменно опирался на Россию, которая не просто относилась к нему как к своему союзнику на Балканах, но и помогала Сербии в решении ее национальных задач, прежде всего, в деле объединения всех сербских земель в одно государство.

Важным аспектом российско-сербского сотрудничества стала помощь, оказанная Сербии с целью преодоления негативных последствий сербско-австрийской «таможенной войны», развернувшейся в 1906-1911 гг. За это время Сербии удалось преодолеть тотальную экономическую зависимость от австро-венгерского рынка, в которой она оказалась во время правления династии Обреновичей. В конце XIX в. сербская экономика была ориентирована исключительно на производство сельскохозяйственной продукции, единственным гарантированным рынком сбыта которой была Австро-Венгрия. Одновременно низкие таможенные тарифы на австрийские промышленные товары практически исключали развитие в Сербии

31

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

собственного производства, что еще больше увеличивало ее зависимость от Дунайской монархии. Экономическую блокаду удалось преодолеть с помощью России, которая поспособствовала предоставлению Сербии французскими банками кредитов на льготных условиях.

Благодаря близким отношениям с Россией Сербия прошла через кризис, вызванный аннексией Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 г., не совершив каких-либо непродуманных действий. Еще большее значение имела дипломатическая активность России, приведшая к объединению православных балканских государств в один союз, которому удалось освободить от османской власти почти весь Балканский полуостров. При этом в ходе переговоров между Болгарией, Сербией, Грецией и Черногорией Россия последовательно продвигала идею мирного раздела балканскими государствами «европейского наследства Османской империи». Из-за интриг Австро-Венгрии в 1913 г. между бывшими союзниками разгорелась война, которую развязала Болгария, напав на Сербию. Целью Софии было достижение предусмотренных Сан-Стефанским договором границ, которые болгарское общество никак не могло забыть. В той войне Болгария потерпела тяжелое поражение и вынуждена была пойти на территориальные уступки Сербии, Румынии, Греции и даже недавно проигравшей войну Турции.

Однако, с результатами Балканских войн не могли смириться Австро-Венгрия и Германская империя, которые искали возможность нейтрализовать геостратегические последствия состоявшегося изменения границ на Балканах. Поводом для ревизии стало убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. Хотя совершившие покушение были подданными Австро-Венгрии, Вена предъявила Сербии заведомо неприемлемый ультиматум. Не сомневаясь в связи между сараевскими заговорщиками и официальным Белградом, Двуединая монархия решила раз и навсегда обезопасить свою южную границу от сербской угрозы. Летом 1914 г. Балканы взорвались. Империя Габсбургов объявила Сербии войну, которая очень быстро из локальной разрослась до Первой мировой.

В ходе войны Россия поставляла Сербии оружие, боеприпасы, военное снаряжение, береговую артиллерию, а также направляла на помощь союзнической армии собственные санитарные отряды. С целью борьбы с австро-венгерскими бронированными военными судами и самолетами в Сербию прибыло несколько батарей военно-морских орудий, которые были распределены вдоль всего течения Дуная — от г. Шабац до г. Кладово. Больше всех отличились две батареи, установленные на стенах белградской крепости — поблизости от церкви Ружица и на Малом Калемегдане. Они блокировали место впадения Савы в Дунай и потопили одно бронированное судно неприятеля. И, все-таки, в сентябре 1915 г. русские батареи были уничтожены ураганным огнем австро-венгерских крупнокалиберных орудий. Немалый вклад в общие сербские военные усилия внесли и русские военно-инженерные отряды, находившиеся в Кладово и Чуприи. Пытаясь противостоять эпидемии тифа, расстались с жизнью многочисленные сестры милосердия и врачи русской больницы в г. Ниш.

С декабря 1915 г. по январь 1916 г. на голову разбитая превосходящими силами Центральных держав сербская армия, а вместе с ней и правительство, королевская семья и многочисленные гражданские лица штурмовали голые вершины черногорских и албанских гор, надеясь пробиться к прибрежным городам Драч и

32

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

Валона. Регент Александр Карагеоргиевич надеялся, что Антанта эвакуирует сербскую армию на греческие острова, однако Франция, флот которой находился в Адриатическом море, не спешила прийти на помощь. В тот полный трагизма момент истории Россия сыграла решающую роль в судьбе сербов. В конце января 1916 г. Николай II обратился к французскому президенту и британскому премьер-министру с ультимативным требованием их эвакуировать. На возражения французских представителей, полагавших, что дорого и нецелесообразно помогать истощенной сербской армии, не способной более участвовать в военных действиях, Николай II отвечал с царским благородством: «Я оплачу все долги сербов». Англии, Франции и Италии пришлось организовать переброску сербской армии на греческий остров Корфу, где она перегруппировалась и восстановила свои силу, что позволило ей участвовать в военных операциях на Салоникском фронте. Так удалось сохранить авторитет Сербии, уберечь представителей правящей династии, национальную элиту, а также атрибуты государственности. Черногория не последовала примеру Сербии. Ее правители отказались от пророссийской ориентации, вступили в сепаратные переговоры с Австро-Венгрией, утратив авторитет и легитимность в глазах народа.

В ходе Первой мировой войны актуальность приобрел вопрос будущей судьбы югославянских народов — подданных Австро-Венгрии и Османской империи. Однако его решение в большей степени, чем от Сербии, зависело от стран Антаны, лидеры которых по-разному представляли себе будущее Балкан. Царская Россия и Италия считали целесообразным увеличение сербского государства за счет Австро-Венгрии, но без передачи Белграду территорий, населенных хорватами и словенцами. При этом Италия руководствовалась стремлением присоединить себе северную Далмацию. Россия, исходя из собственного отрицательного опыта поглощения Польши, в объединении под жезлом Карагеоргиевичей православных сербов и католиков-хорватов усматривала угрозу собственному влиянию в Сербии, а также возможный источник нестабильности будущего государства. Продвигаемая идея увеличения Сербии и воспрепятствования созданию Югославии нашла отражение и в статьях Лондонского оговора 1915 г. Англия и, особенно, Франция поддержали план создания Югославии — барьера распространению не только германского, но и православно-русского влияния на Балканах. После Февральской революции 1917 г. в России Временное правительство, находившееся под неформальным, но весьма заметным влиянием Лондона и Парижа, встало на ту же позицию и этим поспособствовало созданию Королевства сербов, хорватов и словенцев.

Непосредственное российско-сербское военное сотрудничество в 1916 г. развивалось по двум направлениям. В России из пленных солдат австро-венгерской армии — этнических сербов — сформировался добровольческий корпус, который вместе с русскими воевал в Добрудже, а в 1918 г. был переброшен на Салоникский фронт. Кроме того, в 1916 г. на Салоникский фронт прибыла и сражалась плечом к плечу с сербскими солдатами сформированная в Москве специальная русская бригада в составе двух пехотных и двух артиллерийских полков. В то же году пехотные части этой бригады вместе с сербской конницей вошли в Битоль, освободив первый крупный сербский город.

Однако Октябрьская революция 1917 г. и Гражданская война привели к выходу России из Первой мировой войны, что имело следствием временное ослабление

33

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

влияния официальной Москвы на Балканах. Тем не менее, в отличие от прочих союзников, председатель сербского правительства Никола Пашич отказался участвовать в интервенции Антанты, направленной против Советской России. Одновременно официальный Белград разорвал формальные отношения с большевиками, полагая, что подлинной Россией является тот православный русский мир, который только что потерпел поражение в Гражданской войне, а в прошлом пестовал российско-сербские отношения. Многие представители элиты царской России обрели убежище в новосозданном Королевстве сербов, хорватов и словенцев.

Основной характеристикой российско-сербских отношений в период 1804-1917 гг. следует считать энергичное сотрудничество России и Сербии на межгосударственном уровне. В это время русско-сербским связям было присуще несколько особенностей. Первая — последовательный отказ России даже теоретически рассматривать ситуацию, при которой сербские территории могли бы войти в состав Российской империи. Без положительного ответа остались многочисленные ходатайства о присоединении, которые сербское население адресовало России в тяжелейшие моменты вражеской агрессии. Удаленность сербских земель от российских границ и их нахождение в центре владений Австрии или Турции, враждебно настроенных по отношению к России, заставляли ее по-другому расставлять собственные приоритеты. Россия видела в сербах «православных христиан» и была заинтересована лишь в улучшении их положения в рамках двух указанных империй. В ходе международных переговоров Петербург не забывал о сербах и последовательно добивался улучшения непростых жизненных условий, в которых они находились, будучи подданными чуждых им многонациональных империй. По сути, в Петрограде Сербию воспринимали как своеобразный «гвоздь» в балканском престоле Османской и Габсбургской империй. Интересы сербов, состоявшие в укреплении собственной государственности вплоть до независимости, а также стремление к объединению всех сербских земель совпадали с усилиями России по формированию на Балканах дружественной державы, которая ограничивала бы османские и австрийские притязания на полуострове. Венцом столетних усилий российской дипломатии в регионе стали результаты Балканских войн. России удалось поспособствовать созданию и развитию достаточно сильных и самостоятельных православных славянских государств, способных защитить Балканы от экспансии соседних империй.

Ахиллесовой пятой российской политики на Балканах на протяжении всего XIX века оставалась слабость экономических связей с регионом. Царская Россия уже была в состоянии силой оружия отстаивать свои интересы на Балканах и еще не утратила окончательно своего культурного влияния, однако в экономическом отношении она слишком мало значила для балканских народов. В довоенном Белграде самым большим строением, находившимся в частных руках, было здание петербургского страхового общества «Россия» (сегодняшний отель «Москва»), построенное в 1906-1908 гг. Оно символизировало укрепление экономических связей России и Сербии, которому еще несколько долгих десятилетий не суждено было состояться в наступившую эпоху мировых войн.

Др. Алексей Тимофеев Др. ГоранМилорадович

34

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИЗА — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

jyrOCTOBEHCKO-COBJETCKH односи 1918-1991.

Период Првог светског рата je представлао сво]еврстан врхунац српско-руских односа. Руска заштита Србиде на самом почетку рата, огромна водна и матери]ална помой Kojy je CpSnja добрала из Pycnje током прве две године рата, за]едничко ратоваше на Солунском фронту и руска дипломатска заштита српских интереса условили су српско ослашаше на моЙну Руску империду. Ипак, промене до Kojnx долази у Pycnjn почетком

1917, као и низ дога^ада подстакнутих Фебруарском револуцидом изменили су дотадашшу природу српско-руских односа. Револуционарна дешаваша у Pycnjn 1917, а потом и излазак Pycnje из рата одредили су будуйност односа измену Кралевине Cp6nje, а затим и дугословенске кралевине са CoBjeTCKOM PycnjoM. Закл.учеше мира с Немачком, српска влада je сматрала актом супротним интересима Cp6nje, па je посланику у Петрограду CnanajKOBnfty наложено да прекине контакте са новом владом. Како српска влада форматно Hnje признала coBjeTCKy власт, може се рейи да ме^усобни односи никад нису ни успоставл,ени, али су они у caMoj пракси nocTojarn. Српска влaдaje до потписиваша мира у Брест-Литовску настсдала да с новом влашйу контактира у прилог дугословенског у]едишеша, окуплаша доброволаца и шиховог упуйиваша на Солунски фронт. На другсд страни, ни coBjeTCKoj влади Hnje био у интересу прекид дипломатских односа. Услед немачког напада на Петроград, српско посланство je евакуисано, тако да je у граду остао отправник пословаЗовановиЙ. Рад самог посланстваде био отежан интервенциям Антанте, српском подршком интервенции и радом комуниста дугословенског порекла. Новембра

1918. Pycnjy je напустила и водна Mncnja. Отправник послова ЗовановиЙ, Kojn je од coBjeTCKnx власти добио одобреше да се може служити дипломатским прерогативима, концентрисао се на репатридациду дугословенских графана и онемогуйаваше шиховог учешйау интервенции.

Промена односа coBjeTCKnx власти према дугословенским дипломатама уследила Mapraje 1919. mroje било проузроковано образовашем Зугословенског совдета радничких и сел.ачких депутата Kojn je преузео надлежност над дугословенским конзулатом. На Taj начине угрожен ионако нестабилан пoлoжajjyгocлoвeнcкиx дипломата. У наредних месец дана CoBjerje затвориодугословенска дипломатска и конзуларна представништва. TaKoje, и форматно, 3. марта 1919. дошло до прекида дипломатских односа. Као представник при влади Колчака у Омску остао je конзул МиланковиЙ, Kojn je удедно био и последши |\тооовенски дипломата у papcKoj Pycnjn до фебруара 1920. Послове евакуац^е дхтооовенских графана завршила je водна Mncnja у Владивостоку задецно са секретарем Божидарем ПуриЙем. На Taj начин je окончано дугословенско дипломатско присуство у

35

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

Русиди. Српски и руски народ су ушли у XX век живейи у наднационалним политичким творевинама, лишени традиционалних формалних ме^удржавних веза.

Крал Александар I Кара^ор^евиЙ и ]угословенска влада су чврсто стлали на позици]ама непризнаваша совдетске власти и одржаваша званичних веза са руском емиграцирм и владом у Омску. У очекивашу победе „белих снага“ поставленде и посланик Мате БошковиЙ кодиде у Паризу очекивао расплет и одлазак у Pycnjy. На друго] страни, ]угословенски савезници су проблему приступали прагматичнее. Британска страна, Kojaje наставала да са Совдетима успостави трговинске односе, сугерисаладе шефу дугословенске дипломатиде коди се налазио у Лондону да се управо у Лондону састане са члановима сов]етске делегаци]е. Сам Анте ТрумбиЙ се 18. августа 1920. у Лондону састао са C0B_jeTCKHM представницима на шихову иници]ативу. Новоформирана влада Миленка ВесниЙа je неколико дана касниде наложила ТрумбиЙу да прекине започете разговоре са C0B_jeTCK0M делегациям и да се одмах врати у Београд. Очигледно на интервенци]у крала Александра, вей на самом почетку започети разговори су завршени. СтрахудуЙи од могуйег импулса коди би комунистички покрет у земли добио после таквог чина, ]угословенска влада je, суочена с низом немира и штра]кова Koje су организовали комунисти, а под посебним владаочевим притиском, решила да прекине разговоре са Совдетима о могуйем признаку вей на самом почетку.

Упркос прекиду разговора сов]етска страна je, настсдейи да иза^е из ме^ународне изолациде, покушавала да успостави дипломатске односе са дугословенском кралевином. На руку им je ишла и иницидатива дугословенске стране Koja je у том цилу упутила у Естони]у посебног емисара, професора Драголуба ИлиЙа коди се почетком 1920. вратио из Pycnje. Народни комесар иностраних послова Чичерин се у виду одговора надугословенску иницидативу 13. октобра 1920. обратиодугословенскод страни с предлогом зауспоставлаше чврстих придателских веза и размену опуномойених представника. Предлагав je отпочишаше преговора уз npe/uigv забораву несугласица из прошлости и започишаше преговорау цилу решаваша постодейих проблема. CoBjeTH су CBojy иницидативу поновили у децембру исте године.

Hajвaжниjy ставку ме^усобних разговора представлало je питаше руских избеглица. Разговори о репатриации су во^ени преко представника Друштва народа, при чемудедугословенска влада CTajana на становишту да руски емигранти у 1угославиди HMajy карактер политичких емиграната, да су се они у дугословенскод кралевини нашли силом прилика и да ако у шод желе да остану то могу и да учине. Руски емигранти, коди су у таласима почели да долазе у новостворену дхтооовенскх кралевину после победе болшевичких револуционара у гра^анском разу, нашли су на Балкану не само уточиште и прибежиште, вей и CBojy нову домовину. Из реке руских избеглица од око два милиона

36

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

луди, лих око 44.000 нашло се на простору Кралевине Срба, Хрвата и Словенаца. Део лих je наставио пут махом ка землама средле и западне Европе, док се око 27.000 Tpajno настанило у ]угословенско] и cpncKoj средний. Традиционално при]ателство и блискост измену српског и руског народа, топлина београдске и српске средине и духовно сродство утицали су на то да многи руски емигранти изаберу Београд и Cpowjy као места свог TpajHor боравишта. РадеБиу просвети, науци, култури, здравству, bojchii. индустрия, новинарству и многим другим профеодама TpajHO су задужили српску и ]угословенску средину. Огроман 6poj споменика, уметничких и научних дела живо сведочи о лиховом доприносу разво]у нове средине.

Сов]етска страна je од ]угословенске тражила званичан захтев за репатрианту ]угословенских графана искористивши прилику да поново отвори питале успоставлала дипломатских односа. Никола ПашиБ je став ]угословенске дипломатке базирао на onmreno3HaToj и често понавлано] захвалности за руску помоБ током првог дела Првог светског рата, али и ncrpajaBaay на позиция /1а_|\тооовеиска влада Hnje спремна да призна coBjeTCKy све док она не буде гарантовала принцип суверености народа, посебно руског. Преговори су во^ени у вези са успоставлалем институци]е владиних делегата Kojn би се бавили репатриациям и трговином и имали статус дипломатских представника. Дугословенска влада се с тим сложила HacTojebn да у почетку за coBjeTCKor представника прихвати само статус делегата Црвеног крста. CoBjeTCKn предлог се заснивао на начелу успоставлала привремених представништава Koja би се бавила репатриациям и уживала дипломатска права и привилегия какве nMajy coBjeTCKa представништва у землама Koje нису признавале CoBjeTCKn Савез. CoBjern су изузетно 3HanajaH успех на плану борбе за проби]аше ме^ународне изолаци]е постигли 1924. Наявлена KpajeM претходне године, уследила су ме^ународна признала CoBjera од стране влада Велике Британия, Италия и Француске mroje coBjeTCKy ме^ународну позици]у олакшало, извело из стала ме^ународне изолованости и довело у позици]у пуноправног партнера у ме^ународним односима. Притисак београдске jaBHOCTn, угледних интелектуалаца и Демократске страйке да се приступи процесу признала CoBjeTCKor Савеза и тиме следи политика великих сила и некадашлих ратних савезника 6noje веома снажан. У складу с тим поставило се и питале признала CoBjera од стране земала Мале Антанте.

У TaKBoj атмосфери ]угословенско министарство иностраних послова je повукло важан потез Kojn je ишао у прилог успоставлала дипломатских односа са CoBjeTCKHM Савезом. Наиме, 6. марта 1924. саопштено je руском посланику Штрандману flaje легова Mncnja престала и да Бе убудуБе бити сматран исклучиво делегатом за питале руских избеглица у 1угослави]и. Многи су били склони тумачелу тог потеза весником брзог регулисала спорних питала. Са coBjeTCKe стране, ме^утим, долазили су дисонантни тонови.

37

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

Иако je сов]етска влада званично подржавала ]угословенски територи]ални интегритет, Коминтерна je на свом Петом конгресу заузела став да се ]угословенска држава као творевина „западноевропског империализма» мора разбити. Сов]етска влада je са CBoje стране покушавала да санира учишену штету, изашавши у jaBHOCT с декларациям о ме^ународним питашимау Kojoj се чврсто заложила за преуре^енезугословенске државе на фeдepaтивнoj основи како би се на Taj начин избегао рат у будуйности. Иако се радило о помирливи^ BapnjaHTH, ипак се HHje могао избейи утисак да je реч о jacHOM мешашу у унутрашше ствари суверене државе што je само оснажило изузетну резервисаност према CoBjeTHMa Koja je постсдала у Београду. На прелазу 1925/26. зугословенска влада je покушала да ступи у контакт са CoBjeTHMa преко турског министра иностраних послова Араса. Започети преговори су веома брзо прекинути услед noja4ane кампаше београдске штампе против CoBjeTCKor Савеза, kojh je оптуживан да подстрекава различите политичке napTHje и покрете на рушеше nocTOjeher друштвеног поретка. CoBjeTCKa влада je оштро демантовала писаше београдске штампе, nernpajyhn било какво coBjeTCKO мешаше у унутрашши политички живот]угословенске кралевине.

У лето 1928. Чехословачка je иницирала разговоре са coBjeTCKHM дипломатским представницима о могуйности колективног признана CoBjeTCKor Савеза од стране земла чланицаМале Антанте. Сем тога, CoBjeTH су отворено слали сигнале]угословенско] страни да су спремни на успоставлаше дипломатских односа са ]угословенском кралевином. Успоставлаше личног режима крала Александра и убрзане промене геополитичких околности на европском тлу унели су и извесне промене у ставу према питашу признала CoBjeTCKor Савеза Koje je поново отворено на конференции министара Мале Антанте у Београду исте године на чехословачки захтев, пошто je влада те земле сматрала да треба приступите решавашу проблема. На Kpajy je констатовано да не треба ништа мешати у дотадашшо] за]едничко] политици према том питашу. Првих година личног режима крала Александра свакако nnje могло бити ни речи о признаку CoBjera, али je прелазак личног режима у уставно сташе, као и динамичан pa3Boj ме^ународних околности Koje су претиле да у основи пониште nocTOjehn поредак, условно извесне промене политике.

До новог зближаваша измену CoBjera и земала Мале Антанте дошло je услед расположена Koje je произвела Мусолини]ева инициатива о директори]уму четири велике силе. Toje изазвало реакци]е земалаМале Антанте Koje су ослонац покушале да прона^у на друго] страни. Заодно с Турском изашле су 4. jyлa 1933. у сусрет coBjeTCKOM предлогу и потписале Конвенция о дефиниции нападача. Радило се о првом акту Koje су земле овог савеза потписале са CoBjeTCKHM Савезом с KojHM нису имале уре^ене дипломатске односе. Важан моменат je представлала конференци]а министара иностраних послова Мале Антанте одржана у Загребу janyapa 1934. Том приликом je донета одлука да се

38

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

успоставлалу односа са Советским Савезом приступи чим се за то буду створили неопходни дипломатски и економски услови. У датим околностима, званични Београд се определио за политику неспречавала cbojhx савезника у предузималу таквих корака, annje са CBoje стране заузео став да Бе сачекати са званичним призналем Сов_]етског Савеза. Атентат на крала Александра ocyjeTHO je започети процес. Иако с Дугославирм нису постегали дипломатски односи, Сов_]етски Савез се одазвао апелу француске владе и здушно подржао предлог Конвенци]е о ме^ународно] борби против тероризма.

Након смрти крала Александра ]угословенска политика према питалу односа са Сов]етским Савезом yrnnaje у нову фазу. Позици]а Kojyje заузео кнез Павле, а потом и нови премьер и министар иностраних послова Милан СтсдадиновиБ темелила се на чврстом антикомунистичком ставу, одби]алу формалног признала Совдетског Савеза и формалних контаката са советском дипломатиям уз истовремено све jacHnje дистанцирале од за]едничке политике Мале Антанте. Сполна политика Kojy су водили кнез Павле и Сто]адиновиБ Hnje могла да се оглуши о растуБи советски утица] у ме^ународним односима. Зато]е преко Турске, заобилазеБи форму и структуру Мале Антанте, Сов]етима послата порука да иако нема никаквог конфликта jom нису сазрели услови за ме^усобно признаке. Сов]ети су због тога изразили CBoje жалеле, истичуБи да у будуБности неБе предузимати никакве потезе уперене против 1угослави]е и лених интереса.

С друге стране, ]угословенски званичници су истирали да 1угослави]а неБе приступите никаквом антисоветском пакту. Саговорници су уверавани да питале нормализации односа са Сов]етским Савезом Hnje актуелно, али да до признала неБе доБи jep би сов]етско посланство подстицало опозиционе тенденци]е у земли. Та]ни контакты Сто]адиновиБа са Сов]етима нису довели до дуго очекиваног ме^усобног признала, али су ]угословенско-сов]етске односе довели у стале ме^усобног разумевала и постепеног усаглашавала. Иако са Сов]етским Савезом нису постсдали дипломатски односи, ]угословенска влада je након дужег преговарала ]ула 1936. у Монтреу потписала Конвенци]у о режиму мореуза што je за Сов]ете имало прворазредан знача]. Без обзира на то што се радило о мултилатералном акту ко]и су поред дугословенских и coBjeTCKnx, потписали и турски, бугарски, румунски, британски, француски, грчки и janaHCKn представници, само признале CoBjera као равноправное партнера с пуним ме^ународним кредибилитетом, представлало je крупан корак у правду нормализации ме^усобних односа.

Политичка криза на еврейском тлу изазвана жртвовалем Чехословачке Немачко] и ново преобликовале односа ме^у великим силама уз нараслу унутрашлу кризу приморали су кнеза Павла и дугословенску дипломатиду да поново актуелизу]у питале односа са CoBjeTCKHM Савезом. Сам кнез Павле Hnje крио сво] негативан став према питалу

39

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

зближавала са СССР-ом, али je супротставленост интереса великих сила налагала отвараше jom ]едног важног канала ]угословенске сполне политике. Почетак Другог светског рата, сов]етска интервенци]а у Полс-koj, а нарочито започишаше сов]етско-финског сукоба успорили су ]угословенска nacTojaaa на полу приближаваша Сов]етима. ЗазируЙи да Йе успоставлашем дипломатских односа са Советским Савезом у 1угослави]и 0]ачати традиционално русофилско расположен и западни савезници, посебно Британци, подгревали су страхове]угословенске владе. Преговори о успоставлашу редовне дипломатске комуникаци]е су интензивирани након окончаша сов]етско-финског сукоба. Преко]угословенског посланствау Анкари договорено]е потписиван трговинског уговора, а потом и начин размене нота о ме^усобном признаку. Дугословенска трговинска делегаци]а je стигла у Москву средином Maja 1940. Поред потписиваша привредних споразума, започели су и разговори о оквирима будуйе сарадше измену две земле и могуйностима набавке дефицитарних сировина у Советском Савезу и неопходног наоружала и Bojne опреме за потребе ]угословенске во]ске. Уследила je ратификаци]а склоплених споразума и званично успоставлале дипломатских измену 1угослави]е и CoBjeTCKor Савеза 24. jyлa 1940. Пад Француске у лето исте године принудио je ]угословенску владу дау страху од могуйе итали]анске и немачке arpecnje потражи заштиту у стратеги]ском ослонцу на CoBjeTCKH Савез. 1угословенско инсистираше на доби]ашу coBjeTCKe Bojne помойи nnje наилазило на coBjeTCKO одбгуале. CoBjeTCKa декларативна спремност да се ,1\тооави|и пружи помой суочавала се са низом препрека. Страхован од могуйег провоцираша немачке реакции, неповерен у ]угословенско држаше у ме^ународно] арени, као и процена да ]угословенска BojcKa nnje у сташу да пружи дужи отпор евентуалном нападачу, осу]етили су реализаци]у низа coBjeTCKHx обейаша датих ]угословенско] страни.

У условима оштрих компликаци]а односа с Немачком, CoBjeTH су Балкан и 1угослави]у видели као]едну од тачака будуйег coBjeTCKO-немачког договора KOjHje за цил требало да има разграничен сфера ympaja и одлагаша немачког напада на СССР. Кад je нова jyroc4OBencKa влада формирана након Bojnor пуча 27. марта 1941. покушала да обезбеди хитну coBjeTCKy помой, CoBjeTH су оклевали са сагласношйу за потписиван пакта jep су били уверени у скори]угословенски пораз. Коначно пристали на заклучен пакта о при]ателству и ненападалу света неколико часова пре немачког напада на 1угослави]у, било je више манифестационог него суштинског карактера. HacTojan да се ни у ком cлyчajy не испровоцира немачка реакци]а у очекивашу OKpmaja с лом навело je coBjeTCKy дипломатку да током KpaTKOTpajnor Априлског рата не осуди званично arpecnjy на 1угослави]у, па и да 8. Maja 1941. под изговором нефункционисаша веза с ]угословенском владом прекине дипломатске односе са 4угослави]ом.

40

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

Прекид дипломатских односа измену JyrocaaBHje и Совдетског Савеза нгуе ipajao дуго. Непосредно по немачком нападу на Сов]етски Савез,]угословенска влада]е изашла са из]авом да се у потпуности придружу]е Велико] Британии Koja je званичном из]авом признала Советски Савез за свог ратног савезника. Новонастале околности везане заулазак Сов]етског Савеза у рат, као и из]ава jyroc-ловенске владе о томе, отворили су поново питаше успоставлаша односа измену 1угослави]е и Сов]етског Савеза. Први наговешта] обнове ме^усобних односа могао се видети веБ првог дана сов]етско-немачког сукоба кад]е народни комесар за иностране послове Молотов у свом обраБашу сов]етском народу као ]едну од дотадашших жртава фашистичке arpecnje апострофирао и српски народ што je yie/mo била и прва званична осуда arpecnje на ]угословенску кралевину. Поновним успоставлашем односа и прихваташем 1угослави]е као ратног савезника, сов]етска влада]е посредним путем признала и ]езгро гра^анског антифашистичког покрета окупленог око пуковника Драголуба МихаиловиБа Koje je почело да се образу]е Maja 1941. Ипак, поред редовних односа Koje су Сов]ети одржавали с]угословенском владом у Лондону, они су у само] окупирано] 1угослави]и имали свог идеолошког савезника -]угословенске комунисте ко]и су након почетка немачког напада на СССР започели са организовашем оружаног антифашистичког покрета.

Посматра]уБи дешаваша у ,1\тооави|и. coBjeTCKa страна je са чисто во]ног аспекта насто]ала да подржава за]едничко ратоваше два антифашистичка покрета. Одржаваше званичних односа с ]угословенском кралевском владом што je импликовало поштоваше посто]еБег друштвеног поретка у земли и ме^усавезнички обзири каналисали су coBjeTCKy политику према партизанском покрету у правду подршке антифашистичко] борби уз истовремено стишаваше нараслих револуционарних потеза во^ства ]угословенских комуниста. То je утицало да се ]угословенски комунисти привремено одрекну револуционарних парола, из]ава о смени власти, промени друштвених односа и успоставлашу друштвеног поретка coBjeTCKor типа. Почетак гра^анског сукоба у 1угослави]и, coBjeTCKa влада je посматрала из угла унутрашших дешаваша насто]еБи да се дистанцира од дога^а]а на ]угословенском тлу. На друго] страни, тежили су да подршком ]угословенским комунистима у шиховим оружаним акци]ама утичу на промену баланса снага на самом терену у шихову корнет уз сталну критику политике ]угословенске владе према снагама генерала МихаиловиБа Koje су све више у coBjeTCKoj пропаганди показиване као колаборантске. Све присутни]а подршка партизанском покрету од лета 1942. продубливала je кризу у односима измену ]угословенске владе у избеглиштву и coBjeTCKe власти. Влада СССР-a je августа 1942. подржала и званично партизански покрет, али je егзистенци]ално нужан однос у ме^усавезничко] коалиции налагао одржаваше потребног нивоа односа са владом у егзилу, па je уследило подизаше ]угословенског посланства у

41

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

Москви на ранг амбасаде и директивно спутаваше револуционарних промена за Koje су се ]угословенски комунисти припремали. Инсистирало се на забрани формираша Националног комитета ослобо^еша као пандана ]угословенско_] влади у Лондону и решавашу питаша „режима у Зугослави]и“ по завршетку рата. Во^ство ]угословенских комуниста je углавном изашло у сусрет советским захтевима, држейи се совдетске стране као главног извора ме^ународне подршке.

Променом ситуацгуе на европским ратиштима у лето 1943, постепеним приближавашем советских снага Балкану и актуелизаци]ом питаша о отварашу другог фронта у Европи, отворено je и питаше подршке носиоцима покрета отпора у 1угослави]и. BoJhh примат партизанског над равногорским покретом утицао je на ме^ународно признаке партизанског покрета као paryjyhe стране на TexepancKoj конференции 1943, али и coBjeTCKH притисак на партизанско во^ство да прихвати политику компромиса и прайеша coBjeTCKe сполнополитичке лини]е Koja се заснивала на уверешу да политика компромиса представка сигуран гарант да Йе народноослободилачки покрет изайи из сукоба као сигуран победник коме Йе бити обезбе^ен пун ме^ународни капацитет. Долазак coBjeTCKe Bojne MHcnje у партизански Врховни штаб фебруара 1944, а потом и одлазак]угословенске Bojne миси]е у Москву априла 1944. створили су солидне основе задоби]аше coBjeTCKe Bojne помойи Koja се очекивала од 1941. Ипак, односи измену партизанског врха и coBjeTCKe стране су често наилазили на непри]атности Koje су проистицале из coBjeTCKe потребе да, у цилу предупре^иваша и превазилажеша сукоба са савезницима, приморава]у]угословенске комунисте на одре^ене политичке уступке. Уз coBjeTCKy подршку 1осип Броз Тито je отпочео преговоре с британском страном о ме^ународном признаку будуйе]угословенске власти. Започети преговори су се одви]али у координации са CoBjeTHMa. Hajyroc4OBencKoj CTpannje превладавало увереше да Йе долазак Црвене армвуе на Балкан представлати увод у расплет ситуацгуе у 1угослави]и. Постизаше споразума на Вису са председником кралевске владе ШубашиЙем и сусрет измену Тита и Черчила у Напущу текли су у блиско] координации потеза измену coBjeTCKe владе и]угословенског партизанског во^ства.

TajHH одлазак Зосипа Броза у Москву септембра 1944. npeflCTaB^aoje прекретницу у ]угословенско-сов]етским односима. Постигнут споразум о учешйу Црвене apMHje у BojHHM операци]ама на тлу Зугослави]е, уз фиктивну сагласност HKOJ, значио je почетак дуготра]ног coBjeTCKor yTHpaja на друштвене и политичке односе у Зугослави]и и прихваташе coBjeTCKor модела pa3Boja. Сем тога, на BojnoM плану HHje остварено само блиско саде]ство измену партизанских снага и Црвене армгуе вей je означило и продор ]угословенских партизанских снага из стратеггуског окружеша у KojeM су до тада водили борбе и шихово укъучиваше у ]единствене савезничке фронтове под окрилем Црвене арми]е. Toje утицало и на британског премьера Черчила да током разговора са Сталином

42

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

у Москви новембра исте године прихвати за]едничко во^еле политике у Дугославищ у цилу концентраци]е свих снага за борбу против Немаца и решавале унутрашлих проблема путем у]едилавала кралевске владе и народноослободилачког покрета. На Taj начин партизански покрет]е добио клучну сов]етску подршку у бици за Cponjy и поставио чврсте основе будуйег револуционарног преобража]а друштва.

Сов]етска политика према ,1\тооави|и. координисана са западним савезницима, доживела je триумф образовалем за]едничке владе HKOJ-a и кралевске владе у Лондону што]е заокружило процес легализаци]е посто]ейег стала и преузимале политичког во^ства од стране комуниста с пуним ме^ународним легитимитетом. Привремена влада у Kojoj су доминантан положа] имали представници комуниста била je поуздан гарант фундирала и ]ачала сов]етског утица]а у Зугослави]и, али и послератног друштвеног преобража]а 1угослави]е. Поновни долазак Jocnna Броза Тита у Москву априла 1945, дан уочи почетка завршних операнда за ослобо^еле 1угослави]е, имао]е за повод потписивале Споразума о при]ателству и сарадли. Уговор измену две владе nnje представлао само круну ратног савезништва вей je трасирао путеве послератне сарадле означивши 1угослави]у на]знача]ни]им советским савезником на Балкану. Клучни интегративни фактор у односима измену две земле била]е власт комунистичких парти]а. За разлику од сов]етског модела где]е власт комунистичке парти]е била уставом загарантована, у 1угослави]и то niije био случаф йена комунистичка парти]а je и дале живела и радила животом предратне илегалне и проголене политичке rpynappje, што je представлало ]едан од извора будущих сукоба. Две парти]е су биле повезане традиционалним везама. Комунистичка парти]а 1угослави]е]е до 1943. представлала секци]у Коминтерне, a CBoj е чланство]е усмеравала ка слепом идеопоклонству и дивлелу Советском Савезу. Идеолошка основа тог схватала налазила се у пролетерском интернационализму уз прокламовале императива одбране Сов]етског Савеза. За ]угословенске комунисте, ]едино мерило интернационализма представлао je однос према СССР-у и поретку ко]и je поникао из револуционарних промена након Октобарске револуци]е 1917. Сва лоша искуства сов]етске стварности су игнорисана и третирана као „троцкизам“, интриге империалиста и непри]атела Сов]етског Савеза. На таквим идеолошким основама, излазейи из рата као сасвим нова и трансформисана држава, 1угослави]а се у готово свим сегментима живота ослалала на Советски Савез. За ]угословенске комунисте, Сов]етски Савез ни]е више представлао усамлено „острво социализма» вей]едну од на]битни]их светских сила без чи]ег мешала и пресудног арбитрирала ни]е се могло решити ни]едно важно светско питале.

Током првог послератног периода 1угослави]а и Сов]етски Савез су упркос низу тешкойа, неразумевала, ме^усобних сукоба, успели да на солидно] основи поставе основе будуйе политичке, економске и во]не сарадле. CCCPje снагом искуства и политичке]ачине

43

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

успевао да Зугослави]и наметне CBoj политички и економски образац. Постигнуты споразуми су представлали важну тачку у процесу ме^усобног приближаваша као значаще степенице на путу ствараша за]едничког политичког, во]ног, економског и идеолошког блока. У године послератних трзавица и подела, 1угослави]а je ушла као савезничка и победничка држава са ореолом жртве и борца против фашизма и jacHOM приклошеношБу СССР-у у идеолошком и политичком смислу. Сполна политика 1угослави]е била je на]веБим делом ускла^ена са сов]етским ставовима, а унутрашши разве] обележен преузимашем сов]етских узора. Советски утица] у Дугославищ се манифестовао на више начина. Иако су често прове]авали дисонантни тонови везани за карактер ]угословенске политике на Балкану, ^угословенску улогу у Албании и гра^анском рату у Грчку, будуБу Балканску федераци]у и решеше ТршБанског спора, ]угословенска сполна политика je следила сов]етску. Ратом разорена, економски и демографски потпуно опустошена послератна Зугослави]а, спремна на дале суштинске друштвене трансформаци]е, гледала]е на Сов]етски Савез као на свог природног заштитника, силу Koja на ме^ународном плану треба да се заложи за]угословенске интересе и Koja треба да помогне процес преобража]а ]угословенске државе и друштва. Истовремено, све]асни]им заоштравашем односа измену Сов]етског Савеза и западних сила, распламсавашем хладноратовских супротставлености, Запад]е на Зугослави]у гледао као на на]знача]ни]ег сов]етског сателита.

Редовна лини]а комуникаци]е измену сов]етског и ]угословенског парти]ског врха одви]ала се преко сталног]угословенског парти]ског представника у Москви и амбасада две државе. Односи измену две napraje, а самим тим и две државе у ко]има су оне представлале водеБе, а суштински и]едине политичке снаге решавали су се на на]вишем нивоу приликом песета Jocnna Броза Тита Москви 1945. и 1946, а затим и за време песета низа на]виших jyroc-ловенских политичких, економских, во]них, културних, синдикалних организаци]а Москви током првих послератних година, као и Карделевим консултаци]ама са Молотовим на Мировно] конференции у Паризу. Учестале су, уз то, и по]единачне консултаци]е приликом по]единих]угословенских сполнополитичких акци]а на чему]е Сталин посебно инсистирао. CoBjeTC-ка страна je нарочито истицала потребу за консултаци]ама и координираним сполнополитичким акци]ама кад су у питашу проблеми kojh су имплицитно обавезивали сов]етску страну у ме^ународно] за]едници, а пре света у односима са великим западним силама у осетливим тачкама ме^ународних односа.

У 1угослави]и]е негован култ сов]етских руководилаца, идеализоване су прилике у сов]етско] земли, величани успеси сов]етске државе и непобедивост лене арми]е, прево^ена je сов]етска литература, дела руских писаца достигала су невероватне тираже, приказивани су сов]етски филмови, прево^ени уцбеници, редовно су об]авливани прилози из живота СССР-a и фотографов сов]етских во^а. У Београду je основано Друштво

44

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

]угословенско-совдетског при]ателства, а советски културни утица] утемеливан je на сваком кораку.

Директан сов]етски економски и културни утица] у Дугославищ се манифестовао на више начина. 1угослави]а je у СССР послала 467 студената. Са СССР-ом су створена мешовита друштва, у Дугославищ су радили сов]етски стручшаци, а]угословенски официри су школовани у СССР-у. Политичке и идеолошке везе измену 4угослави]е и Сов]етског Савеза су суштински одре^ивале и карактер ме^усобних економских веза. На Kpajy рата 4угослави]а се економски потпуно ослонила на сов]етску страну рачуна]уйи на лену пресудну помой у процесу индустри]ализаци]е земле. Темели послератних економских веза су поставлени уговорима из априла 1945, иако je у тада постигнутим споразумима преовла^ивао политички моменат. Даваше девизног кредита HKOJ-y, помой у житу и другим потрепштинама KpajeM рата одредили су суштински будуйе односе у сфери економи]е. ВеЙи део сов]етске помойи je био трофе]ног порекла, али je за ]угословенску привреду ко]а je током рата претрпела огромна разараша то била помой ко]а je имала енорман животни знача]. Упркос томеДугословенска страна]е насто]ала да економске везе пренесе на редовни колосек. Ниво очекиване помойи je био знатно веЙи од оне ко]у je coBjeTCKa страна пружила, али je био у складу са оним што je coBjeTCKa привреда ко]а je у рату потпуно девастирана могла да уз велики напор пружи. Об]ективно, мора се имати у виду да je широм света била изражена несташица сваковрсних животних потреба и транспортних средстава и да се вейа coBjeTCKa помой Hnje ни могла очекивати. Робна размена]е обавлана на бази редовних годишших трговинских уговора и посебних уговора. Велики знача] требало je да има и Инвестициони споразум из 1947, према коме je СССР требало да испоручи 1угослави]и робу неопходну за извршеше Петогодишшег плана у износу од 135 милиона долара. На бази постигнутих ме^удржавних споразума coBjeTCKa влада je насто]ала да о]ача ме^усобне економске везе, поспеши разво] економских односа измену две земле, али и утврди сопствени утица] у то] земли. 1угослави]а]е из CoBjeTCKor Савеза увозила метале, нафту, гуму, новински папир, чврста горива. На ]угословенску инициативу формирана су и мешовита привредна друштва, ко]а су представлала]едну од будуйих тачака спореша.

ДугославДа je прихватала улогу цешене земле у соцДалистичком свету ко]у joj je CoBjeTCKn Савез био наменио, али се Hnje мирила са субординираним ме^усобним односима ко]и би суштински негирали лену оригиналну револуци]у, жртве положене у борби против фашизма и тежшу за очувашем аутономи]е унутрашшег развитка. Нако су новопотписани ме^удржавни уговори политичког, во]ног и економског карактера наговештавали разво] будуйе сарадше, вей почетком 1947. по]авили су се први знаци озбилни]е кризе у ]угословенско-сов]етским односима. Криза je имала више узрока, а

45

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

претила]е и да прерасте у озбилан сукоб kojh би оставио тра]не последице на опште односе измену две земле. Пре свега,]угословенска страна nnje могла или nnje желела да схвати да je сов]етска помой упркос добро] воли лимитирана скромным матери]алним могуйностима друштва Kojeje скоро изашло из рата. Обе стране су се трудиле да се посто]ейа криза спола не примейу]е и да се очува нетакнута сполна форма присних и савезничких односа. У периоду Kojnje уследио, криза je постелено почела да излази из релативно контролисаних оквира и полако почилала да клизи ка озбилном и дубоком сукобу hhjh су се обриси]асно назирали кра]ем 1947.

Крах ]угословенско-сов]етских bojhhx и економских преговора у Москви 1948. представлао je увод у сукоб Kojn се назирао иза хоризонта наизглед складних ме^удржавних и ме^упарти]ских односа. Нагомилани сполнополитички проблемы везани за слале ]угословенских bojhhx снага у Албани]у, карактер помойи грчком партизанском покрету и coBjeTCKH покуша] наметала обавезе консултовала у ме^ународним односима отворили су перспективу ме^усобног удалавала. 1угословенско инсистирале на самосталности у деловалу и одлучивалу сударало се са сов]етским определелем за]ачале веза унутар соци]алистичког табора у условима нараста]уйих супротности са западным светом. Одлука ]угословенског Политбироа „да сам узме CBojy судбину у CBoje руке“ представлала je болну, али како се на ]угословенско] страни сматрало изну^ену nje/umo могуйу одлуку. Преписка измену два парти]ска врха Koja je уследила у наредним данима изнела je на површину све до тада наталожене несугласице. 4угословенско] страни je замерано споро изгра^ивале институци]а по сов]етском моделу, начин во^ела политике према селу, масовност комунистичке naprnje Koja je по Сов]етима почела да се популава „непри]ателским елементима“ и низ других парти]ских потеза и nojaea у ]угословенском друштву. Во5ство]угословенских комунис-Taje истра]авало на сво]им ставовима, одбивши да пошале делегаци]у на заседале Информбироа у Букурешту. Резолуци]а заседала Информбироа je суочила ]авност с размерама сукоба измену 1угослави]е и Сов]етског Савеза. Отпор сов]етским критикама je за jyroc-ловенску страну означио почетак дуготра]ног сукоба на политичком, економском и пропагандном плану. Распламсавале сукоба je било прайено оштрим ме^усобним оптужбама, таласом penpecnje према присталицама Резолуци]е Информбироа, русофилима, при]ателима Сов]етског Савеза и pycKoj емиграци]и у 1угослави]и. Уз снижавале нивоа дипломатских односа, по]ачан надзор над дипломатамау обе престонице, раскид nocTOjeftnx споразумау економско] и културно] сфери, обострано гомилале трупа дуж ]угословенских граница, учестале пограничне инциденте, обликовала се атмосфера страха од могуйе сов]етске интервенци]е. Политику СССР-a према 1угослави]у су следили и сов]етски савезници унутар соци]алистичког света.

До првих промена у]угословенско-сов]етским односима дошло]е након Сталинове

46

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

смрти 1953. О почетку нормализаци]е односа са Зугославирм почело je да се отворено говори jom током лета исте године. После консолидоваша прекомпоноване партийке номенклатуре у Кремлу током лета 1954. започела]е та]на преписка измену два партийка врха Koja je имала за цил нормализаци]у ме^усобних односа. KpajeM Maja и почетком jyna

1955. у Београду je дошло до сусрета делегации влада СССР и 1угослави]е. Разговори су резултирали доношешем Београдске декларанте KojoM су дефинисани оквири будуБе сарадше. Започет процес нормализаци]е односа je дао брзе резултате на политичком, економском и културном полу. Нов импулс нормализаци]и]е уследио у лето 1956, кад]е у Москви боравила ]угословенска делегации на на]вишем државном нивоу. Исполена je сагласност у погледу на|знача|ни|и\ тема везаних за свеукупан карактер ме^ународних односа, као и карактер будуБих односа измену две земле и две комунистичке napTHje. Haj3Ha4ajHHjH аспекти разговора нашли су CBoj одраз у MocKOBCKoj декларации oбjaвлeнoj на Kpajy разговора. Започет добар тренд у pa3Bojy ме^усобних односа прекинут je KpajeM

1956. Криза на Блиском истоку око Koje je nocTojao висок степей сагласности, коинцидирала je с кризом у Ma^apcKoj око Koje je дошло до озбилних спорела измену ]угословенске и coBjeTCKe стране. 1угослави]а, Koja je у почетку подржала coBjeTCKy интервенци]у у Ma^apcKoj, осудила je начин на kojh се coBjeTCKa страна употребом силе обрачунала с побуном. То je утицало на скоковито одви]аше односа измену две државе у наре/ию| години. Година Koja je започела под снажним утиском сукоба с Kpaja 1956. наставила се линком janaaa економских и политичких веза и najaBOM поновног успоставлаша bojhhx веза прекинутих 1948. Ипак, упркос исказано] добро] воли, CoBjeTH су одби]али да иза^у у сусрет |\тооовенским захтевима за испорукама савременог наоружала и Bojne опреме ycлoвлaвajyБи постизале договора престанком програма западне Bojne помоБи 1угослави]и. Посета прославленог coBjeTCKor маршала и министра одбране Георги]а Жукова Београду yjecen 1957. HHje довела до желених резултата, annje нацтооовенско] страни отварала наду да би и на том плану могло доБи до нормализаци]е neMyje погодовао]угословенски излазаку сусрет coBjeTCKHM захтевима у погледу признала Источне Немачке и coBjeTCKO обеБале да Бе помоБи изградлу алумингуумског комбината у 1угослави]и. Иако je 1угослави]а на]авила прекид приема западне Bojne помоБи, KpajeM

1957. назирали су се хоризонти новог сукоба. Несугласице започете око карактера организации конференции комунистичких napTHja у Москви 1957, нацрт програма и статута Савеза комуниста 1угослави]е KojHje требало да буду прихваБени на предсто]еБем конгресу ]угословенских комуниста у Жублани, отворили су нов ме^упарти]ски и ме^удржавни сукоб. Иако се одви]ао пре света на политичком и идеолошком нивоу, рефлектовао се и на остале ас11екте]\’1’ословенско-сов|етски\ односа.

Односи измену 1угослави]е и CoBjeTCKor Савеза су остали „замрзнути“ све до 1961.

47

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

Ставовима с кодима je ^угословенска дипломатка наступила на Београдско] конференции блоковски неангажованих земала, раскол измену Совдетског Савеза и Кине, а потом и Албанке, као и нов талас погоршаша односа са Западом, ори]ентисали су совдетску сполну политику ка нормализации односа са Дугославирм. Исто тако на^угословенскод страниц сов]етска тежша ка новом регулисашу односа дочекана са симпати]ама с обзиром на све joniiije односе измену Дугослав^е и Запада. Након прекинутог програма приема економске и во]не помоБи JyrocaaBnjnje био потребан нов ослонац, али и преко потребан партнер ради модернизации сопствене оружане силе. Уследиле су посете Београду совдетског министра иностраних послова Громика током Koje je констатована обострана спремност да се превази^у постсдеБе разлике и Леонида Брежнева Kojaje суштински означила почетак нове етапе нормализаци]е односа. Исказано определеше да се будуБи ]угословенско-сов]етски односи Mopajy продубливати на реално] основи, отворило je врата ново] етапи ]угословенско-сов]етске сарадше. Поволна политичка клима у односима измену две земле створила]е поволну основу за склапаше нових економских и во]них аранжмана. Испорука на]савремени]ег наоружаша и BojHe опреме 1угослави]и представлала je израз HajBnmer ме^удржавног поверена и coBjeTCKor уверена у потребу janarna присуства у Дугославищ. Убрзано приближаваше 1угослави]е и CoBjeTCKor Савезау периоду након 1962. одвидало се у атмосфери великих криза везаних за Берлин и Кубу, али и постсданих неуралгичних тачака у ТреБем свету. Оно iirro je разлва|ало две земле у датом периоду oiaio je везано за дугословенско недвосмислено демонстрирале ванблоковске сполне политике према чему се coBjeTCKa дипломатка критички односила и дугословенско истрадаваше на свом посебном путу у социдализам. Упркос nocTojarny битних разлика везаних пре света за сагледавале односа унутар социдалистичког света, компликоваше односа измену СССР и САД у погледу дешавала на Блиском и Далеком истоку, ескалацида Видетнамског рата, као и изразито негативан став Цонсонове администрациде према комунистичком свету, диктирали су 11отребу _|угооовенс1<о-сов_|етс1<ог зближаваша. У годинама Koje су уследиле, општи тренддугословенско-совдетских односаде бележио расту свим областима. Све веБе дугословенско задуживале, истрошене девизне резерве, noKymajn монетарне и привредне реформе и поболтала свеукупне продуктивности привреде наметали су надугословенскод страни потребу janarna економских веза са CoBjeTCKnM Савезом nnja се привреда у тим годинама убрзано разви]ала. Од атмосфере обостраног неповереша 1962, преко повремених сумшичеша и неизвесности 1965, ушло се у фазу редовних консултацида на надвишем нивоу уз константан раст привредне и BojHe сарадше. Избидаше кризе на Блиском истоку jyHa 1967. o3Ha4Hnoje надвиши степей ме^усобне блискости и повереша након 1948. У потреби да на све начине помогне CBojnM арапским савезницима да превази^у последице пораза у KpaTKOTpajHOM разу са Израелом, поучена искуством нефункционалности политике

48

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

несврстаности Koja Hnje успела да заштити арапске земле, cipaxyjyhn за сопствену националну безбедност, 1угослави]а се током друге половине 1967. приближила СССР и Неточном блоку до нивоа непроглашеног чланства у Варшавском пакту. Учеству]уБи на све четири конференци]е Koje je Сов]етски Савез иницирао у жели да помогне арапским землама, JyrocaaBnjaje напустила прокламовану политику еквидистанце и приближила се Советском Савезу и шеговим савезницима.

HaKoje прокламовани степей блискости у време Блискоисточне кризе наговештавао дале ]угословенско приближаваше Советском Савезу, дешаваша у Чехословачке] 1968. прекинула су сагласност измену две државе. Оштра ]угословенска супротставленост coBjeTCKoj политици „дисциплиноваша“ руководстава источноевропских земала и coBjeTCKoj BojHoj интервенции у Чехословачке], поново je погоршала односе измену 1угослави]е и СССР. На ]угословенско] страни je посто]ало страховаше од могуБег угрожаваша ]угословенске „независности и безбедности“, док je сов]етска дипломатка оштро критиковала различите аспекте ]угословенске унутрашше политике — самоуправлаше, привредну и друштвену реформу, улогу CKJ у друштву, сполну политику — несврстаност, однос са землама Запада, али и са државама источног лагера, као и политику одбране — повремене мобилизаци]е, маневре, успоставлаше концепта општенародне одбране. ВеБ с пролеБа 1969. могла се приметити сов]етска интенци]а ка смиривашу посто]еБе ситуации и обнавлашу прекинутих разговора о различитим аспектима европске безбедности што je било у директно] вези с распламсавашем сов]етско-кинеског спора, заоштравашем односа са западним светом и по]авом низа унутрашших проблема. Упркос томе што се страховало да Сов]ети путем декларативног истицаша потребе за консултовашем на на]вишем државном нивоу насто]е да ограниче и контролишу ]угословенски сполни капацитет, на ]угословенско] страни се потреба за поболшашем односа са Сов]етским Савезом сматрала нужном. Нараста]уБа унутрашша криза, све присутни]а парцелизаци]а ]единственог ]угословенског економског простора, раст национализама и републичких посебности наметали су потребу janer сполнополитичког позиционираша и jacHnjer дефинисаша односа са Сов]етским Савезом. На друго] страни, сов]етска потреба за новим приближавашем 1угослави]и представлала]е значащи сегмент свеукупног сполнополитичког заокрета. БудуБи односи измену две земле су се темелили на стално] потреби да се на^е одговара]уБа мера измену потребне и нужне блискости и очуваша]угословенске посебности.

Нормализации односа са СССР-ом — Kojaje коинцидирала с глобалном политичком Климом биполарног детанта и ]угословенским определешем да нов образац сопствене националне безбедности потражи кроз чврсте форме за]едничке европске безбедности -створила]е поволну климу у ме^усобним односима. Тесна сарадша током Блискоисточне

49

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

кризе 1973, као и совдетска подршка ]угословенско] деловитости током „Хрватског пролеБа“ 1971. учврстили су ме^усобне односе и отворили простор за дали разве] политичке, економске и во|не сарадле. У том периоду, економска размена измену две земле налазила се у стадном успону што je у знатно] мери утицало на подизале животног стандарда]угословенског становништва. Ипак, кра] 70-их година донео je нова искушела jyroc-ловенском државном врху. Страх да би се у новонасталим околностима Зугословени, лишени Брозовог ауторитета у ме^ународно] за]едници, могли суочити са советским политичким и bojhhm притисцима, разве]ало]е само совдетско државно и парти]ско во^ство. Jem током акутних фаза Брозове болести, али и разговора во^ених на маргинама Титове сахране, сов]етска страна je ]угословенско] недвосмислено ставлала до знала да Бе Советски Савез инсистирати на очувалу ]угословенске деловитости и независности. У условима опште конфузи]е и нескривених страхова за будуБност]угословенске државе ко]и су владали унутар леног државног и парти]ског во^ства, поруке Koje су стизале из Москве деловале су охрабру]уБе. Упркос томе, друштвени и економски процеси у обе земле нису ишли на руку постигнуто] политичко] сагласности. Раст ]угословенског сполног дуга, све мала продуктивност привреде и све веБа зависност од увоза ко]и се тешко покривао расположивим средствима, нарасле теизме ме^у републикама чланицама ]угословенске федерации и општа немогуБност одржавала минимума политичке кохеренци]е унутар ]угословенске федерации сужавали су и смаливали ]угословенске сполнополитичке могуБности. На друго] страни, CoBjeTCKn Савез je западао у све веБу економску кризу ко]а je наметала хитне економске реформе и трагале за новим моделом односа са западним светом.

Песета новог, реформски ори]ентисаног coBjeTCKor лидера Горбачева 1угослави]и 1988. била je прилика да се поново отворе старе расправе о 1948. и истакне обострана сагласност о правцима будуБе сарадле. У за]едничко] декларации издато] на кра]у разговора истирала се потреба широке ме^усобне сарадле уз поштовале општеприхваБених и потвр^ених принципа. У тим тренуцима обе земле су се налазиле у озбилно] системско] кризи. Определеле новог coBjeTCKor во^ства ка реформско] унутрашло] политици и регулисалу односа са Западом, посебно у вези с питалем у]едилела две Немачке, поставлало je 1угослави]у у други план coBjeTCKnx сполнополитичких приоритета. Суочено са унутрашлом кризом, крахом комунизма, све присутнищм захтевима за обновом вишестранач]а, наглашеним национализмима и нескривеним гласовима о распаду]угословенске федерации, савезно во^ство Hnje схватало промелену улогу CoBjeTCKor Савеза у свету. Окретале CoBjeTCKor Савеза унутрашлим проблемима, повлачелу во]них снага из Европе и приближавале западном свету паралелно je текло са ескалаци]ом]угословенске кризе и започилалем гра^анског рата на леном тлу.

50

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

Югославско-советские отношения (1918-1991)

п

ериод Первой мировой войны стал своеобразной кульминацией

сербско-российских отношений. Российская поддержка Сербии в самом начале войны, огромная военная и материальная помощь, которую Сербия получала из России на протяжении первых двух лет конфликта, участие в боевых действиях плечом к плечу на Салоникском фронте и защита сербских интересов российской дипломатией — все перечисленное объясняет, почему Сербия искало опору в лице мощной Российской империи. Однако перемены, произошедшие в России в начале 1917 г., а также ряд событий, вызванных Февральской революцией, обусловили изменение прежнего характера сербско-российских отношений. Революционные события 1917 г., последовавший выход России из войны предопределили будущее отношений между Королевством Сербия, а затем и югославским королевством, с одной стороны, и Советской Россией, с другой. Сербское правительство сочло противоречащим интересам Сербии заключение мира с Германией. Поэтому посланник в Петрограде Спалайкович получил указание прервать контакты с новыми властями. Ввиду того что сербское правительство формально не признало

советскую власть, можно констатировать, что двусторонние отношения так и не были установлены, хотя на практике они имели место. До подписания договора в Брест-Литовске сербское правительство пыталось наладить связь с большевиками в интересах проведения политики объединения югославянских народов, а также с целью мобилизации добровольцев и их переправки на Салоникский фронт. Что касается советской стороны, то и она не была заинтересована в разрыве дипломатических отношений. Из-за немецкого наступления на Петроград сербское правительство эвакуировалось, а в городе остался один поверенный в делах Йованович. На работе самого посольства негативно сказалась интервенция государств Антанты, поддержанная сербскими властями, а также деятельность коммунистов-югославян. В ноябре 1918 г. Россию покинула и военная миссия. Поверенный в делах Йованович, получивший от советских властей разрешение на использование дипломатически прерогатив, сосредоточился на репатриации югославских подданных и воспрепятствовании их участию в интервенции. Изменение отношения советской власти к югославским дипломатам произошло в марте 1919 г. и было вызвано образованием Югославянского совета рабочих и крестьянских депутатов, заявившего о переходе под его контроль югославского консульства. В результате под угрозой оказалось и без того нестабильное положение югославских дипломатов. В течение последовавшего месяца Совет закрыл югославские дипломатические и консульские представительства. Таким образом, и формально разрыв дипломатических отношений состоялся 3 марта 1919 г. В качестве представителя при правительстве Колчака в Омске остался консул Миланкович, который до февраля 1920 г. являлся последним югославским дипломатом в царской России. Эвакуацию югославских граждан завершила военная миссия во Владивостоке во главе с секретарем Божидаром Пуричем. Так наступил конец югославскому дипломатическому присутствию в России. Сербский и русский народы вступили в XX в. в составе наднациональных политических образований, лишившись традиционных формальных межгосударственных связей.

51

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

Король Александр и югославский кабинет твердо стояли на позиции непризнания советской власти, а также поддерживали официальные отношения с русской эмиграцией и правительством в Омске. В предвкушении победы «белых сил» состоялось назначение на пост посланника Маты Бошковича, который в Париже ожидал развязки событий и отправления в Россию. Со своей стороны, союзники Югославии подходили к проблеме куда более прагматично. Британская сторона, стремившаяся к налаживанию торговых связей с Москвой, предлагала главе югославского МИДа, находившемуся в Лондоне, встретиться с членами советской делегации именно в столице Соединенного королевства. Сам Анте Трумбич, по инициативе советских представителей, встретился с ними 18 августа 1920 г. Спустя несколько дней новосозданное правительство во главе с Миленко Весничем потребовало от Трумбича прекратить переговоры с эмиссарами Москвы и незамедлительно вернуться в Белград. По-видимому, из-за вмешательства принца-регента Александра переговоры прервались, не успев начаться. Опасаясь того, что контакты с Советами спровоцируют рост коммунистического движения в стране, югославское правительство уже в самом начале прервала переговоры о возможном признании Советской России. Также сыграли свою роль волнения и забастовки, организованные коммунистами, а также давление со стороны престолонаследника.

Не взирая на прекращение переговоров, советская сторона, стремившаяся к преодолению международной изоляции, не отказывалась от намерения установить дипломатические отношения с югославским королевством. На руку ей была и инициатива Белграда, который с соответствующей целью направил в Эстонию собственного эмиссара — профессора Драголюба Илича, вернувшегося из России в начале 1920 г. Народный комиссар иностранных дел Чичерин в качестве ответа на этот шаг со стороны югославов 13 октября 1920 г. призвал к установлению крепких дружественных связей и обмену полномочными представителями. Следовало, забыв прежние разногласия, приступить к переговорам по актуальным проблемам. Советы свое предложение повторили в декабре того же года.

В ходе двусторонних контактов наибольшее значение придавалось проблеме русских беженцев. Переговоры о репатриации осуществлялись при посредничестве представителей Лиги наций. При этом югославское правительство отстаивало позицию, согласно которой русские в Югославии являлись политическими эмигрантами, оказавшимися в королевстве по воле обстоятельств. Они вправе были остаться в нем, если это соответствовало их пожеланиям. Русские эмигранты, которые после победы большевиков в Гражданской войне в несколько этапов прибывали в новосозданное югославское королевство, обрели на Балканах не только убежище, но и свое новое отечество. Из потока русских беженцев, насчитывавшего около 2 миллионов человек, около 44.000 оказались на территории Королевства сербов, хорватов и словенцев. Часть их продолжили свой путь в государства Центральной и Западной Европы, а около 27.000 прочно осели в югославской и сербской среде.

Традиционное взаимное дружелюбие и близость сербского и русского народов, теплота белградского и сербского общества, духовное родство — все это стало причиной, по которой многие русские эмигранты выбрали Белград и Сербию

52

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

в качестве постоянного места жительства. Сербия и Югославия многим обязаны тем русским, кто трудился на ниве науки, культуры, здравоохранения, военной службы, промышленного производства, журналистики и т.д. Огромное количество памятников, художественных произведения и научных достижений служат свидетельством того вклада, который они внесли в развитие своей новой среды обитания.

Советская сторона требовала от югославской направить официальный запрос о репатриации из России собственных граждан. При этом Москва использовала представившуюся возможность, чтобы снова поставить вопрос об установлении дипломатических отношений. Премьер-министр Никола Пашич при формулировании сербской дипломатической позиции опирался на общеизвестный и неоднократно озвученный тезис о благодарности России за помощь, предоставленную Сербии в ходе Первой мировой войны. Одновременно он настаивал, что югославское правительство не готово признать советскую власть, пока та не гарантирует воплощение принципа суверенитета народа, в частности народа русского. Обсуждался и вопрос формирования института правительственных делегатов, которые занимались бы проблемами репатриации и торговли и располагали бы статусом дипломатических представителей. Югославская сторона, согласившись с этим предложением, предложила, чтобы для начала советский представитель получил статус делегата Красного креста. Советское же предложение предполагало создание таких временных представительств, какие Москва уже имела в тех государствах, которые еще не признали Советский союз. В ведении подобных миссий, пользующихся дипломатическими правами и привилегиями, находились бы проблемы репатриации. В 1924 г. Советы добились исключительного успеха в деле преодоления международной изоляции. Состоялось анонсированное в конце прошлого года международное признание Советов со стороны правительств Великобритании Италии и Франции, что значительно облегчило положение Москвы на международной арене — вывело ее из изоляции и сделало полноправным партнером в международных отношениях. Мощное давление оказывала белградская общественность, а также авторитетные интеллектуалы из рядов Демократический партии, настаивавшие на запуске процедуры признания Советского союза, что соответствовало бы политике великих держав из числа союзников Сербии по Первой мировой войне. Поэтому неудивительно, что встал вопрос о признании Советов государствами — членами Малой Антанты. В этой атмосфере югославский МИД предпринял значимый шаг в направлении установления дипломатических отношений с Советским союзом. А именно, 6 марта 1924 г. российский посланник Штрандтман был уведомлен, что его миссия завершена, и впредь он будет считаться исключительно делегатом по делам русских беженцев в Югославии. Многие увидели в этом решении предзнаменование скорого урегулирования спорных вопросов. Однако из Москвы поступали противоречивые сигналы. Хотя советское правительство официально признавало территориальную целостность Югославии, Коминтерн на своем 1-м конгрессе постановил, что ее следует считать творением «западноевропейского империализма», подлежащим разрушению. Советское правительство, пытаясь сгладить ситуацию, опубликовало декларацию по

53

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

международным вопросам, в которой твердо заявило о необходимости федерализации Югославии, дабы избежать войны в будущем. Несмотря на примирительный тон этого заявления, создавалось впечатление, что имеет место неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, что усугубило предубеждение Белграда в отношении Москвы. В конце 1925 — начале 1926 г. югославское правительство попыталось вступить в контакт с Советами, прибегнув к посредничеству турецкого министра иностранных дела Араса. Начавшиеся переговоры вскоре прервались из-за кампании в белградской прессе, в которой Советский союз обвинялся в подстрекательстве различных политических партий и течений к свержению существующего государственного строя. Советское правительство категорически отвергло утверждения белградской прессы относительно вмешательства во внутриполитическую жизнь югославского королевства.

Летом 1928 г. Чехословакия инициировала переговоры с советскими дипломатическими представителями о возможности коллективного признания СССР государствами — членами Малой Антанты. Кроме того, Советы откровенно сигнализировали югославской стороне о собственной готовности к установлению дипломатических отношений с королевством. Установление режима личной власти короля Александра в январе 1929 г., а также стремительные геополитические изменения в Европе наложили отпечаток на югославскую позицию по вопросу признания Советского союза. Этот вопрос, по требованию Чехословакии, полагавшей, что настало время найти его решение, снова был поставлен в повестку дня конференции министров иностранных дел Малой Антанты, состоявшейся в Белграде в том же году. В конце концов, собравшиеся постановили, что прежняя консолидированная позиция не подлежит изменению. В первые годы авторитарного правления короля Александра, разумеется, не могло быть и речи о признании Советов. Однако, эволюция личного режима и принятие конституции, а также динамичные перемены в Европе, грозившие разрушением существовавшей системы международных отношений, обусловили известные изменения внешнеполитического курса. Инициатива Муссолини о создании директории 4-х великих держав подтолкнула государства Малой Антанты к поиску опоры на «другой стороне», что и привело к очередному их сближению с Советским союзом. 4 июля они вместе с Турцией приняли советское предложение и подписали Конвенцию об определении агрессии. Та стала первым документом, подписанным совместно с СССР, с которым указанные государства по-прежнему не имели дипломатических отношений. Большое значение имела конференция глав МИД Малой Антанты, состоявшаяся в Загребе в январе 1934 г. На ней было принято решение об установления отношений с Советским союзом при условии достижения необходимых дипломатических и экономических параметров. В сложившихся обстоятельствах официальный Белград решил не препятствовать союзникам в принятии соответствующих решений, однако сам предпочел на время воздержаться от официального признания Советского союза. Начавшийся процесс застопорился после покушения на короля Александра. Советский союз, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Югославией, ответил на призыв французского правительства и с горячо поддержал проект Конвенции о международной борьбе против терроризма.

54

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

После смерти короля Александра наступил новый этап югославской политики по вопросу отношений с Советским союзом. Будучи убежденными антикоммунистами, принц Павел вместе с новым премьер-министром и главой МИД Миланом Стоядиновичем отвергали формальное признание СССР, отказывались от контактов с советской дипломатией и одновременно все отчетливее дистанцировались от совместного курса Малой Антанты. В то же время князь Павел и Стоядинович не могли игнорировать растущее влияние СССР на международные отношения. Поэтому они в обход Малой Антанты, при посредничестве Турции, направили Советам послание, смысл которого состоял в следующем: хотя не существует какого-либо конфликта между Москвой и Белградом, условия для взаимного признания еще не сложились. В ответ Советы выразили сожаление, подчеркнув, что в будущем не намерены принимать каких-либо решений, направленных против Югославии и ее интересов. Со своей стороны, югославские официальные лица заявили, что Белград не присоединится к какому-либо пакту, враждебному в отношении СССР. Собеседников убеждали, что вопрос нормализации югославско-советских отношений лишен остроты, однако признание не может состояться по той причине, что советское представительство стало бы поддерживать политическую оппозицию в Югославии. Тайные контакты Стоядиновича с Советами, хоть и не привели к долгожданному признанию, однако вывели югославско-советские отношения на уровень взаимопонимания и постепенного согласования позиций. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Советским союзом, в июле 1936 г. югославское правительство после продолжительных переговоров подписало в Монтрё Конвенцию о режиме проливов, которая имела для СССР приоритетное значение. Безотносительно того, что многостороннее соглашение, помимо югославов и советских представителей, также подписали турецкие, болгарские, румынские, британские, французские, греческие и японские дипломаты, важным шагом в направлении нормализации двусторонних отношений можно считать сам факт признания СССР равноправным заслуживающим доверия партнером.

Политический кризис в Европе, вызванный принесением Чехословакии в жертву Германии, изменение баланса сил между великими державами, а также усугубление внутриполитических проблем вынудили князя Павла и югославскую дипломатию вернуться к проблеме установления отношений с СССР. Антагонизм интересов великих держав подталкивал князя Павла, не скрывавшего своего неприятия сближения с СССР, к прокладыванию новых путей ведения внешней политики. Однако начало Второй мировой войны, советское вторжение в Польшу и, особенно, советско-финская война, заставили югославскую сторону замедлить свое движение навстречу Москве. Опасения югославских властей подогревали и западные союзники, в частности, британцы, опасавшиеся, что устаноление дипломатических отношений с Советским союзом обернется усилением традиционных русофильских настроений в Югославии. Переговоры о налаживании регулярных дипломатических контактов активизировались после окончания советско-финской войны. Через югославское посольство в Анкаре достигнута договоренность как о подписании торгового договора, так и о процедуре обмена нот о взаимном признании. Югославская торговая делегация прибыла в Москву в середине мая 1940 г. После подписания экономических соглашений стороны

55

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

приступили к обсуждению будущего двустороннего сотрудничества, а также возможности приобретения в СССР дефицитного сырья и необходимого югославской армии вооружения и военного снаряжения. Последовала ратификация заключенных договоров, а 24 июля 1940 г. состоялось официальное установление дипломатических отношений между Югославией и Советским союзом. Падение Франции летом того же года вынудило Белград, опасавшийся возможной итальянской и германской агрессии, сделать выбор в пользу СССР как стратегического союзника, способного гарантировать безопасность Югославии. Советский союз не ответил отказом на просьбы югославской стороны о предоставлении советской военной помощи. Однако декларативная готовность оказать ее наталкивалась на ряд затруднений. Некоторые обещания, данные югославской стороне, остались невыполненными по причине, во-первых, опасения вызвать нежелательную реакцию со стороны Германии, во-вторых, недоверия в отношении поведения Югославии на международной арене, и, в-третьих, сомнений в том, что югославская армия способна оказать продолжительное сопротивление вероятному агрессору. В обстановке серьезных осложнений отношений с рейхом Советы смотрели на Балканы и на Югославию в частности, как на предмет будущей советско-германской договоренности. Ее целью стало бы разграничение сфер влияния и отсрочивание германского нападения на СССР. Когда новое югославское правительство, сформированное после военного путча 27 марта 1941 г., запросило срочной помощи, Советы колебались — давать ли согласие на подписание пакта. Скорое поражение югославской армии не вызывало у них сомнений. Само заключение Договора о дружбе и ненападении, состоявшееся за несколько часов до германской агрессии, не имело практического смысла и носило, скорее, демонстративный характер. Стремясь ни в коем случае не спровоцировать Германию, советская дипломатия на протяжении скоротечной Апрельской войны воздерживалась от официального осуждения Германии. Теми же соображениями был вызван разрыв дипотношений с Югославией, последовавший 8 мая 1941 г. под тем предлогом, что с ее правительством утрачена связь.

Пауза в дипломатических отношениях между Югославией и СССР была непродолжительной. Сразу после 22 июня 1941 г. югославское правительство выступило с заявлением, что целиком солидаризируется с Великобританией, которая признала СССР своим военным союзником. Новые обстоятельства, сложившиеся после вступления Советского союза в войну и упомянутого заявления, снова сделали актуальным вопрос налаживания отношений между Югославией и СССР. Предвестником их восстановления стало обращение В.М. Молотова к советскому народу, состоявшееся в первый день Великой отечественной войны. Перечисляя жертв фашистский агрессии, нарком иностранных дел отдельно упомянул сербский народ, что можно считать первым официальным заявлением, осуждающим нападение на югославское королевство. Вновь установив отношения с Югославией и признав ее своим военным союзником, советское правительство опосредованно признало и ядро антифашистского движения сопротивления, которое начало формироваться вокруг полковника Драголюба Михайловича в мае 1941 г. Однако, наряду с официальными контактами с югославским правительством, располагавшимся в Лондоне, Советы в самой оккупированной Югославии делали

56

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

ставку на своего идеологического союзника — югославских коммунистов, которые после германского нападения на СССР приступили к организации вооруженного антифашистского движения. Наблюдая за событиями в Югославии, Москва, руководствуясь соображениями военной целесообразности, выступала за совместное ведение боевых действий обоими антифашистскими движениями. Поддерживая официальные отношения с королевским правительством, что подразумевало уважение к государственному строю Югославии, и действуя с оглядкой на союзников, советское руководство поддерживало югославских коммунистов в их борьбе с оккупантами, но при этом старалось сдержать рост их революционных поползновений. Это заставило руководство компартии Югославии на время отказаться от революционных лозунгов смены власти, изменения общественных отношений и установления государственного строя советского типа. Начало гражданского противостояния в Югославии оказалось в тени происходившего в СССР, поэтому советское руководство стремилось дистанцироваться от событий на территории Югославии. С другой стороны, поощряя вооруженные вылазки югославских коммунистов, Москва пыталась изменить баланс сил в стране в их пользу, постоянно при этом критикуя лондонский кабинет за его отношение к сторонникам генерала Михайловича. Советская пропаганда все настойчивей преподносила его как коллаборациониста. С лета 1942 г. партизанское движение пользуется все более активной протекцией со стороны Советского союза, что привело к обострению противоречий между ним и югославским правительством в эмиграции. В августе 1942 г. последовало официальное заявление о поддержке партизан, однако жизненная необходимость сохранять союзничество с прочими членами антигитлеровской коалиции вынуждала советское руководство поддерживать необходимый уровень отношений с правительством в изгнании. Этим объясняется как придание югославскому представительству в Москве более высокого ранга посольства, так и прямой запрет на осуществление революционных перемен, которые готовили югославские коммунисты. Советы настояли на отказе от планов формирования Национального комитета освобождения — пандана лондонскому кабинету. Что касается решения вопроса «режима в Югославии», то его следовало отложить до окончания войны. Руководство югославских коммунистов, в основном, пошло навстречу требованиям советской стороны — их главного покровителя на международной арене.

В результате изменения ситуации на полях сражений в Европе летом 1943 г., постепенного приближения советских сил к Балканам, а также активизации разговоров об открытии второго фронта актуальность приобрел вопрос — какое из югославских движений сопротивления заслуживает поддержки. Более высокая военная активность партизан в сравнении с Равногорским движением обусловила международное признание их в качестве воюющей стороны, состоявшееся на Тегеранской конференции 1943 г. Одновременно с этим СССР стал оказывать более интенсивное давление на партизанское руководство, принуждая его следовать советскому внешнеполитическому курсу, который характеризовала готовность к поиску компромисса с союзниками. Москва не сомневалась — компромиссная политика служит гарантом того, что из внутри-югославского конфликта победителем выйдет народно-освободительное движение, перед которым откроются

57

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

все возможности на международной арене. Прибытие советской военной миссии в расположение партизанского Верховного штаба в феврале 1944 г., а затем и отъезд в Москву югославской военной миссии в апреле того же года сделали возможным предоставление советской военной помощи, которая обсуждалась с 1941 г. Однако, в отношениях между командованием партизан и советской стороной нередко наступали неприятные моменты. Их причиной становилось то, что Советы в интересах предупреждения или преодоления тех или иных противоречий с союзниками заставляли югославских коммунистов идти на определенные политические уступки. Заручившись поддержкой Москвы, Йосип Броз вступил в переговоры с британцами о международном признании будущей югославской власти. Свою позицию в ходе переговоров Тито координировал с Советами. При этом югославская сторона была убеждена, что приход Красной армии на Балканы предопределит исход противостояния в Югославии. Подписание на о. Вис соглашения с председателем королевского правительства Шубашичем, а также встречи Тито и Черчилля в Неаполе происходили на фоне детального согласования лидером югославских партизан и Москвой предпринимаемых ими шагов.

Тайный отъезд Йосипа Броза в Москву в сентябре 1944 г. стал поворотным моментом в югославско-советских отношениях. Достигнутое соглашение об участии Красной армии в военных действиях на территории Югославии, фиктивно одобренное НКОЮ, провозвещало длительный период влияния СССР на общественно-политическую ситуацию в Югославии, а также восприятие ею советской модели развития государства. Кроме того, в военном отношении достигнутые договоренности имели следствием не только совместное ведение боевых действий партизанами и частями Красной армии, но и выход партизанского движения из стратегического окружения, в котором ему прежде приходилось действовать. Теперь партизаны, покровительствуемые Красной армией, сражались на общих с остальными союзниками фронтах. Это повлияло и на британского премьера Черчилля, который, находясь в ноябре того же года в Москве, в ходе переговоров со Сталиным согласился на проведение совместной политики в отношении Югославии с целью объединения всех сил для борьбы с немцами. Внутренние проблемы страны надлежало решить посредством объединения королевского правительства с народно-освободительным движением. Таким образом партизанское движение заручилось решающей поддержкой Москвы в битве за Сербию и заложило прочный фундамент послевоенного революционного преображения общества. Триумфом советской политики в отношении Югославии, осуществлявшейся в координации с западными союзниками, стало образование правительства, в которое вошли представители НКОЮ и лондонского кабинета. Это событий венчало усилия по легализации фактического положения вещей в Югославии, в которой политическая власть перешла в руки коммунистов, добившихся абсолютной легитимности на международной арене. Временное правительство, в котором доминировали коммунисты, служило надежным гарантом как установления и укрепления советского влияния в Югославии, так и послевоенного преображения ее общества. Поводом для следующего визита Йосипа Броз Тито в Москву в апреле 1945 г. — накануне завершающих операций по освобождению Югославии — стало подписание Договора о дружбе и

58

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

сотрудничестве. Его значение состояло не только в том, что он стал вершиной военного союзничества, но и в том, что он намечал пути дальнейшего сотрудничества Советского союза и Югославии — его важнейшего союзника на Балканах. Главным фактором сближения двух стран служила гегемония коммунистических партий в каждой их них. В отличие от Советского союза, где власть компартии предусматривалась конституцией, положение в Югославии было иным. Там облик партии по-прежнему определялся межвоенной моделью существования и функционирования нелегальной и преследуемой политической организации. В будущем этот диссонанс станет одной из причин разразившегося конфликта. У обеих партий имелись традиционные связи. До 1943 г. Коммунистическая партия Югославии представляла собой секцию Коминтерна, а ее членам надлежало слепо преклоняться перед Советским союзом. Идеологической подоплекой такого отношения служил пролетарский интернационализм в сочетании с императивным лозунгом защиты Советского союза. Для югославских коммунистов единственным критерием приверженности подлинному интернационализму являлось отношение к СССР и его государственному строю, возникшему в результате Октябрьской революции 1917 г. и последовавших преобразований. Все негативные явления советской действительности игнорировались или трактовались как следствие «троцкизма», интриг империалистов и врагов СССР. На подобных идеологических основах после войны отстраивалось полностью обновленное и преображенное югославское государство, во всех аспектах своего существования опиравшееся на Советский союз. Тот югославскими коммунистами воспринимался уже не как одинокий «остров социализма», а как одна из наиболее могущественных мировых держав, без участия которой не решается ни одна важная международная проблема.

В первое послевоенное время Югославия и Советский союз, вопреки некоторым затруднениям, недоразумениям и взаимным противоречиям, сумели заложить прочное основание будущего политического, экономического и военного сотрудничества. Богатый опыт и политическая мощь позволили Москве навязать Белграду собственную политическую и экономическую модель. Заключенные договоры стали вехами на пути взаимного сближения — формирования общего политического, военного, экономического и идеологического блока. В период послевоенных противоречий и размежеваний Югославия вступила как союзная держава-победительница, располагающая ореолом жертвы и борца против фашизма, но в то же время недвусмысленно находящаяся в идеологической и политической орбите СССР. Внешняя политика Белграда следовала в фарватере Москвы, а внутреннее развитие Югославии сводилось к воспроизведению советских образцов. Советское влияние в Югославии проявлялось по-разному. Несмотря на то, что нередко звучали разногласия относительно характера политики Югославии на Балканах, ее роли в событиях в Албании и гражданской войне в Греции, а также по проблеме создания Балканской федерации и Триестскому вопросу, Белград на международной арене следовал курсу, указанному Москвой. Разоренная, экономически и демографически истощенная послевоенная Югославия, приготовившись к предстоящим коренным общественным преобразованиям, обращала свой взор на СССР как на своего естественного покровителя, защитника ее

59

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

интересов на международном поприще, помощника в деле трансформации общества и государства. Со своей стороны, Запад в ситуации обострения отношений с Советским союзом и начала холодной войны воспринимал Югославию как наиболее значимого сателлита СССР. Регулярная коммуникация советского и югославского партийного руководства поддерживалась через постоянное югославское партийное представительство в Москве и два посольства. Однако определяющее значение для отношений двух партий, а, следовательно, и двух государств, в которых эти партии являлись ведущими, а, по сути, единственными политическими силами, имели встречи на высшем уровне, состоявшиеся во время приездов Тито в Москву в 1945 и 1946 гг. Ту же роль сыграли состоявшиеся в первые послевоенные годы визиты делегаций, представлявших ведущие югославские политические, экономические, военные, культурные и профсоюзные организации, а также консультации Карделя и Молотова в ходе Парижской мирной конференции. Кроме того, участились, на чем особенно настаивал Сталин, и отдельные двусторонние консультации, посвященные отдельным внешнеполитическим шагам Югославии. Советская сторона акцентировала необходимость координации, когда речь заходила о проблемах, напрямую не касавшихся СССР, но оборачивавшихся для него новыми обязательствами перед другими членами международного сообщества, прежде всего, ведущими западными державами.

В Югославии почитался культ советских руководителей, идеализировалась ситуация в СССР, прославлялись успехи советского государства и непобедимость его армии, переводилась советская литература и учебники, произведения русских писателей печатались невиданными тиражами, демонстрировались советские фильмы, регулярно публиковались репортажи о жизни в СССР и фотографии советских вождей. В Белграде появилось Общество югославско-советской дружбы, а советское культурное влияние бросалось в глаза на каждом шагу.

Прямое советской экономическое и культурное влияние проявлялось в Югославии по-разному. В СССР отправилось 467 студентов, создавались совместные общества, в стране работали советские специалисты, а югославские офицеры обучались в Союзе. Политическая и идеологическая общность Югославии и Советского союза обусловила характер двусторонних экономических связей. В конце войны Югославия в экономическом отношении полностью зависела от СССР, рассчитывая на его помощь при осуществлении индустриализации страны. Основа послевоенных экономических отношений заложена в результате подписания в апреле 1945 г. вышеупомянутых договоров, в которых, впрочем, преобладала политическая составляющая. Предоставление НКОЮ валютного кредита, поставки зерна и прочих товаров народного потребления в конце войны предопределили характер будущих отношений в сфере экономики. Большая часть советской помощи была трофейного происхождения, однако трудно переоценить ее значение для югославского хозяйства, разоренного в ходе войны. Тем не менее, югославская сторона этим не довольствовалась и хотела, чтобы экономические связи стали регулярными и упорядоченными. Уровень ожиданий югославов заметно превышал возможности разрушенной советской экономики и, следовательно, объемы той помощи, которую СССР, мобилизуя все свои ресурсы, предоставлял Белграду. Объективно говоря, следует учитывать, что по всему свету наблюдался дефицит

60

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

всех видов продуктов производства и транспортных средств, и поэтому нельзя было и рассчитывать на более масштабные поставки. Товарообмен осуществлялся в соответствии с годичными торговыми соглашениями, а также отдельными договорами. Большую роль в случае его реализации сыграл бы и заключенный в 1947 г. Инвестиционный договор, согласно которому СССР должен был предоставить Югославии для выполнения ее пятилетнего плана товаров на 135 миллионов долларов. Подписывая межгосударственные соглашения, советское правительство стремилось укрепить как двусторонние экономические связи, так и собственное влияние в Югославии. Та получала из СССР металлы, нефть, резину, газетную бумагу, твердые виды топлива. По предложению Белграда, были созданы двусторонние хозяйственные общества, которым в недалёком будущем суждено стать предметом разногласий.

Югославия принимала уготованную ей Советским союзом роль государства, пользующегося особым уважением со стороны прочих членов социалистического лагеря. Однако она не могла смириться с собственным вассальным положением в двусторонних отношениях, в рамках которых фактически не признавался автохтонный характер югославской революции, недооценивался вклад в победу над фашизмом, а также отвергалась ее потребность в автономном внутреннем развитии. Хотя новые политические, военные и экономические договоры предвещали развитие сотрудничества, уже в начале 1947 г. проявились первые признаки серьезного кризиса югославско-советских отношений. Обусловленный несколькими факторами он грозил перерасти в серьезный конфликт, который оказал бы долговременное негативное воздействие на связи двух стран. Прежде всего, Белград не мог или не хотел понимать, что помощь Москвы, несмотря на ее добрую волю, не безгранична и определяется скромными материальными возможностями общества, до недавнего времени участвовавшего в войне. При этом обе стороны старались, чтобы имевшиеся проблемы не бросались в глаза сторонним наблюдателям, и ничто не нарушало сложившийся образ союзничества. Однако в дальнейшем кризис потихоньку выходил за рамки, в которых его можно было контролировать, и постепенно нарастал, принимая размеры серьезного и глубокого конфликта, контуры которого четко проступили в конце 1947 г.

Провал югославско-советских переговоров по экономическим и военным вопросам, состоявшихся в Москве в 1948 г., стал прелюдией к началу конфликта, который показался над горизонтом безоблачных, казалось бы, межгосударственных и межпартийных отношений. Ряд накопившихся внешнеполитических разногласий, связанных с отправкой югославских войск в Албанию, характером помощи греческому партизанскому движению и советскими попытками навязать практику обязательного согласования всех внешнеполитических шагов, открыли перспективу взаимного отдаления. Югославское стремление к самостоятельности вступило в противоречие с советской решимостью к укреплению дисциплины в социалистической лагере, к которому побуждало обострение противоречий с Западом. Решение югославского Политбюро «взять собственную судьбу в свои руки» представлялось ему болезненным, но вынужденным и единственно возможным. Обмен посланиями, состоявшийся в течение следующих нескольких дней, поднял со дна на поверхность весь осадок накопившихся противоречий.

61

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

Югославской стороне ставилось в вину следующее: медленное строительство государственных институтов по советскому образцу; политика в отношении села; массовость коммунистической партии, которую, якобы, наводнили «враждебные элементы»; ряд других шагов партийного руководства и явлений, присутствовавших в югославском обществе. Руководство югославской компартии отказалось идти на попятную и не отправило собственную делегацию на заседание Информбюро в Бухаресте. Резолюция, принятая на заседании, открыла масштаб конфликта между Югославией и СССР. Жестко отвергнув критику со стороны Москвы, Белград вступил на путь продолжительного политического, экономического и пропагандистского противостояния. К эскалации конфликта привели взаимные острые обвинения. В Югославии волна репрессий прокатилась по сторонникам Резолюции Информбюро, русофилам, людям, симпатизирующим СССР, а также представителям русской эмиграции. Снизился уровень дипломатических отношений, а в обеих столицах за дипломатами установилась тотальная слежка. Последовал разрыв договоренностей в области экономики и культуры. Атмосфера страха перед вероятным советским вторжением стала результатом того, что по обе стороны границы сосредотачивались войска и участились приграничные инциденты. Союзники СССР по соцлагерю воспроизводили его политику в отношении Югославии.

Первые перемены к лучшему для обеих сторон наступили после смерти Сталина в 1953 г. Летом того же года стала открыто обсуждаться возможность нормализации отношений с Югославией. Эту цель преследовала тайная переписка партийного руководства двух стран, начатая летом 1954 г. после завершения перетасовки высшей советской номенклатуры. В конце мая — начале июня 1955 г. в Белграде состоялась встреча делегаций правительств СССР и Югославии, результатом которой стало принятие Белградской декларации, определявшей рамки будущего двустороннего сотрудничества. Запущенный процесс нормализации вскоре принес результаты в политической экономической и культурной сферах. Нормализация получила новый импульс летом 1956 г., когда в Москву с государственным визитом прибыла делегация югославского руководства. Московская декларация, подписанная в конце переговоров, зафиксировала согласие обеих сторон, достигнутое при обсуждении как международной обстановки, так и отношений между двумя государствами и их партиями. Позитивная тенденция была нарушена в конце 1956 г. Ближневосточный кризис, по которому позиции обеих сторон во многом совпадали, совпал с венгерскими событиями, ставшими предметом острых разногласий между Москвой и Белградом. Югославия, поначалу поддержавшая советское вторжение в Венгрию, осудила жестокость средств, с помощью которых СССР подавил восстание. Неудивительно, что в следующем году взаимодействие двух государств протекало неровно. Начало 1957 г. прошло под знаком взаимных обвинений, озвученных в конце прошлого года, что не помешало позднее перейти к укреплению экономических и политических связей и даже к обсуждению восстановления военного сотрудничества, прерванного в 1948 г. Тем не менее, несмотря на продемонстрированную добрую волю, Советы отказались пойти навстречу просьбам югославского руководства о поставках современного вооружения. Условием соглашения по этому вопросу Москва назвала отказ

62

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

Белграда от западной военной помощи. Не принес ожидаемых результатов и состоявшийся осенью 1957 г. визит прославленного маршала и министра обороны Георгия Жукова. Тем не менее, югославская сторона полагала, что и в военной области будет достигнута нормализации. Взаимными шагами на пути к ней стали удовлетворение Белградом требований Москвы относительно признания Восточной Германии и обещание советского руководства помочь в строительстве комбината по производству алюминия в Югославии. Однако, хотя та анонсировала отказ от западной военной помощи, в конце 1957 г. на горизонте показались контуры нового межгосударственного и межпартийного конфликта. К нему привели разногласия, связанные, во-первых, с подготовкой конференции компартий в Москве в 1957 г. и, во-вторых, с программой и уставом Союза коммунистов Югославии, которые предстояло утвердить на конгрессе в Любляне. Хотя противостояние протекало в сфере политики и идеологии, оно наложило отпечаток и на прочие аспекты югославско-советских отношений.

Югославско-советские отношения оставались «замороженными» вплоть до 1961 г. К примирению Советский союз подтолкнули, во-первых, позиция Югославии, озвученная в ходе Белградской конференции внеблоковых государств, во-вторых, конфликт СССР с Китаем, а затем и Албанией и, в-третьих, новая волна усугубления противоречий с Западом. Хорошими отношениями с ним не могла похвастать и Югославия, которая поэтому благосклонно отнеслась к намерениям советской стороны наладить двусторонние отношения. Югославии, переставшей получать западную военную и экономическую помощь, необходима была новая поддержка. Кроме того, она жизненно нуждалась в международном партнере, который мог бы помочь ей в модернизации вооруженных сил. Состоялись визиты в Белград главы советского МИДа Громыко и Леонида Брежнева. Первый завершился констатацией взаимного намерения преодолеть имеющиеся противоречия. Второй, по сути, знаменовал начало нового этапа нормализации. Озвученная готовность руководствоваться реальным положением вещей с целью дальнейшего развития югославско-советских отношений стала залогом начала нового этапа двустороннего сотрудничества. Благожелательная атмосфера, установившаяся в отношениях двух стран, сделала возможным заключение новых экономических и военных соглашений. Поставки новейшего вооружения и военного снаряжения служили проявлением как высочайшего межгосударственного доверия, так и убежденности СССР в необходимости наращивать собственное присутствие в Югославии. Взаимное сближение Югославии и Советского союза после 1962 г. происходило в атмосфере масштабных международных кризисов — Берлинского и Кубинского. В странах третьего мира также имелись собственные очаги нестабильности и болезненные точки. Предметом разногласий в данный период оставались, во-первых, внеблоковый характер внешней политики Югославии, критикуемый Советским союзом, и, во-вторых, приверженность Белграда собственному пути построения социализма. Несмотря на существование серьезных разногласий, связанных, прежде всего, с восприятием Москвой и Белградом происходившего в социалистическом лагере, к сближению их подталкивали объективные международные обстоятельства. А именно: обострение отношений между СССР и США, вызванное событиями на Ближнем востоке; эскалация Вьетнамской войны;

63

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

выражение негативное отношение администрации Джонсона к коммунизму и государствам, его исповедовавшим. В последующие годы общая тенденция развития всех аспектов югославско-советских отношений продолжила укрепляться. Неизменно растущая внешняя задолженность Югославии, истощение золотовалютных запасов, попытки проведения денежной и экономической реформ, усилия повысить производительность народного хозяйства — все перечисленное побуждало Белград к установлению более тесных экономических отношений с СССР, в котором в эти годы наблюдался ускоренный экономических рост. Взаимное недоверие, царившее в 1962 г., сомнения и неуверенность, время от времени проявлявшиеся в 1965 г., сменились неуклонным ростом хозяйственного и военного сотрудничества, а также регулярными консультациями, происходившими на высшем государственном уровне. После 1948 г. двусторонние отношения никогда не были такими доверительными, как во время Ближневосточного кризиса, разразившегося в июне 1967 г. Во второй половине года Югославия до такой степени сблизилась с СССР и странами восточного блока, что стала считаться неформальным членом Варшавского пакта. К этому ее подтолкнуло как стремление любыми путями помочь арабским союзникам справиться с последствиями поражения от Израиля, так и опасения за собственную национальную безопасность, возникшие после того, как стала очевидной неэффективность политики неприсоединения, никак не защитившей арабские страны, ее придерживавшиеся. Приняв участие в всех четырех конференциях, которые организовал Советский союз с целью поддержки арабов, Югославия отказалась от ранее декларировавшегося принципа равноудаленности во внешней политике и приблизилась к СССР и его союзникам.

Хотя продемонстрированная степень солидарности во время Ближневосточного кризиса позволяла прогнозировать дальнейшее приближение Югославии к СССР, события в Чехословакии в 1968 г. нарушили гармонию двусторонних отношений. Их ухудшение наступило после того, как Югославия в острой форме осудила как советскую политику по наведению «дисциплины» в рядах руководства восточноевропейских стран, так и само вторжение в Чехословакию. В том, как действовал СССР, Белград увидел угрозу собственной «независимости и безопасности». Что касается Москвы, то она критиковала самые разные аспекты югославской внутренней и внешней политики: самоуправление; экономические и общественные реформы; общественную роль СКЮ; меры по повышению обороноспособности (периодические мобилизации, маневры, принятие концепции общенародной обороны); приверженность политике неприсоединения; характер отношений и с Западом, и со странами соцлагеря. Однако с весны 1969 г. стало заметным советское стремление к урегулированию ситуации и возобновлению прерванных переговоров по различным вопросам европейской безопасности, что стало прямым следствием эскалации советско-китайского конфликта, обострения противоречий с Западом, а также появления ряда внутренних проблем. Вопреки подозрениям, что Советы попытаются призывами к проведению консультаций на высшем уровне завуалировать собственную попытку ограничить и поставить под свой контроль югославский внешнеполитический потенциал, руководство СФРЮ считало необходимым улучшение отношений с СССР. К поиску выгодной позиции

64

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

на международной арене и достижению ясности в отношениях с СССР Югославское руководство подталкивали следующие обстоятельства: обострившийся внутренний кризис; дробление единого югославского экономического пространства; рост национализма и самостоятельности республик. Что касается советской стороны, то для нее новое сближение с Югославией представляло собой один из аспектов предпринятого изменения внешнеполитического курса. В будущем двусторонние отношения определялись неизменной потребностью поддерживать баланс между необходимым уровнем близости двух стран и сохранением особого положения и роли Югославии.

Нормализация отношений с СССР, которая совпала с установлением глобальной политической атмосферы разрядки, а также решением югославского руководства строить новую модель национальной безопасности в рамках достижения безопасности общеевропейской, создали благоприятную атмосферу в двусторонних отношениях. Плотное сотрудничество в течение Ближневосточного кризиса 1973 г., а также советская поддержка целостности Югославии во время «Хорватской весны» 1971 г. упрочили двусторонние связи и открыли перспективу дальнейшего развития политического, экономического и военного сотрудничества. В этот период постоянно увеличивался товарооборот между двумя странами, что во многом способствовало росту уровня жизни югославского населения. Тем не менее, конец 1970-х гг. уготовил новые испытания югославскому государственному руководству. Страх в связи с гипотетическим политическим и военным давлением, которое мог бы оказать СССР на Югославию, лишившуюся Броза с его международным авторитетом, развеял сам Советский союз. Еще во время острой фазы болезни Тито, а также в ходе кулуарных переговоров, сопровождавших прощание с ним, советская сторона недвусмысленно дала понять, что СССР будет отстаивать целостность и независимость Югославии. В условиях всеобщего замешательства и откровенных опасений за будущее страны, охвативших югославское государственное и партийное руководство, сигналы, поступавшие из Москвы, действовали ободряюще. Однако, общественные и экономические процессы, протекавшие в обеих странах, диссонировали с достигнутым политическим взаимопониманием. Рост югославского внешнего долга, падение производства, увеличивающаяся зависимость от импорта, который становилось все тяжелее оплачивать, растущая напряженность в отношениях членов югославской федерации, а также общая невозможность поддержания минимального политического единомыслия и дисциплины внутри федерации — все перечисленное сводило на нет возможности Югославии на международной арене. Со своей стороны, Советский союз все глубже погружался в пучину экономического кризиса, который побуждал к проведению экономических реформ и поиску новой модели отношений с западным миром.

Визит нового советского лидера-реформатора Михаила Горбачева в 1988 г. дал повод возобновить старую дискуссию, прерванную в 1948 г., и подчеркнуть взаимное единомыслие относительно направлений будущего сотрудничества. В совместной декларации, опубликованной к концу переговоров, подчеркивалась необходимость широкого сотрудничества при уважении общепринятых и нашедших свое подтверждение принципов. В то время оба государства испытывали серьезный

65

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВИ1А — СССР

системный кризис. В свете решимости советского руководства проводить политику внутренних преобразований и урегулировать отношения с Западом, особенно в связи с объединением Германии, Югославия выпала из числа внешнеполитических приоритетов Москвы. Изменившаяся международная роль Советского союза осталась непонятой югославским союзным руководством, которое столкнулось с внутренним кризисом, крахом коммунизма, все более настойчивыми требованиями восстановления многопартийности, набиравшими силу националистическими движениями, откровенными призывами к расчленению федерации. Переключение внимания СССР на внутренние проблемы, вывод советских войск из Европы и сближение с Западом происходили параллельно с эскалацией югославского кризиса и гражданской войной. В отсутствие надежной опоры Югославии в лице СССР решение о ее судьбе принимали западные государства, которые, не задумываясь, встали на сторону тех, кто желал раздела страны. Попытка югославских военных, при поддержке советского военного руководства, осуществить путч и предотвратить дезинтеграцию государства, провалилась. Кровавая гражданская война в Югославии и подписание договора о роспуске СССР положили конец эпохе югославско-советских отношений и открыли новую страницу отношений между сербским и русским народами.

Др. Александар Животич

66

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, 1УГОСЛАВША — СССР

СРБША — РУСША 1УГОСЛАВИ1А — СССР

СЕРБИЯ — РОССИЯ ЮГОСЛАВИЯ — СССР

Каталог изложбе

Каталог выставки

Београд / Белград

2018

67

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Српски устанци против Турака (1S04-1S17) Сербские восстания против турок (1804-1817)

1.

1. ОбраБа^е српских кнежева, во)вода и духовника руском посланику у Typcnoj Андре)у Италинском у коме се жале на испаде дахи)а и моле Pycnjy за помоб и покровительство. 3. Maj 1804. АВПРИ, ф. Посольство в Константинополе, оп. 517/1,1804. г., д. 36, л. 271-274.

Обращение сербских князей, воевод и представителей духовенства к посланнику России в Турции Андрею Италинскому с жалобами на бесчинства дахиев и с просьбой о помощи и покровительстве России. 3 мая 1804. АВПРИ, ф. Посольство в Константинополе, оп. 517/1,1804. г., д. 36, л. 271-274.

2. Обраба^е Правитеьству)ушчег сов)ета Cp6nje и београдског митрополита Леонтща у име српског народа императору Александру I са молбом за помоб у вези с наступаем турске во)ске. 18. jyH 1806. АВПРИ, ф. СПб. Главный архив, I-8, оп. 7,1804-1806. гг., д. 2, п. 2, л. 33-35.

Обращение Правительствующего совета Сербии и белградского митрополита Леонтия от имени сербского народа к императору Александру I с просьбой о помощи в связи с наступлением турецких войск. 18 июня 1806. АВПРИ, ф. СПб. Главный архив, I-8, оп. 7, 1804-1806. гг., д. 2, п. 2, л. 33-35­

3. Извешта) руског министра иностраних дела Алексе)а Будберга императору Александру I о ставьа^у на располагав Србима 13.000 дуката за куповину оруж)а. 13. август 1806. АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468,1806. г., д. 7891, л. 142-143.

Доклад министра иностранных дел Алексея Будберга императоруАлександру I о предоставлении сербам 13 тысяч червонцев для закупки оружия. 13 августа 1806 г. АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468,1806. г., д. 7891, л. 142-143.

70

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

4-

5

4. Руски царАлександр 1,1777-1825. (Портрет, Ц.Доу, 1825, Државни музе), Петерхоф) Российский император Александр 1,177 7-1825. (Портрет, Дж. Доу, 1825, Государственный музей-заповедник Петергоф)

5. Депеша руског министра иностраних дела Алексе)а Будберга руском дипломатском представнику у Молдавии и Влашко) и при I руско) арми)и, Константину Родофиникину. JaB^a му да га je, на молбу српских изасланика, именовао за руског дипломатског представника у Срби)и. 21. Maj 1807. АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468,1807. г., д. 1919, л. 109-109 об.

Депеша министра иностранных дел Алексея Будберга российскому дипломатическому агенту в Молдавии и Валахии и при 1-й русской армии Константину Родофиникину. Сообщается о назначении его российским дипломатическим агентом в Сербии по просьбе сербских депутатов. 21 мая 1807 г. АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468,1807. г., д. 1919, л. 109-109 об.

71

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

6. Инструкци]а главнокоманду]убег руском Молдавском арми]ом генерала Ивана Михелсона руском дипломатском представнику у Срби]и Константину Родофиникину с налогом да сазна о свим српским потребама и могубностима да се достави помоб. 16. ]ун 1807. АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468,1807. г., д. 1904, л. 31-36 об.

Инструкция главнокомандующего Молдавской армией Ивана Михельсона российскому дипломатическому агенту в Сербии Константину Родофиникину с предписанием «наиближайше узнать о всех их [сербов] нуждах и способах доставить им вспомоществование». 16 июня 1807 г. АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468, 1807. г., д. 1904, л. 31-36 об.

7. Писмо Кара^ор^а Петровича руско] Врховно] BojHoj команди у Петрограду у вези с руском во]ном помоби. 1. фебруар 1810. AJ, ф. Кнеза Павла, ролна 5, снимак 23-24.

Письмо Карагеоргия Петровича российскому Верховному военному командованию в Санкт-Петербурге в связи с оказанием Россией военной помощи сербам. 1 февраля 1810 г. AJ, ф.Кнеза Павла, ролна 5, снимак 23-24.

8.

8. Кара^ор^е Петровиб, во^а Првог српског устанка. 1762-1817. (Портрет, В.Л.Боровиковски,181б, Народни музе] Србще, Београд)

Карагеоргий Петрович, вождь Первого сербского восстания. 1762-1817. (Портрет, В.Л. Боровиковский, 1816, Народный музей Сербии, Белград)

72

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

9. Проглас грофа Никола)а Каменског Кара^ор^у Петровичу, Правитеъству)ушчем сов)ету и свему народу српском да се боре за)едно са руским трупама против Османли)а. 30. Maj 1810. АС, ПО 77-7.

Воззвание графа Николая Каменского к Карагеоргию Петровичу, Правительствующему сенату и всему народу сербскому с призывом бороться вместе с российскими войсками против Османов. 30 мая 1810 г. АС, ПО 77-7.

10. Пешади)ски генерал, гроф Н.М.Каменски, командант руске Дунавске во)ске, 1776-1811. (Портрет, Ф.Г.Ва)ч, 1810, Државни музе) Ермитаж, Санкт-Петербург)

Пехотный генерал, граф Н.М. Каменский, командующий русской Дунайской армией, 1776-1811. (Портрет, Ф.Г. Вайч, 1810, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)

10.

11. Писмо прокурора Синода Руске православие цркве Александра Голицина архимандриту Меленти)у у вези са издава^ем редовне руске помоби манастиру Студеница за период 1758-1811. 20. септембар 1811. АС, ЗМП-77.

Письмо обер-прокурора Синода Русской православной церкви Александра Голицына архимандриту Мелентию в связи с предоставлением Россией регулярной помощи монастырю Студеница в 1758-1811 гг. 20 сентября 1811 г. АС, ЗМП-77.

73

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

12. Депеша руског канцелара Никола)а Рум)анцева руском посланику у Typcnoj Андре)у Италинском о именовашу чиновника за посебне задатке при pycKoj миси)и у Typcnoj Федора Недобе за неслужбеног дипломатског представника Pycnje у Београду и о шеговим задацима. 9. октобар 1812. АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468, 1812. г., д. 2283, л. 21-22.

Депеша канцлера Николая Румянцева посланнику России в Турции Андрею Италинскому о назначении чиновника по особым поручениям при российской миссии в Турции Федора Недобы неофициальным дипломатическим

представителем России в Белграде и задачах его деятельности. 9 октября 1812 г. АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 468,1812. г., д. 2283, л. 21-22.

12

13. Молба представника српских избеглица у Аустрии императору Александру I да им се дозволи преселеше у Pycnjy. 25. септембар 1813. АВПРИ, ф. СПб. Главный архив, I-9, оп. 8, 1812-1814. гг., д. 7, л. 77-77 об.

Прошение представителей сербских беженцев в Австрии императору Александру I о разрешении переселиться в Россию. 25 сентября 1813 г. АВПРИ, ф. СПб. Главный архив, I-9, оп. 8, 1812-1814. гг., д. 1, л. 77-77 об.

14. Извешта) неслужбеног дипломатског представника Pycnje у Београду Федора Недобе руском канцелару Никола)у Рум)анцеву о збивашима у Срби)и после гушеша српског устанка од стране турске во)ске. 23. jaHyap 1814. АВПРИ, ф. СПб. Главный архив, I-9, оп. 8, 1812-1814. гг., д. 1, л. 97-99 об., 112-112 об.

Донесение неофициального дипломатического представителя России в Белграде Федора Недобы канцлеру Николаю Румянцеву о событиях в Сербии после подавления турецкими войсками сербского восстания. 23 января 1814 г. АВПРИ, ф. СПб. Главный архив, I-9, оп. 8,1812-1814. гг., д. 1, л. 97-99 об., 112-112 об.)

74

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

15. Н.П.Рум)анцев, канцелар Руске имперце, 1754-1826. (Портрет, Ц.Доу, 1828, Руска државна библиотека, Москва)

Н.П. Румянцев, канцлер Российской империи, 1754-1826. (Портрет, Дж. Доу, 1828, Российская государственная библиотека, Москва)

15-

17. Во)вода Петар Тодоровиб Добр^ац, повереник кнеза Милоша у Pycnjn, 1771-1831. (Фото-карта, Народна Библиотека Cp6nje, Београд)

Воевода Петр Тодорович Добрняц, доверенное лицо князя Милоша в России, 1771-1831. (Фото­карта, Народная библиотека Сербии, Белград)

16. Преписка во)воде Петра Добршца и Миха)ла Германа, трговачког представника кнеза Милоша у Влашко), о руском односу према покретима присталица Кара^ор^а Петровича. 1817. АС, ЗМП-486.

Переписка воеводы Петра Добрняца и торгового представителя князя Милоша в Валахии Михайло Германа об отношении России к сторонникам Карагеоргия Петровича. 1817 г. АС, ЗМП-486.

75

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Од срдскнх устанака до првог пада дннаетще ОбреновнЛ (1817-1841) От сербских восстании до первого свержения династии Обреновичеи (1817-1841)

18. Писмо руског конзула у Крарви Федора Гермара кнезу Милошу Обреновибу са молбом за одржаваше мира и стабилности у Србир. 30. новембар 1828. АС, ЗМП-1956.

Письмо российского консула в Крайове Федора Гейсмара князю Милошу Обреновичу с просьбой о поддержании мира и стабильности в Сербии. 30 ноября 1828 г. АС, ЗМП-1956.

20.

19. Писмо команданта руске Дунавске ворке генерал-фелдмаршала Ивана Дибича кнезу Милошу Обреновибу о потписивашу Зедренског мира. 25. септембар 1829. АС, ЗМП-2033.

Письмо командующего российской Дунайской армией генерал-фельдмаршала Ивана Дибича князю Милошу Обреновичу, в котором сообщается о подписании Адрианопольского мирного договора. 25 сентября 1829 г. АС, ЗМП-2033.

20. Генерал-фелдмаршал И.И.Дибич, командант руске Дунавске ворке 1785-1831. (Портрет, Ц.Доу, 182о-е, Државни музе) Ермитаж, Санкт-Петербург)

Генерал-фельдмаршал И.И.Дибич, командующий русской Дунайской армией 1785-1831. (Портрет, Дж. Доу, 18 2 о-е гг., Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)

76

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

21. Извешта) кнеза Зоксима Милосавлевиба кнезу Милошу Обреновибу о доласку у Срби)у руске во)но-дипломатске миси)е Александра Розалион-Сашалског. 4. )ул 1830. AC, КК, VI, 36.

Донесение чиновника Йоксима Милосавлевича князю Милошу Обреновичу о прибытии в Сербию российской военно-дипломатической миссии во главе с Александром Розалион-Сошальским. 4 июля 1830 г. АС, КК, VI, 36.

21.

22. Писмо кнеза Милоша Обреновиба брату Зовану Обреновибу о доби)ашу руског ордена Св. Ане. 22. децембар 1830. АС, КК, XIV, 93.

Письмо князя Милоша Обреновича брату Йовану Обреновичу о получении русского ордена Св. Анны. 22 декабря 1830 г. АС, КК, XIV, 93.

22

23. Господар Зован Обреновиб, брат кнеза Милоша, 1787-1850. (Портрет Уроша Кнежевиба 1836, Народни музе), Београд)

Господарь Йован Обренович, брат князя Милоша, 1787-1850. (Портрет Уроша Кнежевича 1836, Народный музей, Белград)

23-

77

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

24. Нацрт српске захвалнице императору Никола)у I за покровительство и помоб при доби)ашу хатишерифа од султана. 1830. АС, ЗМП-2093.

Черновик сербского письма императору Николаю I с благодарностью за покровительство и помощь, выразившуюся в принуждении султана издать хатт-и-шериф. 1830. 0 АС, ЗМП-2093.

25. Протокол ко)им се одре^у)е територи)а Србще по Букурешком мировном споразуму измену Руске и Османске царевине у Majy 1812. године. Саставио га je руски комесар-посредник у Србищ Павел Коцебу. Не после 30. априла 1831. АВПРИ, ф. Политический отдел СПб. Главного архива, оп. 233,1830 г., д. 1, л. 99-116 об.

Протокол, определяющий территорию Сербии по Бухарестскому мирному договору между Россией и Османской империей, заключенному в мае 1812 г. Составил его российский комиссар-посредник в Сербии Павел Коцебу. Не позднее 30 апреля 1831 г. АВПРИ, ф. Политический отдел СПб. Главного архива, оп. 233,1830 г., д. 1, л. 99-116 об.

26.

26. П.Е.Коцебу, руски официр и државник, 1801-1884. (Гравира из монографи)е „Портреты лиц, отличившихся заслугами и командовавших действующими частями в войне 1853-1856 годов.“Т. 1. Санкт-Петербург, 1858-1861)

П.Е. Коцебу, российский офицер и государственный деятель, 1801-1884. (Гравюра из монографии „Портреты лиц, отличившихся заслугами и командовавших действующими частями в войне 1853-1856 годов». Т. 1. Санкт-Петербург, 1858-1861)

78

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

27. Писмо кнеза Милоша Обреновиба руском посланику у Цариграду Аполинари)у Бутешову са молбом да помогне Срби)и у борби за оствариваше права Koje je Порта обебала, али избегава да испуни. 9. март 1832. АС, ЗМП-2116. Письмо князя Милоша Обреновича российскому посланнику в Константинополе Аполинарию Бутеневу с просьбой помочь Сербии в обретении тех прав, которые Порта, вопреки принятым обязательствам, ей не предоставила. 9 марта 1832 г.АС, ЗМП-2116.

29. Милош Обреновиб, во^а Другог српског устанка. 1780-1860. (Портрет, П.Ъурковиб, 1824, Народни музе) Срби)е, Београд)

Милош Обренович, вождь Второго сербского восстания. 1780-1860. (Портрет, П. Джуркович, 1824, Народный музей Сербии, Белград)

28. Писмо кнеза Милоша Обреновиба императору Никола)у I са молбом за покровителство. 28. фебруар 1837. АС, ЗМП -2374.

Письмо князя Милоша Обреновича императору Николаю I с просьбой об оказании покровительства. 28 февраля 1837 г. АС, ЗМП — 2374..

79

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

30. Извешта) повереника Стефана Илиба кнезу Милошу Обреновибу о делатности руског конзула Герасима Вашченка у Оршави. 9. Maj 1837.АС, KK,XIX, 484.

Донесение Стефана Илича, доверенного лица князя Милоша, описывающее деятельность российского консула в Оршове Герасима Ващенко. 9 мая 1837 г. AC, КК, XIX, 484.

31. Инструкцща руског министра иностраних дела Карла Неселродеа руском конзулу у Оршави Герасиму Вашченку о задацима Koje треба да обави у Србщи. До 10. jaHyapa 1838. АВПРИ, ф. Посольство в Константинополе, оп. 517/1,1838 г., д. 760, л. 16-23 об.

Инструкция российского министра иностранных дел Карла Нессельроде консулу России в Оршове Герасиму Ващенко о задачах его деятельности в Сербии. До 10 января 1838 г. АВПРИ, ф. Посольство в Константинополе, оп. 517/1,1838 г., д. 760, л. 16-23 об.

80

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

32. Извешта) руског привременог представника у Срби)и Герасима Вашченка Ази)ском оделешу руског МИД-a о сусрету са кнезом Милошем Обреновибем и току разраде Уредбе о унутрашшо) управи у Срби)и. 1б. фебруар 1838. АВПРИ, ф. СПб. Главный архив, I-9, оп. 8, 1837-1843 гг., д. 6, ч. 1, л. 109-113 об.

Донесение временного агента России в Сербии Герасима Ващенко в Азиатский департамент МИД о встрече с сербским князем Милошем Обреновичем и о ходе разработки Положения о внутреннем управлении в Сербии. 16 февраля 1838 г. АВПРИ, ф. СПб. Главный архив, I-9, оп. 8, 1837-1843 гг., д. 6, ч. 1, л. 109-113 об.

33. Руске пушке и пиштоли испоручивани Србищ у прво) половини XIX в. (Вощи музе) Срби)е, Београд)

Русские ружья и пистолеты, поставленные Сербии в пер. пол. XIX в. (Военный музей Сербии, Белград)

33-

34

34. Извешта) руског министра иностраних дела Карла Неселродеа императору Никола)у I о неопходности да се у Београду установи руски генерални конзулат. 11. април 1839. АВПРИ, ф. Политический отдел СПб. Главного архива, оп. 233, 1839 г., д. 1, л. 2-2 об.

Доклад российского министра иностранных дел Карла Нессельроде императору Николаю I о необходимости учреждения в Белграде российского генерального консульства. 11 апреля 1839 г. АВПРИ, ф. Политический отдел СПб. Главного архива, оп. 233,1839 г., д. 1, л. 2-2 об.

81

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

35. Извешта) руског привременог представника у Срби)и Герасима Вашченка Ази)ском оделешу руског МИД-a о приему императорске повеле, султанског берата и фермана за зваше руског генералног конзула у Београду. 4. септембар 1839. АВПРИ, ф. Политический отдел СПб. Главного архива, оп. 233,1839 г., д. 1, л. 10-10 об.

Донесение временного агента России в Сербии Герасима Ващенко в Азиатский департамент МИД о получении императорской грамоты, султанского берата и фирмана на звание российского генерального консула в Белграде. 4 сентября 1839 г. АВПРИ, ф. Политический отдел СПб. Главного архива, оп. 233,1839 г., д. 1, л. 10-10 об.

36. Инструкци)а Азщског оделеша МИД-a руском генералном конзулу у Београду Герасиму Вашченку о задацима конзулата. 5 децембар 1839. АВПРИ, ф. Политический отдел СПб. Главного архива, оп. 233, 1839 г., д. 1, л. 17-19 об.

Инструкция Азиатского департамента МИД генеральному консулу России в Белграде Герасиму Ващенко о задачах консульства. 5 декабря 1839 г. АВПРИ, ф. Политический отдел СПб. Главного архива, оп. 233,1839 г., д. 1, л. 17-19 об.

37. Писмо кнеза Милоша Обреновиба императору Никола)у I у вези са хатишерифом из 1838. године. 13. jaHyap 1839. АС, МИД, И, 1839, Ф. Ill, р. 129.

Письмо князя Милоша Обреновича императору Николаю I в связи с изданием хатт-и-шерифа в 1838 г. 13 января 1839 г. АС, МИД, И, 1839, Ф.1И,р 129.

82

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

38.

38. Руски цар Никола) 1,1796-1855.

(Портрет, В.Д.Сверчков, 1856, Државни музе) Ермитаж, Санкт-Петербург) Российский император Никола) 1,1796-1855.

(Портрет, В.Д. Сверчков, 1856, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)

39. Писмо директора Кшажеске канцелари)е Пауна Занковиба Сов)ету у вези са позивашем из Pycnje инженера и ма)стора за мостоградшу. 30. )ануар 1840. АС, МИД, В, 1840, Ф. V, р 37.

Письмо директора Княжеской канцелярии Пауна Янковича Совету о приглашении из России инженеров и мастеров с целью строительства мостов. 30 января 1840 г. АС, МИД, В,184О, Ф-Чр37.

7 / г.

83

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Период владавине уставобраните^а (1842-1858)

Период правления уставобранителей (1842-1858)

40. Писмо руског конзула Герасима Вашченка кнезу Михаилу Обреновибу о огласку српских стипендиста на во)не студне у Pycnjy. 17. октобар 1841. АС, МИД, И, 1841, Ф. VI, р 26.

Письмо российского консула Герасима Ващенко князю Михаилу Обреновичу об отправке сербских стипендиатов в Россию с целью получения военного образования. 17 октября 1841 г. АС, МИД, И, 1841, Ф. VI, р 26.

41. Писмо руског конзула Герасима Вашченка кнезу Михаилу Обреновибу у вези са одласком српских ученика на студне у Pycnjy. 12. новембар 1841. АС, МИД, В, 1842, Ф. I, р 110.

Письмо российского консула Герасима Ващенко князю Михаилу Обреновичу об отправке сербских учащихся в Россию с целью получения образования. 12 ноября 1841 г. АС, МИД, В, 1842, Ф. I, р 110.

42. Писмо гувернера Новорусще Михаила Воронцова кнезу Михаилу Обреновибу о одласку српске миси)е из Одесе у Тулу ради набавке оруж)а. 11. jaHyap 1842. АС, МИД, И, 1842, Ф. I, р 170.

Письмо губернатора Новороссии Михаила Воронцова князю Михаилу Обреновичу об отъезде сербской миссии из Одессы в Тулу с целью приобретения вооружения. 11 января 1842 г. АС, МИД, И, 1842, Ф. I, р 170.

84

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

43. М.С.Воронцов, руски гувернер Новоруси)е, 1782-1856. (Портрет, Ц.Доу, 1820-е, Државни музе) Ермитаж, Санкт-Петербург)

М.С. Воронцов, российский губернатор Новороссии, 1782-1856. (Портрет, Дж. Доу, 1820-е гг., Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

44. Писмо руског министра иностраних дела Карла Неселродеа Александру Кара^ор^евибу у вези са ^еговим избором за кнеза. 1. октобар 1843. АС, МИД, И, 1843, Ф.И,р 181.

Письмо российского министра иностранных дел Карла Нессельроде Александру Карагеоргиевичу в связи с избранием его князем. 1 октобря 1843 г. АС, МИД, И,1843,Ф. Il,pi8l.

45. Писмо руског конзула Закова Данилевског попечителу иностраних дела Авраму Петрони)евибу у вези са плановима за куповину српске дрвне гра^е за потребе руске Црноморске флоте. 21. Maj 1845. АС, МИД, И, 1845, Ф. Ill,pi8.

Письмо российского консула Якова Данилевского попечителю иностранных дел Авраму Петрониевичу о планах приобретения сербских лесоматериалов в интересах российского Черноморского флота. 21 мая 1845 г. АС,МИД, И,1845, Ф.111,р18.

85

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

46. 1И.Данилевски, руски дипломата, 178д-1855.(Фототипи)а Е.Егерт, Рига) Я.И. Данилевский, российский дипломат, 1789-1855. (Фототипия Э. Эгерт, Рига)

46.

47. Аврам Петрони)евиб, попечитель иностраних дела, 1791-1852. (Литографи)а, Зован Исаиловиб мла^и, 1839, Народни музе), Београд)

Аврам Петрониевич, попечитель иностранных дел, 1791-1852. (Литография, Йован Исаилович Младший, 1839, Народный музей, Белград)

47-

48. Писмо руског конзула Закова Данилевског о доби)ашу шест стипенди)а за српске ученике богословских студи)а у Руси)и. 22. април 1846. АС, МИД, И,184б,Ф.У,р23.

Письмо российского консула Якова Данилевского о предоставлении 6 стипендий для обучения в России сербских студентов-семинаристов. 22 апреля 1846 г. АС, МИД, И,184б,Ф.У,р23.

49. Писмо службеника руског конзулата А. Федорова кнезу Александру Кара^ор^евибу о доласку у Срби)у руских наставника за Београдску богослови)у. 31. март 1847. АС, МИД, В, 1847, Ф. I, р 292.

Письмо чиновника российского консульства А. Федорова князю Александру Карагеоргиевичу о прибытии в Сербию русских преподавателей для работы в Белградской семинарии. 31 марта 1847 г. АС, МИД, В, 1847, Ф. I, р 292.

86

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

50. Александар Кара^ор^евиб, кнез Срби)е, 1806-1855. (Портрет, У. Кнежевиб, 1852, Народни музе), Београд)

Александр Карагеоргиевич, князь Сербии, 1806-1855. (Портрет, У. Кнежевич, 1852, Народный музей, Белград)

51. Саопште^е српског представника у Молдавии

и Влашко) 3. Стемповског Попечительству иностраних дела Срби)е о оснива^у у Петрограду друштва за истражива^е рудних богатстава у Срби)и. 18. октобар 1848. АС, МИД, И, 1848, Ф. Ill, р 169.

Донесение сербского представителя в Молдавии и Валахии 3. Стемповского Попечительству иностранных дел Сербии об основании в Санкт- Петербурге общества по исследованию запасов горных руд в Сербии. 18 октября 1848 г. АС, МИД, И,1848,Ф. 111,р1б9.

52. Писмо кнеза Александра Кара^ор^евиба Сов)ету о одласку у Pycnjy српске миси)е због набавке оруж)а у Москви. 12. jaHyap 1849. АС, МИД, В, 1849, Ф. IV, р 72.

Письмо князя Александра Карагеоргиевича Совету об отъезде в Россию сербской миссии с целью приобретения оружия в Москве. 12 января 1849 г. АС, МИД, В, 1849, Ф. IV, р 72.

53-

53. Писмо руског министра иностраних дела Карла Неселродеа кнезу Александру Кара^ор^евибу о доласку новог руског конзула Федора Туманског. 31. август 1851. АС, МИД, И, 1851, Ф. V, р 52.

Письмо российского министра иностранных дел Карла Нессельроде князю Александру Карагеоргиевичу, в котором сообщается о приезде нового российского консула Федора Туманского. 31 августа 1851 г. АС, МИД, И, 1851, Ф. V, р 52-

87

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

54. К.В.Неселроде, руски министар иностраних дела, (Портрет, Ф.Кругер, 1840-е, Државни музе) Ермитаж, Санкт-Петербург)

К.В. Нессельроде, российский министр иностранных дел, (Портрет, Ф. Крюгер, 1840-е гг., Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)

55. Писмо попечитела правосу^а Лазара Арсеньевича Сов)ету о куповини у Руси)и Зеван^ела и крстова за суднице у Срби)и. 28. април 1853. АС, ДС, 1853, р 266.

Письмо попечителя правосудия Лазара Арсениевича Совету о приобретении в России крестов и евангелий для зданий суда в Сербии. 28 апреля 1853 г. АС, ДС, 1853, р 266.

56. Лазар Арсеньевич Баталака, попечител правосу^а, 1793-1869. (Портрет, Никола АлексиЧ, 0К01855, Народни музе), Београд)

Лазарь Арсениевич-Баталака, попечитель правосудия, 1793-1869. (Портрет, Никола

Алексия, около 1855, Народный музей, Белград)

88

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

57. Уредба српског Попечительства унутрашших дела о забрани издаваша пасоша за путоваше у Pycnjy сиромашним становницима Cp6nje. 9. март 1853. АС, МИД, И, 1853, Ф. V, р 12.

Постановление сербского Попечительства внутренних дел о запрете выдачи паспортов бедным жителям Сербии для путешествия в Россию. 9 марта 1853 г. АС, МИД, И, 1853, Ф. V, р 12.

59. Писмо кнеза Александра Кара^ор^евиба о смешта)у Сов)ета у згради руског конзулата са прилогом — полисом имовине руског конзулата. 17. jyH 1855. АС, НДС, 1855, р 291.

Письмо князя Александра Карагеоргиевича о размещении Совета в здании российского консульства. В приложении — опись имущества российского консульства. 17 июня 1855 г. АС, НДС, 1855,р291.

58. Превод писама великог везира Мустафе Наили-паше кнезу Александру Кара^ор^евибу о обавезном протеривашу руских поданика из Османске царевине због изби)аша рата са PycnjoM. 9. март 1854. АС, МИД, И, 1854, Ф.И,р 31. Перевод писем великого везиря Мустафы Наили-паши князю Александру Карагеоргиевичу, в которых говорится о необходимости депортации российских подданных из Османской империи в связи с началом войны с Россией. 9 марта1854 г. АС, МИД, И,1854, Ф. 11,р31.

89

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

6о. Зграда Главног штаба и министарстава, где се налазило и Министарство иностраних дела Руске имперце (Фотографи)а XIX в., Петроград) Здание Главного штаба и министерств, в котором находилось и Министерство иностранныхдел Российской империи (Фотография XIX в., Санкт-Петербург)

61. Писмо руског конзула Михаила Милошевича cpncKoj влади о шеговом поставлешу за новог руског конзула у Срби)и. 7. октобар 1856. АС, МИД, N,1856, Ф.У,р128.

Письмо Михаила Милошевича сербскому правительству, уведомляющее о назначении его новым российским консулом в Сербии. 7 октября 1856. АС, МИД, И, 1856, Ф. V, р 128.

62. Писмо руског конзула Михаила Милошевича кнежевском представнику Алекси СимиЧу у вези са разменом кшига и часописа измену београдског Друштва српске словесности и руских научних друштава. 28. новембар 1856. АС, МИД, И,185б,Ф.У1,р137.

Письмо российского консула Михаила Милошевича княжескому представителю Алексе Симичу об обмене книгами и журналами между белградским Обществом сербской словесности и российскими научными обществами. 28 ноября 1856 г. АС, МИД, И, 1856, Ф. VI, р 137.

90

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

63. Конак кшегише Кубице (1876, Историйки архив Београда).

Дворец княгини Любицы (1876, Исторический архив Белграда).

64. Писмо Попечительства иностраних дела руском конзулу Михаилу Милошевичу у вези са полисом руских поданика у Срби)и. 25. фебруар 1857. АС, МИД, И, 1857, Ф.И,р 27.

Письмо Попечительства иностранных дел российскому консулу Михаилу Милошевичу о переписи российских подданных, находящихся в Сербии. 25 февраля 1857 г. АС, МИД, И, 1857, Ф. II, р27.

64.

91

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Од Светоандре]ске скупштине до стица^а независности (1858-1878)

От Свято-Андреевской скупщины до обретения независимости (1858-1878)

65. Извешта) српског представника у Руси)и Атанаси)а Николина о преговорима са императоромАлександром II и руским министром иностраних дела кнезом Александром Горчаковим, о набавци руских пушака за Cp6njy. 1862. АС, ИГ-1257.

Донесение сербского представителя в России Атанасия Николича о переговорах с императоромАлександром II и российским министром иностранных дел князем Александром Горчаковым по вопросу приобретения Сербией российских винтовок. 1862 г. НАС, ИГ-1257.

67.

66. Руски цар Александр II, 1818-1881.

(Фотографи)а, 1878, Државни музе), Петерхоф) Российский император Александр II, 1818-1881. (Фотография, 1878, Государственный музей-заповедник Петергоф)

67. Атанаси)е Николиб, поверливи сарадник Или)е Гарашанина и кнеза Михаила Обреновиба (1803-1882). (Снимак портрета, Народна библиотека Срби)е, Београд)

Атанасие Николич, близкий соратник Илии Гарашанина и князя Михаила Обреновича (1803-1882). (Фото портрета, Народная библиотека Сербии, Белград)

92

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

68. Михаило Обреновиб, кнез Срби)е 1823-1868 (Портрет, JoxaH Бес, 1859, Музе) града Београда) Михаил Обренович, князь Сербии 1823-1868 (Портрет, Йохан Бес, 1859, Музей города Белграда)

69.

68.

69. А.М.Горчаков, министар иностраних дела Руске импери)е, 1798-1883 (Портрет, Е.И.Ботман, 1874,Државни музе) Ермитаж, Санкт-Петербург) А.М. Горчаков, министр иностранных дел Российской империи, 1798-1883 (Портрет, Е.И. Ботман, 1874, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)

70. Писмо председника владе Срби)е Или)е Гарашанина кнезу Михаилу Обреновибу о молби руског конзула у Срби)и Никола)а Шишкина да се помогне руском пуковнику Михаилу Мирковибу при изради етнографске карте Османске царевине. 9. )ануар 1867. АС, ИГ-1669.

Письмо председателя сербского правительства Илии Гарашанина князю Михаилу Обреновичу в связи с просьбой российского консула в Сербии Николая Шишкина оказать помощь российскому полковнику Михаилу Мирковичу в создании этнографической карты Османской империи. 9 января 1867 г. АС, ИГ-1669.

93

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

71. Писмо руског пуковника Василла Постелникова руском конзулу у Срби)и Никола)у Шишкину у вези са припремама во)них инженера у cpncnoj во)сци. 25. Maj 1867. АС, ПО 28-162.

Письмо российского полковника Василия Постельникова российскому консулу в Сербии Николаю Шишкину о подготовке военных инженеров в сербской армии. 25 мая 1867 г. АС, ПО 28-162.

72. Писмо председника владе Cp6nje Или)е Гарашанина бившем руском конзулу у Срби)и Никола)у Шишкину у Петроград са молбом за помоб при набавци оруж)а у Pycnjn. 29. jyH 1867. АС, ИГ-1651.

Письмо председателя сербского правительства Илии Гарашанина бывшему российскому консулу в Сербии Николаю Шишкину с просьбой посодействовать приобретению оружия в России. 29 июня 1867 г. АС, ИГ-1651.

73. Писмо заменика директора Ази)ског одешеша руског МИД-a А. С. Енгелхарта руском конзулу у Срби)и Александру Тро)анском о испорукама оруж)а и слэшу во)них инструктора. 17. )ул 1867. АС, ПО 25-79.

Письмо заместителя директора Азиатского департамента российского МИДа А.С. Энгельгардта российскому консулу в Сербии Александру Троянскому о поставках оружия и отправке военных инструкторов. 17 июля 1867 г. АС, ПО 25-79.

94

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

74. Извешта) председника владе Cp6nje и министра иностраних дела Или)е Гарашанина кнезу Михаилу Обреновибу о путовашу професора Атанаси)а Николиба у Pycnjy ради преговора о набавци оруж)а и дово^ешу во)них инструктора. 25. )ул 1867. ЕИАС, ПО 26-106.

Донесение председателя сербского правительства и министра иностранных дел Илии Гарашанина князю Михаилу Обреновичу о поездке профессора Атанасия Николича в Россию с целью проведения переговоров о приобретении оружия и приглашении военных инструкторов. 25 июля 1867 г. АС, ПО 26-106.

75. Писмо руског конзула Никола)а Шишкина српском министру иностраних дела Или)и Гарашанину у вези са редовном помоби руске владе православним манастирима и црквама у Срби)и. 16. фебруар 1865. АС, МИД, И, 1865, Ф. II, р 109.

Письмо российского консула Николая Шишкина сербскому министру иностранных дел Илие Гарашанину об оказании регулярной помощи российским правительством православным монастырям и церквям в Сербии. 16 февраля 1865 г. АС, МИД, И, 1865, Ф.И,р 109.

76. И.Гарашанин, министар иностраних дела кнежевине Cp6nje, 1812-1874, (Литографи)а, АОовановиб, 1852, Народна библиотека Cp6nje)

И. Гарашанин, министр иностранных дел Княжества Сербия, 1812-1874, (Литография, А. Йованович, 1852, Народная библиотека Сербии)

95

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

77. Писмо министра финанси)а Владимира JoBaHOBnha финанси)ском одбору Скупштине о условима за подизаше кредита у Pycnjn. 12. децембар 1878. АС, НС, 1878, ФН,р 16.

Письмо министра финансов Владимира Йовановича финансовому комитету Скупщины об условиях предоставления кредита Россией. 12 декабря 1878г. АС, НС, 1878,0 II, р 1б.

78. Писмо министра вощогСаве Грущба министру иностраних дела JoBaHy Ристибу у вези са неуспешним покушащма да се расветли судбина несталих руских доброволаца. 10. jyH 1878. АС, МИД,А,1878, Ф. Vl,p79.

Письмо военного министра Саввы Груича министру иностранных дел Йовану Ристичу о безуспешности усилий прояснить судьбу пропавших без вести российских добровольцев. 10 июня 1878 г. АС, МИД, А, 1878, Ф. VI, р 79.

79. Руски лекари доброволци у српско-турском рату 1876. (Фотографи)а, 1876, Архив Cp6nje, Београд)

Русские врачи-добровольцы в Сербско-турецкой войне 1876 г. (Фотография, 1876, Архив Сербии, Белград)

79-

96

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

81. Манастир Св. Романа у околини Kojer je погинуо руски доброволац пуковник Н.Н.Ра)евски. (Фотографи)а И.В.Громана, 1876, Државни архив Руске федераци)е — ГАРФ, Москва) Монастырь Св. Романа, неподалеку от которого погиб русский доброволец полковник Н.Н. Раевский. (Фотография И.В. Громана, 1876, Государственный архив Российской федерации — ГАРФ, Москва)

8о. „За Веру и Свободу Славян». Застава руских доброволаца у Српско-турском рату 1876. (Во)ни музе) Cp6nje, Београд)

„За Веру и Свободу Славян». Знамя русских добровольцев в Сербско-турецкой войне 1876 г.(Военный музей Сербии, Белград)

82. Берлински мировни споразум, ко)им je Срби)а добила независност и увебала CBojy територи)у. □отписали: А. М. Горчаков, П. А. Шувалов, П. П. Убри (Руси)а); О. Бизмарк, Б. Билов, X. Хохенло (Немачка); Д. Андраши, А. Кароли, Г. Ха)мерле (Аустро-Угарска); В. Вадингтон, К. Р. Сен-Вале, И. Депре (Француска); Б. Биконсфилд, Р. Солсбери, О. Расел (Велика Британка); Л. Корти, Лоне) (Итали)а); А. Каратеодори, Мехмед-Али)а, Садула (Турска). 1. )ул 1878. АВПРИ, ф. Трактаты, оп. 3, д. 1871.

Берлинский мирный договор, в соответствии с которым Сербия обрела независимость и увеличила собственную территорию. Подписали: А.М. Горчаков, П.А. Шувалов, П.П. Убри (Россия); О. Бисмарк, Б. Бюлов, X. Гогенлоэ (Германия); Д. Андраши, А. Карольи, Г. Хаймерле (Австро-Венгрия); У. Баддингтон, К.Р. Сен-Валье, И. Депре (Франция); Б. Биконсфильд, Р. Солсбери, О. Россель (Великобритания); Л. Корти, Лоней (Италия); А. Каратеодори, Мегемед-Али, Садулла (Турция). 1 июля 1878 г. АВПРИ, ф.Трактаты, оп. 3, д. 1871

97

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

83. Зован Ристиб, министар иностраних дела Cp6nje 1876-1880, 1887. (Фотографи)а Народна библиотека Cp6nje, Београд)

Йован Ристич, министр иностранных дел Сербии 1876-1880, 1887. (Фотография Народная

библиотека Сербии, Белград)

84. Берлински конгрес 13. )ула 1878. године. (Антон фон Вернер, уле на платну, 1881, Ратхаус, Берлин)

Берлинский конгресс 13 июля 1878 г. (Антон фон Вернер, холст, масло, 1881, Ратхаус, Берлин)

84.

98

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Од стица^а независности до MajcKor преврата (1878-1903)

От обретения независимости до Майского переворота (1878-1903)

85. Проглашаваше привремене трговачке погодбе измену Cp6nje и Pycnje од стране кнеза Милана Обреновиба. 19. Maj 1879. АС, МИД, ПО, 188о,ФН,дос. 1Х,У/1.

Манифест князя Милана Обреновича о вступлении в силу временного торгового соглашения между Сербией и Россией. 19 мая 1879 г. АС, МИД, ПО, 1880, Ф II, дос. IX, У/1.

86. Милан Обреновиб, кнез и крал Cp6nje, 1854­1901, (Фотографи)а, Народна Библиотека Cp6nje, Београд)

Милан Обренович, князь и король Сербии, 1854­1901, (Фотография, Народная библиотека Сербии, Белград)

87. Милосав Протиб, први српски дипломатски представник у Pycnjn, 1876,1878-1881 (Фотографи)а НГ)

Милосав Протич, первый сербский дипломатический представитель в России, 1876, 1878-1881. (Фотография НГ)

99

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

88. Делимично шифровано писмо руског конзула у Призрену Ивана Ястребова професору ^убомиру Ковачевибу о сташу у Призрену. 1б. октобар 1884. АС, ^К-577.

Частично зашифрованное письмо российского консула в г. Призрен Ивана Ястребова профессору Любомиру Ковачевичу о положении в Призрене. 16 октября 1884 г. АС, ^К-577.

90. Извешта) секретара српског посланства у Петрограду Тодора Петковиба српском министру иностраних дела Михаилу Ъор^евибу о седници Друштва за потпомагаше руске трговине и индустри)е, на Kojoj се расправлало о могубностима за разво) трговине са Србирм. 22. jaHyap 1892. АС, МИД, ПО, 1892, ФУШ, фол. 86-90. Донесение секретаря сербского посольства в Санкт-Петербурге Тодора Петковича сербскому министру иностранных дел Михаилу Джорджевичу о заседании Общества для содействия русской промышленности и торговле, на котором обсуждались возможности развития торговли с Сербией. 22 января 1892 г. АС, МИД, ПО, 1892, Ф VIII, фол. 86-90.

89. И. Ястребов, руски конзул у Старо) Срби)и и Македонии, 1839-1894. (Обычаи и песни турецких Сербов в Призрене, Ипеке, Мораве и Дибре, Санкт Петербург, 1889)

И. Ястребов, российский консул в Старой Сербии и Македонии, 1839-1894. (Обычаи и песни турецких Сербов в Призрене, Ипеке, Мораве и Дибре, Санкт Петербург, 1889)

100

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

91. КралАлександар Обреновиб и премьер Никола Пашиб у званично) посети Pycnjn, 1891. (Фотографи)а, Архив Cp6nje, Београд)

Король Александр Обренович и премьер Никола Пашич во время официального визита в Россию, 1891. (Фотография, Архив Сербии, Белград)

92. Белешка српског политичара Милована Миловановиба о разговору Kojn je у Београду водио са руским послаником Александром Перси)ани)ем, у вези са формирашем намесништва кралу Александру Обреновибу и о могубности да до^е до државног удара у Срби)и. 23. септембар 1892. АС, МИД, ХММ-21.

Записка сербского политика Милована Миловановича о состоявшемся в Белграде разговоре с российским посланником Александром Персиани, в ходе которого

101

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

96. Закон о трговинском и пловидбеном уговору измену Cp6nje и PycHje. 14. децембра 1893. АС, МИД, ПО,1894,ФУ,дос. |||,Т/2.

Закон о вступлении в силу договора о торговле и судоходстве между Сербией и Россией. 14 декабря 1893 г. АС, МИД, ПО, 1894, Ф V, дос. Ill, Т/2.

94. Извод из записника са 23. седнице управног и надзорног одбора Српског бродарског друштва о ускла^ивашу статута Српског бродарског друштва са захтевима руског посланства. 20. август 1893. АС, МИД, ПО, 1894,ФУ, дос. Ill, Т/2. Выписка из протокола 23-го заседания правления и контрольного комитета Сербского пароходного общества, в которой говорится о приведении устава общества в соответствие с требованиями российского посольства. 20 августа 1893 г. АС, МИД, ПО, 1894,ФУ, дос. Ill, Т/2.

95. Писмо српског министра народне привреде Раше Милошевича председнику српске владе и министру иностраних дела Сави ГрущЧу о ускла^ивашу статута Српског бродарског друштва са захтевима руског посланства и ГрущЧев одговор. 28. новембар 1893. АС, МИД, ПО, 1894, ФУ, дос. Ill, Т/2.

Письмо сербского министра народного хозяйства Раши Милошевича председателю сербского правительства и министру иностранных дел Савве Груичу и ответное письмо, в которых обсуждается приведение в соответствие с требованиями российского посольства устава Сербского пароходного общества. 28 ноября 1893 г. АС, МИД, ПО, 1894,ФУ, дос. Ill, Т/2

102

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

96. Закон о трговинском и пловидбеном уговору измену Срби)е и PycHje. 14. децембра 1893. АС, МИД, ПО,1894,ФУ,дос. |||,Т/2.

Закон о вступлении в силу договора о торговле и судоходстве между Сербией и Россией. 14 декабря 1893 г. АС, МИД, ПО, 1894, Ф V, дос. Ill, Т/2.

98. Александар Обреновиб, крал Cp6nje, 1876 -1903. (Фотографи)а) Александр Обренович, король Сербии, 1876 -1903. (Фотография)

97. Руски цар Александр III, 1845-1894.

(Фотографи)а, Државни историйки музе), Москва)

Российский император Александр III, 1845-1894.

(Фотография, Государственный исторический музей, Москва)

103

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

99. Упутство председника српске владе и министра иностраних дела Ъор^а Симиба српским делегатима упубеним у Одесу на конференци)у представника српских и руских паробродских друштава и железничких управа. 17. март 1894. АС, МИД, ПО, 1894, Ф V, фол. 317-318.

Наставление председателя сербского правительства и министра иностранных дел Джордже Симича сербским делегатам, отправленным в Одессу для участия в конференции представителей сербского и российского пароходных обществ и правлений железных дорог. 17 марта 1894 г. АС, МИД, ПО, 1894, Ф V, фол. 317-318.

100. Шифровани телеграм Ъор^а Генчиба, српског делегата на конференции представника српских и руских паробродарских друштава и железничких управа у Одеси, упубен министру иностраних дела Сими Лозанибу, у вези са конференциям и далим путовашем делегаци)е. 29. март 1894. АС, МИД, ПО, 1894, ФУ, фол. 330. Шифрованная телеграмма сербского делегата на конференции представителей сербского и российского пароходных обществ и правлений железных дорог в Одессе Джордже Генчича,

101. Српска делегаци)а на крунисашу руског цара Никола)а II 1896. (Фотографи)а, Архив Cp6nje, Београд)

Сербская делегация на коронации российского императора Николая II. 1896. (Фотография, Архив Сербии, Белград)

104

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

102. Белешка начелника у Министарству иностраних дела Милована Миловановиба о разговорима Kojn je у Београду водио са руским послаником Александром Перси)ани)ем, о могубности да руски император Александар III прими председника српске владе Ъор^а Симиба и о руском незадоволству због присуства крала Милана Обреновиба у Срби)и. Од 5. jaHyapa до 10. фебруара 1894. АС, МИД, ХММ-23.

Записка Милована Миловановича, высокопоставленного сотрудника МИД, о переговорах, которые он провел в Белграде с российским посланником Александром Персиани по вопросу о возможности получения сербским председателем правительства Джордже Симичем аудиенции у российского императора Александра III, а также о недовольстве России присутствием в Сербии Милана Обреновича. Между 5 января и 10 февраля 1894 г. АС, МИД, ХММ-23.

103. Писмо митрополита Михаила министру просвете и црквених послова ^убомиру Ковачевибу о финансирашу српских питомаца у руским духовним академи)ама и концепт министровог одговора митрополиту. 4. март 1896. АС, МПс, Ц, 1896, Ф7,р 56.

Письмо митрополита Михаила министру просвещения и церковных дел Любомиру Ковачевичу о финансировании сербских студентов российских духовных академий и черновик ответа министра митрополиту. 4 марта 1896 г. АС,МПс, Ц,189б,ФУ,р5б..

104. Споразум измену Црноморско-дунавског паробродарског друштва из Pycnje и Српског бродарског друштва. 1901. АС, МНП, П, 1897, Ф XXIV, р 13.

Договор, заключенный Обществом черноморско-дунайского пароходства и Сербским пароходным обществом. 1901 г. АС, МНП, П,1897,ФХХ1У,р13.

105

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

106. Руски цар Никола) II, 1868 -1918.

(Фотографи)а, Државни историйки музе), Москва)

Российский император Николай II, 1868

-1918.

(Фотография, Государственный

исторический музей, Москва)

105. Писмо генералног конзула Срби)е у Москви Артура Череп-Спиридовича управнику Народног позоришта у Београду JoBaHy Докину, у коме пише о сво)им активностима на )ача^у културних и економских веза Pycnje и Срби)е и могубностима за далу сарадшу. 27. фебруар 1902. АС, НП-910.

Письмо генерального консула Сербии в Москве Артура Череп-Спиридовича управляющему Народным театром в Белграде Йовану Докичу, в котором он описывает свою деятельность по укреплению культурных и экономических связей между Россией и Сербией, а также говорит о

перспективах дальнейшего сотрудничества. 27 февраля 1902 г. АС, НП-910.

107. Извешта) руског посланика у Срби)и Никола)а Чарикова помощнику министра иностраних дела Валериану Оболенском-Нелединском-Мелецком о молби српског митрополита Инобенти)а да се у Москви омогуби прикуплаше прилога за изградшу храма Св. Саве у Београду. 19. децембар 1901. АВПРИ, ф. Славянский стол, оп. 495, д. 6496, л. 1-1 об.

Донесение российского посланника в Сербии Николая Чарыкова помощнику министра иностранных дел Валериану Оболенскому — Нелединскому — Мелецкому о ходатайстве сербского митрополита Иннокентия посодействовать сбору в Москве пожертвований на строительство храма Св. Саввы в Белграде. 19 декабря 1901 г. АВПРИ, ф. Славянский стол, оп. 495, д. 6496, л. 1-1 об.

106

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Од MajcKor преврати до Балканских ратова (1903-1912)

От Майского переворота до Балканских войн (1903-1912)

108. Писмо српског конзула у Приштини Михаила Марковича руском вицеконзулу у Призрену Ceprejy Тухолки у вези са „дечанским питашем». 11. jaHyap 1904. АС, МИД, РКП, 1904, Ф1,р 64.

Письмо сербского консула в Приштине Михаило Марковича русскому вице-консулу в г. Призрен Сергею Тухолке о дечанском вопросе. 11 января Р, 1914, ФИ,р 48.

109. Руски и српски монаси у манастиру Дечани,

1903. (Фотографи)а, Архив сполне политике Руске имперце -АВПРИ, Москва)

Русские и сербские монахи в монастыре Дечаны, 1903. (Фотография, Архив внешней политики Российской империи — АВПРИ, Москва)

110. Народ у манастиру Дечани, 1903.

(Фотографи)а, Архив сполне политике Руске импери)е-АВПРИ, Москва)

Народ в монастыре Дечаны, 1903. (Фотография, Архив внешней политики Российской империи — АВПРИ, Москва)

107

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

111. Извешта) српског отправника послова у Петрограду Мирослава Спала)ковиба српском министру иностраних дела Андри Николину о приему на руском двору и разговорима Koje je водио са императором Никола)ем II. 3. jaHyapa

1904. АС, МИД, ПО, 1904, Ф1И, дос. X, И/11.

Донесение сербского поверенного в делах в Санкт-Петербурге Мирослава Спалайковича сербскому министру иностранных дел Андре Николичу о приеме, оказанном ему при российском Дворе и переговорах с императором Николаем II. 3 января 1904 г. АС, МИД, ПО, 1904, Ф1И, дос. X, И/11.

112. Мирослав Спала)ковиб, српски дипломата, 1869-1951. (Фотографи)а)

Мирослав Спалайкович, сербский дипломат, 1869-1951. (Фотография)

111.

113.

113. Извешта) српског посланика у Петрограду Сто)ана Новаковиба српском министру иностраних дела Николи Пашибу о разговорима Koje je водио са руским министром иностраних дела грофом Владимиром Ламздорфом у вези са руском дипломатском подршком Срби)и приликом ^ене ме^ународне рехабилитаци)е после ма)ског преврата. 12. фебруар 1904. АС, МИД, ПО, 1904, Ф1И, фол. 744-745.

Донесение сербского посланника в Санкт- Петербурге Стояна Новаковича сербскому

министру иностранных дел Николе Пашичу о

переговорах иностранных Ламздорфом

с российским министром дел графом Владимиром по вопросу о российской

дипломатической поддержке Сербии в деле ее реабилитации на международной арене после Майского переворота. 12 февраля 1904 г. АС, МИД, ПО, 1904, Ф1И, фол. 744-745.

108

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

114.Телеграм српскогпосланикау Петрограду Сто)ана Новаковиба српском министру иностраних дела Николи Пашибу у вези са молбом српског Majopa Душана Киклиба да напусти школоваше у Pycnjn и по^е у руско- {апански рат. 20. август 1904. АС, МИД, ПО, 1904, Ф VII, фол. 307.

Телеграмма сербского посланника в Санкт- Петербурге Стояна Новаковича сербскому министру иностранных дел Николе Пашичу в связи с ходатайством сербского майора Душана Киклича разрешить ему прервать обучение в России и отправиться на русско-японскую войну. 20 августа19О4 г. АС, МИД, ПО, 1904, ФУН, фол. 307.

115.Пословна зграда руског осигурава)убег друштва Koje je отворило „Хотел Москва». (Разгледница, 1909, Народна библиотека Cp6nje, Београд)

Деловое здание российского страхового общества, открывшего „Отель Москва». (Открытка, 1909, Народная библиотека Сербии, Белград)

116. Сто)ан Новаковиб, историчар и дипломата (1842-1915). (Фотографи)а, Архив Cp6nje, Београд)

Стоян Новакович, историк и дипломат (1842­1915). (Фотография, Архив Сербии, Белград)

109

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

117. Писмо српског посланика у Петрограду Сто)ана Новаковиба председнику српске владе и министру иностраних дела Николи Пашибу о могубности измене трговинског уговора измену Pycnje и Cp6nje. 21. април 1905. АС, МИД, ПО, 1905, Ф IX, дос. I, У/165.

Письмо сербского посланника в Санкт- Петербурге Стояна Новаковича председателю сербского правительства и министру иностранных дел Николе Пашичу о возможности изменения торгового договора между Россией и Сербией. 21 апреля 1905 г. АС, МИД, ПО, 1905, Ф 1Х,дос. 1,У/1б5.

118. Писмо српског архитекте Атанаси)а Настовиба српском министру народне привреде Милораду Драшковибу, у коме предлаже да се у Москви отвори „Српски трговачки музеум“, ради рекламира^а српских производа у Pycnjn. 23. jaHyap 1906. АС, МНП,Т, 1906, ФИ,р4- Письмо сербского архитектора Атанасия Настовича сербскому министру народного хозяйства Милораду Драшковичу с предложением открыть в Москве «Сербский торговый музей» с целью рекламы в России сербских товаров. 23 января 1906 г. АС, МНП, Т, 1906, Ф II, р 4.

119. Закон о уговору о трговини и пловидби измену Cp6nje и Pycnje. 27. фебруар 1907. АС, МИД,Т,19О7,Ф11,У2/13.

Закон о вступлении в действие договора о торговле и судоходстве между Сербией и Россией. 27 февраля 1907 г. АС, МИД, Т, 1907, Ф II, У 2/13.

110

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

121.

121. Белешка председника српске владе и министра иностраних дела Милована Миловановиба о разговорима Koje je у Београду водио са руским послаником у Београду Никола)ем Хартвигом о координации српске и руске споьне политике на Балкану. 15, 16. и 17. септембар 1911. АС, ММ-5.

Записка председателя сербского правительства и министра иностранных дел Милована Миловановича о переговорах, которые он вел в Белграде с российским посланником Николаем Гартвигом по вопросу о координации сербской и российской внешней политики на Балканах. 15,16 и 17 сентября 1911 г. АС, ММ-5.

120. Накнадна службена белешка о разговорима Koje je српски министар иностраних дела Милован Миловановиб водио у Франкфурту са руским министром иностраних дела Александром Извольским о политичко) ситуации на Балкану и у Европи. 5. децембар 1910. АС, ММ-13.

Дополнительная служебная записка о переговорах, которые сербский министр иностранных дел Милован Милованович вел во Франкфурте с российским министром иностранных дел Александром Извольским в связи с политической ситуацией на Балканах и в Европе. 5 декабря 1910 г. АС, ММ-13.

122. Н.Х.Хартвиг, Руски дипломата и посланику Београду, 1857-1914 (Фотографи)а, С.Чернов, 1912, Архив Cp6nje, Београд)

Н.Г. Гартвиг, российский дипломат и посланник в Белграде, 1857-1914(Фотография, С. Чернов, 1912, Архив Сербии, Белград)

111

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

ф £ ЙЦЦ1^

123. Смернице председника српске владе и министра иностраних дела Милована Миловановиба наме^ене Николи Пашибу приликом иегове дипломатске миси)е у Pycnjn. JyH 1912.АС, ММ-24.

Указания председателя сербского правительства и министра иностранных дел Милована Миловановича, адресованные Николе Пашичу в связи с его дипломатической миссией в России.

ИЮНЫ912 г. АС, ММ-24.

123.

124. Никола Пашиб, српски политичар и председник владе (Фотографи)а)

Никола Пашич, сербский политик и председатель правительства (Фотография)

125

125. Телеграм српског посланства у Петрограду српском Министарству иностраних дела о ауди)енци)и Николе Пашиба код императора Николза II. 8. jyH 1912. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1912, Ф1,р 21.

Телеграмма сербского посольства в Санкт-Петербурге сербскому Министерству иностранных дел об аудиенции Николы Пашича у императора Николая II. 8 июня 1912 г. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1912, Ф1,р 21.

112

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

126. Акт српског министра просвете ^убомира Зовановиба упубен кралу Петру I Кара^ор^евибу, о потреби да се у Срби)и отвори руски институт за образоваше и васпитаваше дево)ака. 23. jyH 1913. АС, МПс, Пов, 1913, Ф I, р 23. Письмо сербского министра просвещения Любомира Йовановича королю Петру Карагеоргиевичу, в котором обосновывается целесообразность открытия в Сербии русского образовательного и воспитательного института для девочек. 23 июня 1913 г. АС, МПс, Пов, 1913, Ф1,р23.

127. ^убомир Зовановиб, историчар и политичар, 1865-1928. (Фотографи)а, Народна библиотека Cp6nje, Београд)

Любомир Йованович, историк и политик, 1865-1928. (Фотография, Народная библиотека Сербии, Белград)

128. Писмо председника Српског друштва „Невеси^е“ у Москви, архимандрита Михаила, српском министру просвете и црквених дела ^убомиру Зовановибу, кощм га обавештава о обнови рада тог друштва и саставу шегове управе. 8. октобар 1913. АС, МПс, Р, 1914, Ф II, р 48. Письмо председателя московского сербского общества «Невесинье» архимандрита Михаила сербскому министру просвещения и церковных дел Любомиру Йовановичу, сообщающее о возобновлении деятельности общества и о составе его правления. 8 октября 1913 г. АС, МПс, Р, 1914, ФИ,р 48.

113

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

129. Писмо Руске индустри)ске коморе посланику Кралевине Cp6nje Мирославу Спала)ковибу о мерама за {ача^е руско-српске привредне сарадше. 16. jyn 1914. АС, МИД, Пс, П, 1914, Ф1,р 19.

Письмо Российской промышленной палаты посланнику Королевства Сербия Мирославу Спалайковичу, перечисляющее меры по развитию российско-сербского экономического сотрудничества. 16 июня 1914 г. АС, МИД, Пс, П, 1914, Ф1,р 19.

129

130. Црква Св. Кира и Зована у оквиру српског црквеног представништва у Москви, (Подвор)а), Koje je деловало 1874-1918. (Фотографи)а, Руски државни архив старих докумената — РГАДА, Москва)

Церковь Св. Кира и Иоанна в составе сербского церковного представительства в Москве, (Подворья), действовавшего в 1874-1918 гг.

(Фотография, Российский государственный архив древних актов — РГАДА, Москва)

131. Акт српске Индустри)ске коморе упубен српском посланству у Петрограду о могубностима за {ачаше трговинско-економских веза Cp6nje и Pycnje. 2. )ул 1914. АС, МИД, ПС, П, 1914, Ф1,р 19.

Письмо сербской Промышленной палаты сербскому посольству в Санкт-Петербурге о возможных путях укрепления

торгово-экономических связей между Россией и Сербией. 2 июля 1914 г. АС, МИД, ПС, П, 1914, Ф I, р 19.

114

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Ратови за ослобо^еже и эдедижеже (1912-1918) Войны за освобождение и объединение (1912-1918)

132. Телеграм председника српске владе и министра иностраних дела Николе Пашиба српском посланству у Петрограду о политици Pycnje према Срби)и и Црно) Гори, а посебно у односу на питаше Скадра. 28. март 1913. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1913, Ф1,р 19.

Телеграмма председателя сербского правительства и министра иностранных дел Николы Пашича сербскому посольству в Санкт-Петербурге, в которой говорится о политике России в отношении Сербии и Черногории, в частности в связи с проблемой Скадара. 28 марта 1913 г. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1913, Ф1,р 19.

133. Извешта) српског посланика у Петрограду Димитри)а Поповиба председнику владе и министру иностраних дела Николи Пашибу о разговору са руским министром иностраних дела CeprejeM Сазоновим, кнезом Григорием Трубецким и страним дипломатама у Петрограду, у вези са политиком на Балкану. 1. април 1913. АС, МИД, ПО, 1913, Ф I, дос. I, И/1-VIII. Донесение сербского посланника в Санкт-Петербурге Димитрия Поповича председателю сербского правительства и министру иностранных дел Николе Пашичу о беседе с российским министром иностранных дел Сергеем Сазоновым, князем Григорием Трубецким и иностранными дипломатами в Петербурге в связи с политической ситуацией на Балканах. 1 апреля 1913 г. АС, МИД, ПО, 1913, Ф I, дос. I, И/1-VIII.

134. С.Д.Сазонов, руски министар иностраних дела, 1860-1927. (Фотографи)а).

С.Д. Сазонов, российский министр иностранных дел, 1860-1927. (Фотография).

115

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

135. Писмо митрополита Димитри)а председнику српске владе Николи Пашибу о путу у Pycnjy поводом прославе 300-годишнице династи)е Романов. 25. април 1913. AJ, ф. Кнеза Павла, ролна 6, снимак 36-60.

Письмо митрополита Димитрия председателю сербского правительства Николе Пашичу о поездке в Россию с целью участия в праздновании 300-летия династии Романовых. 25 апреля 1913 г. AJ, ф.Кнеза Павла, ролна 6, снимак 36-60.

13б.Телеграм председника српске владе и министра иностраних дела Николе Пашиба српском посланству у Петрограду о pycKoj арбитражи око савезничког уговора и разграничена измену Cp6nje и Бугарске. 10. jyH 1913. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1913, Ф1,р 19.

Телеграмма председателя сербского правительства и министра иностранных дел Николы Пашича сербскому посольству в Санкт-Петербурге о российском арбитраже по проблеме союзнического договора и разграничения между Сербией и Болгарией. 10 июня 1913 г. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1913, Ф1,р 19.

137. В.Н.Коковцов, председник руске владе, 1853-1943. (Фотографи)а).

В.Н. Коковцов, председатель российского правительства, 1853-1943. (Фотография).

136

116

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

138. Супруга руског посланика А.П.Хартвига са ра^еницима Балканских ратова у pycKoj болници у Београду, 1912 (Фотографи)а, С.Чернов, 1912, Архив Cp6nje, Београд)

Супруга русского посланника А.П.Гартвиг с ранеными участниками Балканских войн в русской больнице в Белграде, 1912 (Фотография,

С. Чернов, 1912, Архив Сербии, Белград)

139.Телеграм српског посланика у Петрограду Димитри)а Поповиба српском Министарству иностраних дела о ставовима председника руске владе Владимира Коковцева у вези са ратом Cp6nje и Бугарске. 22. jyH 1913. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1913,Ф1,р19.

Телеграмма сербского посланника в Санкт-Петербурге Димитрия Поповича сербскому Министерству иностранных дел, описывающая позицию председателя

российского правительства Владимира

Коковцова в связи с войной между Сербией и Болгарией. 22 июня 1913 г. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1913,Ф1,р19.

138.

140. Извешта) српског изасланика Ъор^а Генчиба српском Министарству иностраних дела о разговору Kojn je водио са председником руске владе Владимиром Коковцевим о рату измену Cp6nje и Бугарске. 29. )ул 1913. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1913,Ф1,р19.

Донесение сербского делегата Джордже Генчича сербскому Министерству иностранных дел о беседе с председателем российского правительства Владимиром Коковцовым, в ходе которой обсуждалась война между Сербией и Болгарией. 29. )ула 1913. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1913, Ф1,р 19.

117

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

141.

141. Ъор^е Генчиб, српски политичар и дипломата, 1861-1938. (Фотографи)а)

Джордже Генчич, сербский политик и дипломат, 1861-1938. (Фотография)

142.

142. Српски престолонаследникАлександар Кара^ор^евиб проводи смотру руских доброволаца. (Фотографи)а, С.Чернов, 1912, Архив Cp6nje, Београд)

Сербский престолонаследник Александр Карагеоргиевич проводит смотр русских добровольцев. (Фотография, С. Чернов, 1912, Архив

Сербии, Белград)

143.Телеграм председника српске владе и министра иностраних дела Николе Пашиба српском посланству у Петрограду о траже^у помоби руске владе за доби)а^е ме^ународног признака анекси)а. 29. октобар 1913. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1913, Ф1,р 19.

Телеграмма председателя сербского правительства и министра иностранных дел Николы Пашича сербскому посольству в Санкт-Петербурге с указанием ходатайствовать перед российским правительством о помощи в обеспечении международного признания аннексий. 29 октября 1913 г. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1913, Ф1,р 30.

118

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

144.Телеграм српског посланства у Петрограду председнику српске владе и министру иностраних дела Николи Пашибу о pycnoj дипломатско) помоги приликом доби)а^а ме^ународног признака анекси)а. 4. новембар 1913. АС, МИД, Пс, П-ПО, 1913, Ф1,р 30.

Телеграмма сербского посольства в Санкт-Петербурге председателю сербского правительства и министру иностранных дел Николе Пашину о российской дипломатической помощи по обеспечению международного признания аннексий. 4 ноября 1913 г. АС, МИД,

144

145

Пс, П-ПО, 1913, Ф1,рзо

145. Руски обалски топ наДошем Калемегдану, jeceHigis. (Фотографи)а, Вощи музе), Београд) Русское береговое орудие на Нижнем Калемегдане, осень 1915. (Фотография, Военный музей, Белград)

146. Припадници руског минерског одреда са српским официрима у Винчи, jeceH 1915. (Фотографи)а, Вощи музе), Београд) Чины русского отряда минеров с сербскими офицерами в Винче, осень 1915. (Фотография, Военный музей, Белград)

119

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

147. Препис телеграма регента Александра Кара^ор^евиба руском императору Никола)у II о томе да je Аустро-Угарска поводом Сара)евског атентата предала ултиматум Срби)и у коме се налазе захтеви понижава)уби за Cp6njy као независну државу. 11. )ул 1914. АС, МИД, ХМ, Ф I, 3. Копия телеграммы принца-регента Александра Карагеоргиевича российскому императору Николаю II, в которой сообщается, что Австро-Венгрия в связи с Сараевским покушением направила Сербии ультиматум, в котором содержатся требования, унизительные для нее как для независимого государства. 11 июля 1914 г. АС, МИД, ХМ, Ф I, 3.

148. Препис одговора руског императора Никола)а II регенту Александру у коме наводи да се Pycnja „свом снагом стара да отклони nocTojehe тешкобе […] уверена да српска влада небе пропусти™ ништа да се до^е до решена Koje бе отклони™ ужасе {едног новог рата“. 14. )ул 1914. АС, МИД, ХМ, Ф I, 3.

Копия ответа российского императора Николая II принцу-регенту Александру, в котором

говорится, что Россия «прилагает все усилия, дабы устранить настоящие затруднения […]

Я не сомневаюсь в том, что Ваше Высочество и королевское правительство проникнутся желанием облегчить эту задачу, не пренебрегая ничем, чтобы придти к решению, которое, сохраняя достоинство Сербии, позволило бы предупредить ужасы новой войны». 14 июля 1914 г. АС, МИД, ХМ,Ф1,з.

149. Препис телеграма регента Александра Кара^ор^евиба руском императору Никола)у II у коме наводи да je захвалан за обебану подршку. 15. )ул 1914. АС, МИД, ХМ, Ф I, 3.

Копия телеграммы принца-регента Александра Карагеоргиевича российскому императору Николаю II, в которой выражается благодарность за обещанную поддержку. 15 июля 1914 г. АС, МИД, ХМ,Ф1,з.

120

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

150. Телеграм председника српске владе и министра иностраних дела Николе Пашиба српском посланику у Петрограду Мирославу Спала)ковибу, од кога тражи да моли руску владу да предузме кораке код савезника и обезбеди заштиту и превоз ван домаша)а аустроугарских трупа остатака српске во)ске. 30. децембар 1915. АС,МИД, ПО,1915,ФХХХ,дос. |,Е1.

Телеграмма председателя сербского правительства и министра иностранных дел Николы Пашича сербскому посланнику в Санкт-Петербурге Мирославу Спалайковичу, которому указано просить российское правительство воздействовать на союзников, дабы обеспечить защиту и эвакуацию остатков сербской армии за пределы досягаемости австро-венгерских сил. 30 декабря 1915 г. АС, МИД, ПО,1915,ФХХХ,дос. 1,Е1.

151. Павле Маринковиб, српски политичар и дипломата, 1866-1925. (Фотографи)а) Павел Маринкович, сербский политик и дипломат, 1866-1925. (Фотография)

152. Телеграм српског посланика у Петрограду Мирослава Спалащовиба председнику српске владе и министру иностраних дела Николи Пашибу о улози Pycnje у одре^ива^у српске границе у Далмацищ. 15. март 1915. AJ, Ф. 8о, ролна 2, снимак 477-480.

Телеграмма сербского посланника в Санкт-Петербурге Мирослава Спалайковича председателю сербского правительства и министру иностранных дел Николе Пашичу о роли России в определении сербской границы в Далмации. 15 марта 1915 г. AJ, Ф.8о, ролна 2, снимак 477-480.

152

121

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

153-Телеграм српског посланика у Букурешту Павла Маринковиба председнику српске владе и министру иностраних дела Николи Пашибу о улози Pycnje у одре^ива^у српских граница према Лондонском споразуму. 19. април 1915. AJ, Ф. 8о, ролна 1, снимак 426-429.

Телеграмма сербского посланника в Бухаресте Павла Маринковича председателю сербского правительства и министру иностранных дел Николе Пашичу о роли России в определении границ Сербии согласно Лондонскому договору. 19 апреля 1915 г. AJ, Ф.8о, ролна 1, снимак 426-429.

153-

154. Руска II бригада на ратишту у Македонии 1916. (Фотографи)а, 1916, Музе) руске арми)е, Москва)

Русская II бригада на фронте в Македонии 1916. (Фотография, 1916, Музей Российской армии, Москва)

155. Телеграм руског посланика у Срби)и кнеза Григори)а Трубецког министру иностраних дела Ceprejy Сазонову о критичном положа)у српске во)ске и неопходности да се код савезничких влада инсистира на ^ено) неодложно) евакуаци)и морским путем. Белешка цара Никола)а II: „Неопходно je на сваки начин подстицати Савезнике на помоб Срби)и“. 29. децембар 1915. АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 470,1915 г., д. 111, т. 2, л. 306-306 об.

Телеграмма посланника России в Сербии Григория Трубецкого министру иностранных дел Сергею Сазонову о критическом положении сербской армии и необходимости настаивать перед союзными правительствами на безотлагательной эвакуации сербских войск морем. Помета Николая II: «Нужно продолжать всячески подталкивать союзников помочь Сербии». 29 декабря 1915 г. АВПРИ, ф. Канцелярия, оп. 470,1915 г., д. 111, т. 2, л. 306-306

122

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

157.Телеграм српског посланика у Петрограду Мирослава Спала)ковиба српском Министарству иностраних дела о разговору са императором Никола)ем II у вези са уре^ешем Балкана и {угословенским програмом. 8. октобар 1916. АС, МИД, ПО, 1916, Ф XIV, фол. 477-478.

Телеграмма сербского посланника в Санкт-Петербурге Мирослава Спалайковича сербскому Министерству иностранных дел о беседе с императором Николаем II, в ходе которой обсуждалось переустройство Балкан и программа объединения югославян. 8 октября 1916 г. АС, МИД, ПО, 191б,ФХ1У, фол. 477-478.06

156. Шифрована депеша српског во)ног аташеа у Pycnjn Бранислава Лонтки)евиба упущена српском Министарству иностраних дела о смотри Српске доброволачке дивизи)е, Kojoj je присуствовао руски цар Никола) II. 11. Maj 1916. AJ, Ф. 8о, ролна 3, снимак 357-358.

Шифрованное сообщение сербского военного атташе в России Бранислава Лонткиевича сербскому Министерству иностранных дел о смотре Сербской добровольческой дивизии, на котором присутствовал русский царь Николай II.

11 мая 1916 г. AJ, Ф.8о, ролна 3, снимак 357-358-

158. Цар Никола) II на смотри српске доброволачке дивизще у Majy 1916. (Фотографи)а, Архив Cp6nje, Београд)

Император Николай II проводит смотр сербской добровольческой дивизии в мае 1916 г. (Фотография, Архив Сербии, Белград)

123

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

159. Логор зароблених аустро-угарских во)ника Зугословена у Омску, 1918 (Фотографи)а, Во)ни музе), Београд)

Лагерь пленных австро-венгерских солдат югославян в Омске, 1918 (Фотография, Военный музей, Белград)

160. Логор зароблених руских во)ника у Смедереву, 1918 (Фотографи)а, Архив Срби)е, Београд)

Лагерь пленных русских солдат в Смедерево, 1918 (Фотография, Архив Сербии, Белград)

159.

1б1.Телеграм српскогпосланикау Петрограду Мирослава Спала)ковиба српском Министарству иностраних дела о разговору са а^утантом рускогимператора Никола)а II посвебеном ситуации на балканском ратишту. 22. октобар 1916. АС, МИД, ПО, 191б,ФХ1У, фол. 483-484. Телеграмма сербского посланника в Санкт- Петербурге Мирослава Спалайковича сербскому Министерству иностранных дел о беседе с адъютантом российского императора Николая II, в ходе которой обсуждалась ситуация на балканском фронте. 22 октября 1916 г. АС, МИД, ПО, 191б,ФХ1У, фол. 483-484.

124

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

162. Телеграм српског посланика у Петрограду Мирослава Спала{ковиба српском Министарству иностраних дела о односу руског императора Никола{а II према Cpncnoj доброво^ачко) дивизии. 21. октобар 1916. АС, МИД, ПО, 1916, Ф XIV, фол. 482.

Телеграмма сербского посланника в Санкт-Петербурге Мирослава Спалайковича сербскому Министерству иностранных дел об отношении российского императора Николая II к Сербской добровольческой дивизии. 21 октября 1916 г. АС, МИД, ПО, 191б,ФХ1У, фол. 482.

163. Зедна од првих српских доброволачких {единица на обуци у Одеси, 1916. (Фотографи)а, Во{ни музе), Београд)

Одна из первых сербских добровольческих частей на обучении в Одессе, 1916. (Фотография, Военный музей, Белград)

163.

164,

164. Српски и руски во)ници на заклетви у Одеси, 15. Majaigi6. (Фотографи)а, Во)ни музе), Београд) Сербские и русские солдаты приносят присягу в Одессе, 15 мая 1916 г. (Фотография, Военный музей, Белград)

125

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

165. Телеграм српског посланика у Петрограду Мирослава Спала)ковиЩа српском Министарству иностраних дела у вези са ед-мемоаром Kojn je предао руском министру сполних послова о тренутном сташу и будущности Cp6nje, као и о помоги Kojy би Pycnja могла пружити Срби)и. 12. децембар 1916. АС, МИД, ПО, 1916, Ф XIV, фол. 502­503- Телеграмма сербского посланника в Санкт- Петербурге Мирослава Спалайковича сербскому Министерству иностранных дел о передаче российскому министру иностранных дел дополнительного меморандума, в котором говорится об актуальном положении в Сербии, ее будущем, а также о помощи, которую Россия могла бы оказать Сербии. 12 декабря 1916 г. АС, МИД, ПО, 1916, Ф XIV, фол. 502-503.

166. Телеграм српског посланика у Петрограду Мирослава Спала)ковиЩа председнику српске владе и министру иностраних дела Николи ПашиЩу о Фебруарско) револуцищ и реакци)ама француске и британске амбасаде. 1. март 1917. АС, МИД, ПО, 1917, ФVIII, фол. 946-948.

Телеграмма сербского посланника в Санкт- Петербурге Мирослава Спалайковича председателю сербского правительства и министру иностранных дел Николе Пашичу о Февральской революции и реакции французского и британского посольств. 1 марта 1917 г. АС, МИД, ПО, 1917,ФМН, фол. 946-948.

167. Телеграм српског посланика у Петрограду Мирослава Спалащовиба председнику српске владе и министру иностраних дела Николи ПашиЩу у коме jaB^a да су болшевици заузели Зимски дворац и заробили чланове владе. 26. октобар 1917. АС, МИД, ПО, 1917, Ф IX, фол. 496-497.

Телеграмма сербского посланника в Санкт- Петербурге Мирослава Спалайковича председателю сербского правительства и министру иностранных дел Николе Пашичу, в которой сообщается, что большевики заняли Зимний дворец и арестовали членов правительства. 26 октября 1917 г. АС, МИД, ПО, 1917, Ф IX, фол. 496-497.

126

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

168. Српска добровоьачка дивизи)а на путу из Вознесенска на фронт, 1917. (Фотографи)а, Во)ни музе), Београд)

Сербская добровольческая дивизия по пути из Вознесенска на фронт, 1917. (Фотография, Военный музей, Белград)

169

169. Телеграм српског посланика у Петрограду Мирослава Спала)ковиба председнику српске владе и министру иностраних дела Николи Пашибу о ноти большевичке владе за склапаше мира. 15. децембар 1917. АС, МИД, ПО, 1917, Ф IX, фол. 248-250.

Телеграмма сербского посланника в

Санкт-Петербурге Мирослава Спалайковича председателю сербского правительства и министру иностранных дел Николе Пашичу, сообщающая, что большевики опубликовали ноту, в которой призывают воюющие стороны заключить мир. 15 декабря 1917 г. АС, МИД, ПО, 1917, Ф IX, фол. 248-250

127

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Односи без односа Отношения в отсуствие отношений

Влада Кралевине Срби)е одлучила je 20. )ула 1918. да из Pycnje повуче посланика Мирослава Спала)ковиба. Кад je Спала)ковиб напустио Петроград, Српско посланство je оставио под заштитом Норвешког посланства. До потпуног прекида дипломатских односа са сов)етским властима дошло je MapTaigig.

Током гра^анског рата Кралевина СХС je у априлу 1919. донела одлуку да призна „Сверуску привремену владу“, на челу са адмиралом Колчаком. У априлу 1919. у Паризу, после састанка Николе Пашиба и Сазонова, министра сполних послова владе адмирала Колчака, уследило je ме^усобно признаваше влада у Београду и Омску. За дипломатског представника владе Кралевине СХС у Омску поставлен je JoBaH Миланковиб, у звашу отправника послова, док je са руске стране у Београду био поставлен искусни дипломата Васили) Никола)евич Штрандман, ко)и се jorn од 1912. године налазио на служби у дипломатско) миси)и Pycnje у Срби)и.

20 июля 1918 г. правительство Королевства Сербия приняло решение отозвать из России посланника М. Спалайковича. Покидая Петроград, тот оставил сербское посольство под защитой норвежского посольства. Полный разрыв дипломатических отношения состоялся в MapTeigig г.

Во время Гражанской войны Королевство СХС в апреле 1919 г. приняло решение признать «Всероссийское временное правительство» во главе с адмиралом Колчаком. В апреле 1919 г. в Париже после встречи Николы Пашича и министра иностранных дел правительства Колчака последовало взаимное признание правительств в Белграде и Омске. Дипломатическим представителем правительства Королевства СХС в Омске назначен Йован Миланкович, получивший звание поверенного в делах. Российской стороной в Белград был направлен опытный дипломат Василий Николаевич Штрандтман, который с 1912 г. находился в составе российской дипломатической миссии в Сербии.

128

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

170. Из Службеничког листа JoBana Миланковиба, поставленог на место дипломатског представника Кралевине СХС у Сибиру 1918/1919. AJ-334, ф.171

Из Послужного списка Йована Миланковича, назначенного дипломатическим представителем Королевства СХС в Сибири 1918-1919 г. АЮ-334, ф. 171

171. Konnja Указа о поставлен MaTeje Бошковиба за изванредног посланика и опуномобеног министра прве класе у Петрограду, Београд, 2. )ул 1920. AJ-334, ф. 140

Копия Указа о назначении Матеи Бошковича чрезвычайным посланником и полномочным министром первого класса в Петрограде, Белград, 2 июля 1920 г. АЮ-334, ф. 140

172. Телеграм Министарског савета Анти Трумбибу, министру иностраних дела, ко)им се умолава да се из Лондона врати у Београд до Kpaja месеца и да са опуномобеним представницима сов)етске власти више не наставка разговоре, Београд, 26. август 1920. AJ-334, ПО (1-8, 689)

Телеграмма Совета министров министру иностранных дел Анте Трумбичу с просьбой вернуться из Лондона в Белград до конца месяца, а также не продолжать переговоры с полномочными представителями Советской России. Белград, 26 августа 1920 г. АЮ-334, ПО, (1-8, 689)

170.

129

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

173. Телеграм Анте Трумбиба — Миленку Веснину, председнику Владе Кралевине СХС, да he се из Лондона, ако je то потребно, одмах вратити и да са опуномобеним представницима Сов)етске Pycnje Hnje више разговарао, Лондон, 27. август 1920. AJ-334 (1-8, 690)

Телеграмма Анте Трумбича председателю правительства Королевства СХС М. Веснину, в которой сообщает, что при необходимости готов вернуться из Лондона немедленно, а также, что с полномочными представителями Советской России переговоров больше не вел. Лондон, 27 августатдго г. АЮ-334 (1-8, 690)

173

174. Извешта) Орлова, државногсаветника, послат капетану Мирку Комненовибу, делегату Министарства сполних послова, о судбини цара Никола)а II Романова и шегове породице, jyr Pycnje, 10. jyH 1919. AJ-334 (17-47)

Донесение государственного советника Орлова делегату Министерства иностранных дел капитану Мирко Комненовичу о судьбе царя Николая Александровича и его семьи, Юг России, 10 июня 1919Г.АЮ-334С17-47)

175. Извешта) Мирка Комненовиба, делегата Министарства сполних послова, о судбини руске царске породице, Београд, 14. август 1919. AJ-334 (17-47)

Донесение делегата Министерства иностранных дел капитана Мирко Комненовича о судьбе царской семьи. Белград, 14 августа 1919 г. АЮ-334 (17-47)

130

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

176. Обавештеше Зована Миланковиба, дипломатског представника Кралевине СХС у Сибиру, Министарству иностраних дела у Београд, о сташу у Самари и извешта)има Koje je у периоду март-Maj 1918. слао BojHoj миси)и Кралевине СХС у Руси)и, односно пуковнику Лонтки)евичу, српском во)ном агенту у Москви, 5. септембар 1919. AJ-334 (17-47) Доклад дипломатического представителя Королевства СХС в Сибири Йована Миланковича Министерству иностранных дел в Белграде о положении в Самаре и донесениях, которые он с марта по май 1918 г. отправлял Военной миссии Королевства СХС в России, то есть сербскому военному атташе в Москве полковнику Лонткиевичу, 5 сентября 1919 г. АЮ-334С17-47)

177. Васили) Никола)евич Штрандман, изванредни и опуномобени послании Владе Колчака у Кралевини СХС — Николи Пашибу, председнику Министарског савета и министру иностраних дела, као и г. Занковибу, шефу Канцелари)е крала, ynyhyje писмо генерала Врангела за принца регента Александра о апелу код Лиге народа због укидаша кампова за руске избеглице у Константинополу, Београд, 4. април 1921. AJ-334 (17-47)

Чрезвычайный и полномочный посол правительства Колчака в Королевстве СХС Василий Николаевич Штрандтман направляет председателю совета министров и министру иностранных дел Николе Пашичу, а также главе Королевской канцелярии г. Янковичу письмо генерала Врангеля, предназначенное регентуАлександру, в котором сообщается об обращении к Лиге Наций в связи с упразднением лагерей для русских беженцев в Константинополе. Белград, 4 апреля 1921 г. АЮ-334 (17-47)

178. Писмо Момчила Нинчиба, министра иностраних дела Кралевине СХС — Васили)у Никола)евичу Штрандману, представнику Руске миси)е у Кралевини СХС, да бе и убудубе, као и у прошлости, о руским избеглицама бринути Влада Кралевине, Београд, 6. април 1922. AJ-334 (17-47)

Письмо министра иностранных дел Королевства СХС Момчило Нинчича, представителю Российской миссии в Королевстве СХС Василию Николаевичу Штрандтману, в котором сообщается, что впредь, как и ранее, правительство королевства будет заботиться о русских беженцах. Белград, 6 апреля 1922 г.АЮ-зз4(17-47)

131

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

179. Одговор Василла Никола)евича Штрандмана, представника Руске миси)е у Кралевини СХС, Момчилу Нинчибу, министру иностраних дела, о тешкобама у ново) организации органа за бригу о руским избеглицама, Београд, 7. април 1922. AJ-334 (17-47)

Ответное письмо представителя Российской миссии в Королевстве СХС Василия Николаевича Штрандтмана министру иностранных дел Момчилу Нинчичу, в котором говорится о проблемах в формировании органов опеки за русскими беженцами. Белград, 7 апреля 1922 г. АЮ-334С17-47)

181. Одговор Василла Никола)евича Штрандмана, представника Руске миси)е у Кралевини СХС — Момчилу Нинчибу, министру иностраних дела, да бе припремити неопходне одредбе ко)има делатности во)ног аташеа треба ограничити на оне Koje су предви^ене за нормална времена, Београд, 7. април 1922. AJ-334 (17-47)

Ответ представителя Российской миссии в Королевстве СХС Василия Николаевича Штрандтмана министру иностранных дел Момчило Нинчичу, в котором сообщает, что предпримет необходимые меры, дабы свести деятельность военного атташе к кругу вопросов, характерному для мирного времени. Белград, 7 апреля 1922 г. АЮ-334 (17-47)

180. Писмо Момчила Нинчиба, министра иностраних дела Кралевине СХС — Василиу Никола)евичу Штрандману, представнику Руске миси)е у Кралевини, о потреби обуставе рада BojHor посланства руског, jep се престанком ратног сташа губи сва неопходност и разлози за посто)аше такве врсте вощих миси)а, Београд, 6. април 1922. AJ-334 (17-47)

Письмо министра иностранных дел Королевства СХС Момчило Нинчича представителю Российской миссии в Королевстве Василию Николаевичу Штрандтману о необходимости прекращения деятельности российской военной миссии в связи с тем, что с завершением войны исчезла необходимость в существовании подобных миссий. Белград, 6 апреля 1922 г. АЮ-зз4(17-47)

132

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

182. Писмо Момчила Нинчиба, министра иностраних дела Кралевине СХС — Василиу Никола)евичу Штрандману, представнику Руске миси)е у Кралевини, да je Министарство сполних послова, узевши у обзир политичку ситуаци)у и интересе Владе Кралевине СХС, као и руских избеглица хоспитализованих на територи)и Кралевине, донело одлуку о завршетку политичке миси)е Руског посланства, Београд, 4. март 1924. AJ-334 (17-47)

Письмо министра иностранных дел Королевства СХС Момчило Нинчича представителю Российской миссии в Королевстве Василию Николаевичу Штрандтману, в котором сообщается, что Министерство иностранных дел, приняв во внимание политическую ситуацию и интересы правительства Королевства СХС, а также российских беженцев, обретших убежище на территории Королевства, приняло решение о завершении политической миссии российского посольства. Белград, 4 марта 1924. АЮ-334 (17-47)

183. Информаци)а о сташу у Русищ под сов)етском влашбу током 1935. године, а после убиства Cepreja Кирова и смрти Валериана Ку)бишева, руских револуционара. AJ-334 (17-47) Информация о положении в Советской России в течение 1935 г. после убийства Сергея Кирова и смерти Валериана Куйбышева — российских революционеров.АЮ-334 (17-47)

184. Конвенци)а о дефиниции напада, потписана у Лондону, 4. )ула1933. AJ-159 (20-19)

Конвенция об определении агрессии, подписанная в Лондоне. 4 июля 1933 г. АЮ-159 (20-19)

133

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

185. Стална делегаци)а Кралевине Зугослави)е при Конференции о мореузима у Монтреу -Политичном оделе^у Министарства иностраних послова, 21. )ула 1936. године, доставка оригиналан текст Конвенци)е о мореузима од 20. )ула 1936. AJ-337 (2-124)

Постоянная делегация Королевства Югославия при конференции о проливах в Монтрё 21 июля 1936 г. доставляет Политическому отделению

Министерства иностранных дел оригинальный текст Конвенции о проливах, подписанной 20 июля 1936 г. АЮ-337 (2-124)

186. Зграда Руског посланства у Београду (фотографи)а, приватна збирка)

Здание российского посольства в Белграде (фотография, частная коллекция)

187. Барон Никола) Хенрикович Хартвиг, руски дипломата, послании у Кралевини Срби)и ОД1909. Д01914. (фотографи)а, приватна збирка)

18 (54 ИЛИ104). Барон Николай Генрихович Гартвиг- российский дипломат, посланник в Королевстве Сербия в 1909-1914 гг. (фотография, частная коллекция)

134

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

188. I-Ь. К. В. престолонаследникАлександар Кара^ор^евиб, барон Хартвиг и генерал Артамонов на слави 1б. пешади)ског пука, Ниш (фотографи)а, приватна збирка)

Е.К.В. престолонаследникАлександр Карагеоргиевич, барон Гартвиги генерал Артамонов на празднике «Слава»1б-го пехотного полка в Нише, (фотография, частная коллекция)

188.

189. Вест о смрти Н. X. Хартвига у Посланству Аустро-Угарске у Београду. (Време, )ул 1914.) Новость о смерти Н.Г. Гартвига в посольстве Австро-Венгрии в Белграде. („Време“, 1914.)

190. Сахрана Хартвига на Новом гроблу у Београду, 14. )ул 1914. (с десна — Н. Пашиб). (фотографи)а, приватна збирка) Похороны Гартвига на Новом кладбище в Белграде. 14 июля 1914 г. (справа — Н. Пашич). (фотография, частная коллекция)

135

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

191. Васили) Никола)евич Штрандман, од 1914. отправник послова Руске царевине у Срби)и, а у периоду 1919-1924. у рангу посланика, представлао je Владу адмирала Колчака у Кралевини СХС. (фотографи)а)

Василий Николаевич Штрандтман — с 1914 г. поверенный в делах Российской империи в Сербии. В 1919-1924 гг. в ранге посланника представлял правительство адмирала Колчака в Королевстве СХС. (фотография)

192. Барон Петар Никола)евич Врангел, генерал, во^а антиболшевичког покрета у Руском гра^анском рату после Октобарске револуци)е 1917. (фотографи)а, Танин С.Ю., Русский Белград, Москва, 2009)

Барон Пётр Николаевич Врангель — генерал, вождь антибольшевистского движения во время Гражданской войны в России, начавшейся после Октябрьской революции 1917 г. (фотография, Танин С.Ю., Русский Белград, Москва, 2009)

192.

ПН, Врахп-ль

193. Никола) Петрович Краснов, руски архитекта, ко)и je у Београду живео и радио у периоду 1922-1939. и оставио знача)ан траг у изгледу Београда и других градова Cp6nje. (фотографи)а, https://www.google.rs/search)

Николай Петрович Краснов — русский архитектор, который жил и работал в Белграде в 1922-1939 гг. и в значительной степени предопределил облик Белграда и других городов Сербии, (фотография https://www.google.rs/search)

136

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

194. Митрополит Антони)е Храповицки (Алексе) Павлович), епископ Руске православие цркве и митрополит ки)евски и галици)ски, а после Гра^анског рата у Руси)и — први председник ApxnjepejcKor синода Руске православие заграничне цркве. У Cp6njy je стигао 1921. године и умро у Сремским Карловцима 1936. (фотографи)а, часопис „Патриот»)

Митрополит Антоний Храповицкий (Алексей Павлович) — епископ Русской православной церкви и митрополит Киевский и Галицкий. После Гражданской войны в России — первый председатель Архиерейского синода Русской православной церкви за рубежом. В Сербию прибыл в 1921 г. и умер в Сремских Карловцах в 1936 г. (фотография, „Патриот»)

195. Отвара^е Руског дома цара Никола)а II у Београду 1933. године — за столом: председник Комитета руске културе академик А. И. Белиб, лево од ^ега В. Н. Штрандман, десно — секретар Комитета Б. М. Орешковиб. (фотографи)а, приватна збирка)

Открытие Русского дома имени императора Николая II в Белграде в 1933 г. — за столом: председатель Комитета русской культуры академик А.И. Белич, слева от него — В.Н. Штрандтман, справа — секретарь Комитета Б.М. Орешкович. (фотография, частная коллекция)

194-

195.

196. Зграда Рускогдома (фотографи)а, Танин

С.Ю., Русский Белград, Москва, 2009.)

Здание Русского дома (фотография, Танин С.Ю., Русский Белград, Москва, 2009)

OtMTwIlv Pjfcrurn мпа 1>н|Н11у Пиши ■ ft Ditfurt. fanHWii Fj и«МЙ

hJUil’fpd Л-IL fcLJfrn. U1M m wru В. H Шгршгил, прм — трщь Iuhiuitii kX РрЬвнмВ-

196.

137

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

197. Руски кадетски корпус, Бела Црква (фотографи)а, приватна збирка) Русский кадетский корпус, Бела Црква (фотография, частная коллекция)

198. Припадници Рускогкадетскогкорпусау читаоници Библиотеке, Бела Црква. (фотографи)а, приватна збирка)

Кадеты Русского кадетского корпуса в читальном зале библиотеки, Бела Црква. (фотография, частная коллекция)

200— MMCTEPHJE a COBJETCHMM ДЕЛ€- ГДТИМА

JEC9 ЛИ ДОШЛИ?

И-‘ст 0 t1i-r.Hl

дыццта т БЛотрм, k&Jii Пи мчп.ли дд Нападу илгхло гл цишоН

tLl.i.iou, EMiiiii.ut > UN i^.iiu:t- iiim’.p— COMJb* у цбяо] ЗОК-ЪН. Ko iy 01Я1? И чсцу be гомрнта? Зиилвдо вро.лшт- niiji flnrujmj iiXcuix hik.ii. г 1ЛфЗ!1- ЯИЗН 1РМЧП1И гпт.> Jr iti’i гсца- •wo у Млнигтар-гм! Otrtvbiriii Попою pt.-m пудинг ftfanhinWrt, HhTi prat*

У nupviirro ‘Tt^y krmi.

Г Г yn: су надлежит i’-wni глт^го- дсл’ажпнале ддошк г. г. Ко? №ftn№K 4yi:njinora я дрУтаХ. дитле г liBiHKT воде 11 yHrhotio ла itepyjp Л1 су ,i-?iemrw 7 Болта .V о ла iHt

Mriiy Ртм.Мип BiifaMUto, П»‘ ’л г- су гс Jun fl IX- н nt плян.т rtpii-ie II uarnljaiba. ГаЛ<| pfti:il PyCff kriJn i f Н’ИО.тПИП дали L’TfrKapH.’tB фактпчнн 5.1 jpc-rafTii’iKoj епцтгцл сяО iM iupijc. да би идати ачнМл t 1ЧпФ’чг Tt- ,1слеп)№ пкм глипт? у Г/rirjM.i. — гм Рггп гл по’ппъу да тарче ящл ry п htj. nvt.ir. -Долг ли ог келс i-r.iit у ауючцбид к елп-н» во в?- гуМиг у Бм|г(1цг. Ятуитп урле»

Глкп го С?-‘ ирнчп II1″?I|.U’I!1W ? Броппл.у.

МОДткы itmmr> к дд jo у Боогрму ■нчпде nwcru г. К|миф. ими n.iif.t1’ ЛОТ. Г’ HlitBf- г.011! — ПВ1ПМ «1‘И rtnn < .’Гауино’ y.nrrjis. Она) Шгби шисьр ш ■ вОво :с T’ isu ад [Итце in плс. дрцчтту да г. h’fip jBtt’B. njv.yrrftiimir Wtjep CKOr njn>rw г рта. и г. .ЧяцМпй, >?■ r.-ifT М я-V.”I»:-‘ TiifTt) ‘ТЬ|’|111Т1!11? (itftjH IP U H у ft’-j. friiyl ло)|Г .: KcO- q>n n ‘h’ii’‘.-n’ я[«|чл [-■. irVjip’ 0 ure- ЛЛГЛИ.Т Pni-.l. л riO-VM… CPI- Г’АТ.1.»|».

198.

199. Руски кадетски корпус (20. генераци)а, VII разред), Бела Црква, 25. децембар 1938. (фотографи)а, приватна збирка)

Русский кадетский корпус (20-й выпуск, 7-й класс). Бела Црква, 25 декабря 1938 г. (фотография, частная коллекция)

200. Вест о доласку представника сов)етског Црвеног крста у Београд. (Време, 14. децембар 1922.)

Новость о прибытии представителя советского Красного креста в Белград. („Време“, 14 декабря 1922 г.)

138

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

201. Из Службеничког листа Александра Боди)а, именованог за посланика Кралевине Зугослави)е у Москви (28. Maja 1935), у Kojy Hnje отишао, jep нису били успоставлени званични односи. AJ-334 (139-462)

Из Послужного списка Александра Боди, назначенного посланником Королевства Югославия в Москве (28. мая 1935 г.), в которую он так и не прибыл, из-за того что не были установлены дипломатические отношения. АЮ-334 (139-462)

201.

139

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Успостав^аше односа

Установление отношений

202. Телеграм Александра Цинцар-Марковиба, министра иностраних дела Кралевине Зугослави)е — Или)и Шуменковибу, посланику Кралевине Зугослави)е у Typcnoj, о жели Владе да у Сов)етску Pycnjy пошале званичну трговинску делегату ради преговора са Сов)етском владом о ствара^у привредних веза, и молбом да са овим упозна А. Терентьева, амбасадора СССР-a у Typcnoj, Београд, 22. март 1940. AJ-370 (34-599)

Телеграмма министра иностранных дел Королевства Югославия Александра Цинцар-Марковича посланнику Королевства Югославия в Турции Илии Шуменковичу, в которой сообщает о намерении правительства отправить в Советскую Россию официальную торговую делегацию с целью ведения переговоров об установлении экономических связей, а также просит ознакомить с этой информацией посла СССР в Турции А. Терентьева. Белград, 22 марта 1940. АЮ-370 (34-599)

203. Телеграм И. Шуменковиба, посланика Кралевине Зугослави)е у Typcnoj, кощм )авла да je налог министра Цинцар-Марковиба извршио и да je Алексе) В. Терентиев, амбасадор СССР-a у Typcnoj, обебао да бе предлог пренети Сов)етско) влади, Koja, по меговом мишле^у сматра да je ствара^е привредних веза добро за приближава^е Сов)етске Pycnje и Зугослави)е, Анкара, 23. март 1940. AJ-370 (34-600)

Телеграмма посланника Королевства Югославия в Турции И. Шуменковича, в которой сообщается, что поручение г. министра Цинцар-Марковича выполнено, и посол СССР в Турции Алексей В. Терентьев пообещал передать югославское предложение советскому правительству, которое, по его мнению, убеждено, что налаживание экономических связей способствует сближению Советской России и Югославии. Анкара, 23 марта 1940 г. АЮ-370 (34-600)

140

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

204. Телеграм Александра Цинцар-Марковиба, министра иностраних послова Краревине JyrocnaBnje — Или)и Шуменковибу, посланику Краревине Зугослави)е у Анкари, о саставу привредне делегаци)е noja долази у Москву, Београд, 19. април 1940. AJ-370 (34-617) Телеграмма министра иностранных дел Королевства Югославия Александра Цинцар-Марковича посланнику Королевства Югославия в Анкаре Илии Шуменковичу, в которой указан состав экономической делегации, отправившейся в Москву. Белград, 19 апреля 1940 г. АЮ-370 (34-617)

204.

МЗМЕЫ JyTOCJUBiUE И C1BJETCKE № ОТПОЧЕЪЕ ПРЕГтеОРИ 3* СКПЯПДНаЕ ТРГШНСКОГ СПОРАЗУМА

205.

205. Чланак о путу привредне делегаци)е Краревине Зугослави)е у Москву, на челу са др Милорадом Ъор^евибем, бившим министром финанси)а, са цирем ствараша привредних веза измену СССР-a и Зугослави)е и закручивала трговинскогуговора. (Политика, 18. април 1940.) Статья о поездке в Москву экономической делегации Королевства Югославия во главе с бывшим министром финансов др. Милорадом Джорджевичем с целью установления экономических связей между СССР и Югославией, а также заключения торгового договора. („Политика», 18 апреля 1940 г.)

206. Белешка о приему {угословенске трговинске делегаци)е код председника Савета комесара и комесара за спорне послове В)ачеслава М.

Молотова, Кремр, Москва, 8. Maj 1940. Архив САНУ, 14438

Записка о приеме, оказанном югославской торговой делегации председателем Совета народных комиссаров и Народным комиссаром иностранных дел Вячеславом М. Молотовым. Кремль, Москва, 8 мая 1940 г. Архив САНУ, 14438

141

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

207. Вест агенци)е ТАСС о потписива^у Трговинског уговора измену Зугослави)е и СССР-а, са Анексом о трговинском представништву СССР-a у Зугослави)и и привремено) трговинско) делегации Зугослави)е у СССР-у и Споразума о промету робе и плаба^у измену СССР-a и Зугослави)е, за период 1940-1941, 11. Maj 1940. AJ-370 (34-634) Сообщение ТАСС договора между приложением, в создание торгового

Югославии и временной торговой делегации Югославии в СССР, а также Договора о товарообмене и взаимных расчетах между СССР и Югославией на период 1940-1941 гг. 11 мая 1940 г. АЮ-370 (34-634)

о подписании Торгового Югославией и СССР с котором предусмотрено представительства СССР в

208. Вест о потписива^у Трговинског уговора измену СССР-a и JyrocnaBje у Москви. ( Политика, 13. Maj 1940.)

Новость о подписании Торгового договора между Югославией и СССР в Москве. („Политика“,13 мая 1940 г.)

209.

208.

207.

209. Чланак о Зугословенско) привредно) делегации у Москви. (Политика, 23. Maj 1940.) Статья о пребывании югославской экономической делегации в Москве. (“Политика», 23 мая 1940 г.)

142

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

210. В)ачеслав М. Молотов, министар иностраних послова СССР-a, преко Амбасаде СССР-a и Кралевине Зугослави)е у Анкари )авла да je Сов)етска влада одобрила споразум и да бе ради размене ратификаци)а у Београд доби Анатоли) Зосифович Лаврентьев, сов)етски послании у Софи)и, Анкара, 24. Maj 1940. AJ-370 (34-638)

Министр иностранных дел СССР Вячеслав М. Молотов через посольства СССР и Королевства Югославия в Анкаре сообщает, что советское правительство одобрило договор, и что с целью обмена ратификационными документами в Белград прибудет советский посланник в Софии Анатолий Иосифович Лаврентьев. Анкара, 24 мая 1940 г. АЮ-370 (34-638)

211. Стална сов)етска трговинска делегацща допутовала je у Београд 27. )ула 1940. Делегаци)а и сов)етски послании Плотников одлазе са железничке станице. (Време, 28. )ул 1940.)

Постоянная советская торговая делегация прибыла в Белград 27 июля 1940 г. Делегация и советский посланник г. Плотников отбывают с железнодорожного вокзала. („Време“, 28 июля 1940 г.)

212. Телеграм Александра Цинцар-Марковиба, министра иностраних послова — Или)и Шуменковибу, посланику Кралевине Зугослави)е у Typcnoj, о поволно завршено) )едно) етапи разво)а односа са СССР-ом изменом ратификованих инструмената привредног споразума и о жели да се измену две земле што пре успоставе редовни дипломатски односи, Београд, 9. jyH 1940. AJ-370 (34-646)

Телеграмма министра иностранных дел Королевства Югославия Александра Цинцар-Марковича посланнику Королевства Югославия в Анкаре Илии Шуменковичу, в которой сообщается об успешном завершении первого этапа развития отношений с СССР в результате обмена ратифицированных копий торгового договора, а также о стремлении обоих государств к скорейшему установлению официальных дипломатических отношений. Белград, 9 июня 1940 г. АЮ-370 (34-646)

212.

£1Гготав 1в1адам«

15*<j * * la- fr

«■ibuaJJ

Llijld CM ДОиШП, .——x В9ИЯ UIMjU № aajttroi» pfirarlJI iaaa^ratiflkaElnalk iHllraMkhll frlYradnaf irorum pcreljne j# unim Jadu вира a c*itoJm aUIU □Iniiii a a SoTJatalnia Hut Job. 1*1 J в, Jaff ad

Ml* J« WZUHttVlU II odnon, I FMCga-rcrl

Mil diiiEKSijB * HoDivi, iw 1 bmnk LcvHkl-Цйм i pokfcull Ba bu da 1 ted bcvJbUM rjadi ^4*t4jl lai J* la м iuadiji лай Ш a aid J t *ж«;*«и** ito pr* MdWfll UjlMkfellLl 04aC>*U

Moll* Твл 1 Limb!la ntfa 1 raigomrlBa. aa TarutlJirlB 1 ia*alita ga U UlraJl (IHUW

№fj*tBk* fltd* po pltkAji. 9 tHiiJu раккНтлвс с-Вцат or*. oiBiruuD poalatl и Kaakrti tu; aalif fUjAMtekf *1*1 nt-в KoijKdlaa daiter* Hll.au fl**r 11 oil4*. nitalw*, о ■5aau во I a la takodja npoinatl tiraatljatB.

* рот*!»,iflSQ- cIdcbt HarkdTid

DvilttaTMciir.

143

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

213. В)ачеслав М. Молотов, министар иностраних послова СССР-a, преко Амбасаде СССР-a и Посланства Краневине Зугослави)е у Анкари, саопштава Зугословенско) влади да Сов)етска влада прихвата иен предлог о успоставнашу дипломатских односа измену СССР-a и Зугослави)е и да као свог опуномоЧеног министра у Зугослави)и назначава Виктора Андре)евича Плотникова, Анкара, 20. jyH 1940. AJ-370 (34-658) Министр иностранных дел СССР Вячеслав М. Молотов через посольства СССР и Королевства Югославия в Анкаре сообщает югославскому правительству, что советское правительство принимает его предложение об установлении дипломатических отношений между СССР и Югославией и в качестве своего полномочного посла в Югославии назначает Виктора Андреевича Плотникова. Анкара, 20 июня 1940 г. АЮ-370 (34-658)

214. Телеграм Или)е ШуменковиЧа, посланика Краневине Зугослави)е у TypcKoj, о обавештену Алексе)а Василевича Терентьева, амбасадора СССР-a у TypcKoj, да je Сов)етска влада потпуно сагласна са именованем др Милана Гавриловича за опуномоЧеног министра Зугославще у Москви, Анкара, 21. jyH 1940. AJ-370 (34-661)

Телеграмма посланника Королевства Югославия в Турции И. Шуменковича о том, что посол СССР в Турции Алексей Васильевич Терентьев сообщил ему, что советское правительство полностью согласно с назначением др. Милана Гавриловича полномочным послом Югославии в Москве. Анкара, 21 июня 1940 г. АЮ-370 (34-661)

215. Телеграм Александра Цинцар-МарковиЧа, министра иностраних послова Кралевине Зугослави)е — Посланству Кралевине Зугославще у Анкари да се, преко Амбасаде СССР-a у Анкари, обавести Сов)етска влада да Влада Кралевине Зугослави)е да)е агреман за Виктора Андре)евича Плотникова и предлаже да се коминикеи о обнавлану дипломатских односа две земле об)аве 24. jyHa, Београд, 21. jyH 1940. AJ-370 (34-663)

Телеграмма министра иностранных дел Королевства Югославия Александра Цинцар-Марковича посольству Королевства Югославия в Анкаре, в которой говорится о необходимости через посольство СССР в Анкаре уведомить советское правительство о том, что правительство Королевства Югославия дает агреман на назначение Виктора Андреевича Плотникова и предлагает 24 июня опубликовать коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Белград, 21 июня 1940 г. АЮ-370 (34-663)

144

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

216. Посланство Краневине Зугослави)е у Анкари шале ноту Амбасади СССР-a у Typcnoj о одлуци Владе Кралевине Зугослави)е да се 24. jyH 1940.

сматра даном успоставнаша редовних дипломатских односа измену Кралевине JyrocnaBHje и Савеза Сов)етских Соци)алистичких Република, Анкара, 24. jyH 1940. AJ-370 (34-680) Посольство Королевства Югославия в Анкаре направляет ноту Посольству СССР в Турции, в которой говорится о решении правительства Королевства Югославия считать 24 июня 1940 г. днем установления официальных дипломатических отношений между Королевством Югославия и Союзом советских социалистических республик. Анкара, 24 июня 1940 г. АЮ-370 (34-680)

217. Нота Алексе)а В. Терентьева, амбасадора СССР-a у Typcnoj, о сагласности Сов)етске владе да се 24. jyH 1940. сматра даном успоставнаша редовних дипломатских односа измену Зугослави)е и СССР-a, Анкара, 24. jyH 1940. AJ-370 (34-682)

Нота посла СССР в Турции Алексея В. Терентьева, в которой говорится о согласии советского правительства считать 24 июня 1940 г. днем установления официальных дипломатических отношений между Королевством Югославия и СССР. Анкара, 24 июня 1940 г. АЮ-370 (34-682)

218. Новински чланак о успоставнашу односа JyrocnaBnje и СССР-a и именовашу сенатора др Милана Гавриловича за посланика у Москви и Виктора Андре)евича Плотникова, тадашнег посланика у Норвешко), за посланика СССР-a у Београду. (Време, 25. jyH 1940.)

Газетная статья об установлении отношений между Югославией и СССР и назначении сенатора др. Милана Гавриловича посланником в Москве, а посланником СССР в Белграде — Виктора Андреевича Плотникова, ранее служившего посланником в Норвегии.

(„Време“, 25 июня 1940 г.)

145

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

— 21Q.

HL ¥СТЛ«1«ЛЬ HUH itHlLWHUYJlUi П1Н1 гтГ1Н?|||ГЫЦ |1 итжл* сгср it iiirnr/Miiiii п -I о*^иги. 1 [ ‘|< Г ^1 HJM4 I

TT6J.4 Irfl Ьлч fl*1 11ЬЦ1~11‘Т*1~ *4=1 |ТЖЬМ 44*^»

1П».Г»| Г1‘ I’ г Ckf ±7*4 F СТ] пи L>r L» Л “■ 1_Т_-“-п-

«мп* | |лэгп!Г1нп »ir»t -тн И г ЧТ11 ь J]уы-твп>тшт>вп кТгтй earwva

К.тч- »ТГ’ Ч f » I. рда…1П чртч .ь, 1П’’.ГГИ. I,.; .mLrv.ni puHj .ur. ч -л Гг_.’ -, MtM44|.|»suf mUralnwitL

Е Г ■ ■ Ь W I КП С С ГГ I ■ I —-ЧН UI ЕЕ ‘ ■ ЫМ ЕЕ.» ari ■ 1и: Г ■» ■! П. L.r-

■ч м В T>?ja &ЦЦч=ч4¥, 4ll’Lf*Wl гч Ч-i HKkiUl- • Id—J

»У»Ч. ■ л> n.’udk . FttlRulUdThB ПЧ1Ч.-Ч =л> ч ■ Ни.Л»Е

т v Миш I’kitutBm, uf^uhy ПрычЕгшпаг hue им ГРПКЖ

Ь’|_. . .n- м IU ГЛП rf Ы -.м На к

220.

219. Саопштеше ТАСС-а о установлавашу дипломатских односа измену СССР-a и JyrocnaBMje од 25. jynai94O. (Извести)а, Москва, 26. jyn 1940.)

Сообщение ТАСС об установлении дипломатических отношений между СССР и Югославией от 25 июня 1940 г. (“Известия”, Москва, 26 июня 1940 г.)

220. Новински напис о успоставлашу редовних дипломатских односа измену СССР-a и JyrocnaBnje. (Правда, 26. jyH 1940.)

Сообщение в прессе об установлении официальных дипломатических отношений между СССР и Югославией. (“Правда», 26 июня 1940 г.)

221. Обавештеше Посланства Кралевине JyrocnaBnje у Анкари Александру Цинцар-Марковибу, министру иностраних послова, да je у CoBjeTCKoj амбасади у Анкари, 30. jyHa 1940, у подне, извршена размена писама о успоставлашу нормалних дипломатских односа измену Кралевине Зугослави)е и Савеза Сов)етских Соци)алистичких Република, Анкара, 1. )ул 1940.AJ-370 (34-685)

Донесение посольства Королевства Югославия в Анкаре министру иностранных дел Королевства Югославия Александру Цинцар-Марковичу о том, что в полдень 30 июня 1940 г. в советском посольстве в Анкаре состоялся обмен нотами об установлении нормальных дипломатических отношений между Королевством Югославия и Союзом советских социалистических республик. Анкара, 1 июля 1940 г. АЮ-370 (34-685)

146

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

222.

ПРЭИ РШСЯЛМИН COBJETCHE PVCHJE У jhoahhjh г. плотников СТНГДС JE JY4E 1? БЕОГРДД

JyHl Г ПОДЖ IITJUllUllUfJHX HfflhClW «Н0СТРА1Щ 1ВДЙ1Ы грм книц гасни к нлицшм С WHKFMi Ц tttUBi л сипло ди км ншферкм

г™. Ъ|Ц> <

ПОЛИТИКИ!

222. Новински чланак да je сов)етски послании В. А. Плотников стигао у Београд из Софи)е. (Политика, 7. )ул 1940.)

Газетная статья сообщающая, что советский посланник В.А. Плотников прибыл в Белград из Софии. („Политика», 7 июля 1940 г.)

223. Новински чланак о обнавнану односа Зугослави)е и Сов)етске Pycnje и доласку првог посланика СССР-a у Зугославищ Плотникова у Београд. Политика, 8. )ул 1940.

Газетная статья о восстановлении югославско- советских отношений, а также о прибытии первого посланника СССР в Югославии г. Плотникова в Белград. („Политика», 8 июля 1940 г.)

224. Виктор Андре)евич Плотников, сов)етски посланику Београду. (фотографща, ГАРФ)

Виктор Андреевич Плотников, советский посланник в Белграде (фотография, ГАРФ)

147

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

225. Извод из Службеничког листа Виктора Андре)евича Плотникова. (ГАРФ, Доси)е В.А. Плотникова)

Выписка из Послужного списка Виктора Андреевича Плотникова. (ГАРФ, Досье В.А. Плотникова)

226. Вест да je сов)етски послании Плотников са особнем Посланства 7. )ула 1940. стигао у Београд. ( Време, 8. )ул 1940.)

Сообщение о том, что советский посланник г. Плотников с персоналом посольства 7 июля прибыл в Белград. („Време“, 8 июля 1940 г.)

227. Дочек посланика СССР-a Плотникова (први слева), са особнем Посланства, на београдско) железничко) станици. (Време у сликама, 8. )ул 1940.)

Встреча посланника СССР г. Плотникова (первый слева) с персоналом посольства на белградском железнодорожном вокзале. („Време, у сликама», 8 июля 1940 г.)

228. Виктор А. Плотников у Београду1940.

(фотографи)а, приватна збирка)

ВикторА. Плотников в Белграде194О г.

(фотография, частная коллекция)

148

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

229. Сов)етски послании В. А. Плотников на Опленцу. (Време, 23. )ул 1940.)

Советский посланник В.А. Плотников на Опленце. („Време“, 23 июля 1940 г.)

230. Први послании Кралевине Зугослави)е у СССР-у др Милан Гаврилович на београдско) железничко) станици пред одлазак у Москву, jyH 1940. (фотографи)а, AJ-377-38)

Первый посланник Королевства Югославия в СССР др. Милан Гаврилович на белградском железнодорожном вокзале перед отправлением в Москву. ИЮНЫ940 г. (фотография,АЮ-377-з8)

НШ1ЕТНIIШИ JJEIEIMIJE MIEII1TN Ш ЕЕЕГ11Е JIHIE1IE1!

231. Посланство Кралевине Зугослави)е у Москви обавештава Министарство иностраних послова Кралевине Зугослави)е у Београду да je др Милан Гаврилович, послании, стигао у Москву 7. )ула 1940, Москва, 18. )ул 1940. AJ-334 (145-49)

Посольство Королевства Югославия в Москве информирует Министерство иностранных дел Королевства Югославия в Белграде, что др. Милан Гаврилович прибыл в Москву 7 июля 1940 г. Москва 18 июля 1940 г. АЮ-334 (145-49)

231.

149

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Савезништво

Союзничество

232. Поверливо писмо Или)е Шуменковиба, посланика Кралевине Зугослави)е у Typcnoj, о обавештешу сов)етског амбасадора у Анкари да je у Москву стигла {угословенска делегата Koja je у преговорима постигла сагласност са coBjeTCKOM владом да се потпише пакт о ненападашу и при)ате^ству измену Сов)етске Pycnje и Зугослави)е, Анкара, 5. април 1941. AJ-370 (34-695)

Секретное письмо посланника Королевства Югославия в Турции И. Шуменковича, информирующего, что советский посол в Анкаре сообщил ему, что в Москву прибыла югославская делегация, достигшая с советским правительством договоренности о подписании Югославией и СССР пакта о дружбе и ненападении. Анкара, 5 апреля 1941 г. АЮ-370 (34-695)

233. Текст Споразума о при)ате^ству и ненападашу измену Кралевине Зугослави)е и Савеза Сов)етских Соци)алистичких Република, потписаног у Москви, 5. априла 1941. AJ-370 (34-698)

Текст Договора о дружбе и ненападении между Королевством Югославия и Союзом советских социалистических республик, подписанного в Москве 5 апреля 1941 г. АЮ-370 (34-698)

234. После потписиваша Споразума о при)ате^ству и ненападашу измену Сов)етског Савеза и Зугослави)е, Москва, 5. април 1941. (фотографи)а, Новиков Н. В., Воспоминания дипломата, «Военная литература», Мемуары, Москва, 1989.) После подписания Договора о дружбе и ненападении между Советским Союзом и Югославией. Москва, 5 апреля 1941 г. (фотография, Новиков Н.В., Воспоминания дипломата, «Военная литература», Мемуары, Москва, 1989.)

150

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Због изби/’аша рата, 8. Maja 7947. Влада СССР-a je преминула односе са Зугославщом, али су они поново успоставъени 21. августа 7947, на нивоу посланстава.

Из-за начала войны 8 мая 7947 г. советское правительство разорвало отношения с Югославией, которые были восстановлены на уровне посольств 24 августа 7947 г.

235. Момчило Нинчиб, министар иностраних послова Кралевине Зугослави)е, из Зерусалима шале телеграм Посланству Кралевине Зугослави)е у Анкари о сов)етском саопштешу „да се сполно-политички не види… правни основ за дали рад {угословенског посланства у CoBjeTCKoj Руси)и“, Зерусалим, 27. Maj 7947. AJ-370 (34-706) Министр иностранных дел Королевства Югославия Момчило Нинчич из Иерусалима отправляет в посольство Королевства Югославия в Анкаре телеграмму, в которой говорится о сообщении советской стороны, что она «с внешнеполитической точки зрения не видит правовых оснований для продолжения работы югославского посольства в Советской России». Иерусалим, 27 мая 7947 г. АЮ-370 (34-706)

236. Из)ава народног комесара за иностране послове СССР-a В)ачеслава М. Молотова да су Сов)етски Савез, без об)аве рата, напале немачке трупе и „…клика крвожедних фашистичких управлача Немачке ко)и су поробили Французе, Чехе, Полаке, Србе, Норвешку, Белги)у, Данску, Холанди)у, Грчку и друге народе», 22. jyH 7947. (Трупа прире^ивача, Односи Зугослави)е и Pycnje (СССР) 1941-1945. Документи и матери)али, Београдтддб, стр. 60-61.)

Заявление народного комиссара иностранных дел Вячеслава М. Молотова о том, что на Советский союз без объявления войны напали германские войска и «клика кровожадных фашистских правителей Германии, которые уже поработили французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы». 22 июня 1941 г. (Группа составителей, Односи Югославия и Pycnje (СССР) 1941-1945. Документи и матери)али. Белград, 1996, стр. 60-61)

151

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

237. Деклараци)а председника {угословенске владе у избеглиштву Душана Симовиба поводом arpecHje немачке во)ске на СССР, о из)ави Владе Велике Британке да бе дати сву помоб Руси)и ангажовано) у рату против за)едничког непри)атела и да бе {угословенска влада заузети исти став, 11. )ул 1941. AJ-103 (61-281)

Декларация председателя югославского правительства в изгнании Душана Симовича в связи с нападением германской армии на СССР и последовавшим заявлением правительства Великобритании о предоставлении любой возможной помощи России, участвующей в борьбе с общим врагом. В декларации подчеркивается, что югославское правительство придерживается той же позиции. 11 июля 1941 г. АЮ-103 (61-281)

239. Писмо Jocnna Броза Тита — Зосифу Висарионовичу Сталину о ситуации у Зугославищ, проблемима вощо-стратешке и техничке сарадше, односима са савезницима и неопходности личног сусрета, 5. )ул 1944. AJ-507,1944/874

Письмо Йосипа Броза Тито Иосифу Виссарионовичу Сталину о ситуации в Югославии, проблемах военно-стратегического и технического сотрудничества, отношениях с союзниками и необходимости личной встречи. 5 июля 1944 г. АЮ-507,1944/874

238. Писмо Jocnna Броза Тита — врховном команданту Црвене арми)е Зосифу Висарионовичу Сталину, 27. jyH 1942. AJ-507-КИ, 1942/129

Письмо Йосипа Броза Тито верховному главнокомандующему Красной армии Иосифу Виссарионовичу Сталину. 27 июня 1942 г. АЮ-507-КИ, 1942/129

239

152

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

240. Списак чланова сов)етске BojHe миси)е при Врховном штабу HOBJ Koja je са генералом Никола)ем Василевичем Корле)евом стигла у Дрвар 23. фебруара 1944. године, после чега je почела да пристиже матери)ална помоб, 1.март1944.А>8з6,1-з-Ь/559

Список членов советской военной миссии при Верховном штабе НОАЮ, прибывшей в Дрвар 23 февраля 1944 г. во главе с генералом Николаем Васильевичем Корнеевым. После этого начала поступать и материальная помощь. 1 марта 1944 г. АЮ-836, 1-3-6/559

241. Врховни командант НОВ и nOJ Jocnn Броз Тито и шеф сов)етске BojHe миси)е при Врховном штабу Никола) Василевич Корле)ев, Дрвар, фебруар 1944. (Политика, 8. Maj 1980.) Верховный главнокомандующий НОА и ПОЮ товарищ Тито и шеф советской Военной миссии при Верховном штабе Николай Васильевич Корнеев. Дрвар, февраль1944 г. („Политика, 8 мая 1980 г.)

242. Коча Поповиб, командант Првог пролетерског корпуса са замеником команданта сов)етске BojHe миси)е Анатолием Петровичем Горшковом — слева: К. Поповиб, А. П. Горшков, Ми)алко Тодоровиб, Преко)а код Дрвара, пролебе 1944. (фотографща, ИАБ, Легат Коче Поповиба)

Коча Попович с заместителем командира советской Военной миссии Анатолием Петровичем Горшковым — слева направо: К. Попович, А.П. Горшков, Миялко Тодорович, Прекоя-код-Дрвара, весна 1944 г. (фотография, ИАБ, Легат Кочи Поповича)

ИраавШс кмчилип 11Ш1 ■ 11IJJ Twin № шгф «йя|гтсш ЦЩ пр лрп 1IJU, у Дрирт «рт 1№И. Гидппг

153

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

243-

245-

243. Коча Поповиб и Пеко Дапчевиб са припадницима сов)етске BojHe миси)е, манастир Морача, 1944. (фотографи)а, „Регионални портал», 25. Maj 2018.)

Коча Попович и Пеко Дапчевич с членами советской Военной миссии. Монастырь Морача, 1944 г. (фотография — „Регионални портал», 25. Maj 2018.)

244. Jocnn Броз Тито са члановима Сов)етске во)не миси)е (слева: Митар Бакиб, Иван Милутиновиб, Jocnn БрозТито, Никола) Василевич Корше)ев, Коча Поповиб, Анатоли) Петрович Горшков), Вршац, 22. октобар 1944. (фотографи)а, J. Б. Тито, Сабрана д)ела, Београд1д82.)

Йосип Броз Тито с членами советской Военной миссии (слева направо: Митар Бакич, Иван Милутинович, Йосип БрозТито, Николай Васильевич Корнееев, Коча Попович, Анатолий Петрович Горшков). Вршац, 22 октября 1944 г. (фотография, J.B. Тито, Сабрана д)ела, Белград1д82)

245. Коча Поповиб са командантом Сов)етске во)не миси)е генерал-ла)тнантом Никола)ем Василевичем Корле)евом на Авали — слева: A. 4овановски, Н. Корле)ев, А. Горшков, К. Поповиб, 1944. (фотографи)а, ИАБ, Легат Коче Поповиба)

Коча Попович с командиром Советской военной миссии генерал-лейтенантом Николаем Васильевичем Корнеевым на Авале (слева направо: А. Йовановски, Н. Корнеев, А. Горшков, К. Попович). Белград, 1944 г. (фотография, ИАБ, Легат Кочи Поповича)

154

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Одмах по доласку Сов)етске во)не миси)е припремлена je миси)а HOBJ, Koja je носила званичан назив BojHa миси)а народноослободилачке во)ске у СССР-у. Mncnjy je предводио генерал Велимир Терзиб, а у ^oj je, поред осталих, био и Милован Ъилас, члан на)ужег руководства КШ и НОП-а.

Сразу по прибытии Советской военной миссии была сформирована миссия НОАЮ, получившая официальное название Военная миссия народно-освободительной армии в СССР, которую возглавил генерал Велимир Терзич. Наряду с остальными, в миссию входил член высшего руководства КПЮ и НОД Милован Джилас.

246. Милован Ъилас (фотографи)а,

https://sr.wikipedia.org/sr)

Милован Джилас (фотография

https://sr.wikipedia.org/sr)

247. Велимир Терзиб (фотографи)а,

https://sr.wikipedia.org/sr)

Велимир Терзич (фотография,

https://sr.wikipedia.org/sr)

246.

247-

155

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

248. Извешта) генерал-ла)тнанта Велимира Терзиба, шефа BojHe миси)е HOBJ у СССР-у — маршалу Зугослави)е Jocnny Брозу Титу, команданту НОВ и ПО, о путовашу до Москве, званичним посетама и при)емима, смешта)у, организации во)них школа, питашу снабдеваша {угословенске во)ске, Москва, 1. jyH 1944. AJ-836, I-3-6/677

Донесение шефа Военной миссии НОАЮ в СССР генерал-лейтенанта Велимира Терзича главнокомандующему НОА и ПО маршалу Югославии Йосипу Брозу Тито о дороге до Москвы, официальных визитах и приемах, размещении, организации военно-ученых заведений, проблеме снабжения югославской армии. Москва, 1 июня 1944 г. АЮ-836,1-3-6/677

249. Депеше генерал-ла)тнанта Велимира Терзиба, шефа BojHe миси)е HOBJ у СССР-у — маршалу Зугослави)е Jocnny Брозу Титу, команданту НОВ и ПО, о сагласности сов)етске владе за примаше на обуку одре^еног 6poja {угословенских официра на школоваше у сов)етским во)ним академи)ама и слэшу одабраног {угословенског кадра, Москва, 17. )ул — 30. новембар 1944. AJ-836,1-3-6/700

Донесения шефа Военной миссии НОАЮ в СССР генерал-лейтенанта Велимира Терзича главнокомандующему НОА и ПО маршалу Югославии Йосипу Брозу Тито о согласии советского правительство принимать определенное количество югославских офицеров для обучения в советских военных академиях, а также об отправке отобранных югославских кадров. Москва, 17 июля — 30 ноября 1944 г. АЮ-836, I-3-6/700

156

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

250. Сов)етски тенк Т-34 у Београду, октобар

1944. (фотографи)е, „Блиц“- галери(а) Советский танк Т-34 в Белграде, октябрь 1944 г. (фотографии, ,,Блиц“-галери)а)

251. Уличне борбе — припадници Црвене арми)е, Београд, Булевар револуци)е1б7. (фотографи)а, https://www.drugisvetski.com)

Уличные бои — бойцы Красной армии. Белград, Булевар Револуци)е 167 (фотография, https://www.drugisvetski.com)

252. 20. октобар 1944. године — Босанска улица, Београд (фотографи)а, www.drugisvetski.com) 20 октября 1944 г. — Босанска улица, Белград (фотография, www.drugisvetski.com)

253. Београд, палата Албанка — во)ска Црвене арми)е, 1944. (фотографи)а, www.znaci.net) Белград, палата Албания — части Красной армии 1944 г. (фотография, www.znaci.net)

254. Потрага за минама — сов)етски минер на Терази)ама, Београд, 1944. (фотографи)а, ИАБ — ЗФ)

Разминирование — советский сапер на ул. Теразие. Белград, 1944 г. (фотография, ИАБ -ЗФ)

251.

250.

157

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

255. Во)ници Црвене арми)е и Народноослободилачке Bojcne JyrocnaBnje у ослобо^еном Београду, 20. октобра 1944. (фотографи)а,Уо51оск-рЬо1о)

Бойцы Красной армии и Народно­освободительной армии Югославии в освобожденном Белграде, 20 октября 1944 г. (фотография, Vostock-photo)

255-

256. Генерали Владимир И. Жданов и Пеко Дапчевиб на улицама ослобо^еног Београда. (фотографи)а, Википеди)а)

Генералы Владимир И. Жданов и ПекоДапчевич на улицах освобожденного Белграда (фотография, Википедия)

257. Писмо Моше Пи)аде, Анте Аугустинчиба и Златана Сремеца — маршалу ^сифу Висарионовичу Сталину, врховном команданту оружаних снага Сов)етског Савеза, поводом ослобо^еша Београда, Москва, 20. октобар 1944. AJ-507, 1Х,119/1-2

Письмо Моши Пияде, Анты Аугустинчича и Златана Сремеца, направленное верховному главнокомандующему вооруженных сил Советского союза маршалу Иосифу Виссарионовича Сталину в связи с освобождением Белграда. Москва, 20 октября 1944 г. АЮ-507, IX, 119/I-2

158

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

259. Потписиваше Уговора о при)ате^ству, yaajaMHoj помоги и послератно) сарадши измену Зугослави)е и СССР-a, Москва, 11. април 1945. (фотографи)а, AJ-836, A I/695)

Подписание Договора о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве между Югославией и СССР. Москва, 11 апреля 1945 г. (фотография, АЮ-836, A I/695)

258. Уговор о при)ате^ству, уза)амно) помоги и послератно) сарадши измену Зугослави)е и СССР-a, од 11. априла

1945.AJ-160-3/1945

Договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве между Югославией и СССР от 11 апреля 1945 г. АЮ-160-3/1945

260. Писмо Бориса Зихерла, представника ЦК КПЗ при ЦК ВКП(б) — Георги М. Димитрову, о могубности школоваша {угословенских посланика у Вишо) парти)ско) школи, као и у сов)етским дипломатским школама, Москва, 22. август 1945. AJ-507, IX, 119/I-43

Письмо представителя ЦК КПЮ при ЦК ВКП(б) Бориса Зихерла Георгию М. Димитрову, в котором говорится о возможности обучения югославских слушателей в Высшей партийной школе, а также в советских дипломатических учебных заведениях. Москва, 22 августа 1945 г. АЮ-507, IX, 119/1-43

159

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

2б1.

261. Коча Поповиб приликом ncnpahaja Зугословена упубених на школоваше у Москву, на BojHy академи)у Клинта 3. Ворошилова, март 1946. (фотографи)а, ИАБ, Легат Коче Поповича)

Коча Попович провожает югославов, отправляющихся в Москву для учебы в Военной академии имени К.Е. Ворошилова, март 1946 г. (фотография, ИАБ, Легат Кочи Поповича)

262

262. Писмо 3. В. Сталина — 3. Б. Титу о изградши моста преко Дунава у Панчеву, септембар 1945. AJ-836, I-3-6/630

Письмо И.В. Сталина Й.Б. Тито, в котором говорится о строительстве моста через Дунай в г. Панчево. Сентябрь1945 г. АЮ — 836, I-3-6/630

263

263. Писмо Jocnna Броза Тита, председника ДФЗ — Зосифу В. Сталину, генералном секретару ЦК КПСС, у KojeM захвалу)е на помоби и личном залагалу по питалу изградле моста преко Дунава, 1. октобар 1945.AJ-836,1-3-6/630

Письмо председателя ДФЮ Йосипа БрозаТито генеральному секретарю ЦК КПСС Иосифу В. Сталину, с выражением благодарности за помощь и личную поддержку по вопросу строительства моста через Дунай. 1 октября 1945 г. АЮ-836,1-3-6/630

160

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

264. Зграда Руског посланства у Београду са coBjeTCKOM заставом и портретом Сталина, Београд, 1946. (фотографща, приватна збирка) Здание российского посольства в Белграде с советским флагом и портретом Сталина. Белград, 1946 г. (фотография, частная коллекция)

264.

265. Коча Поповиб у авиону за Москву, Maj 1946. (фотографща, ИАБ,Легат Коче Поповиба)

Коча Попович в самолете, направляющемся в Москву. Май 1946 г. (фотография, ИАБ, Легат Кочи Поповича)

266. Jocnn Броз Тито и Коча Поповиб приликом посете СССР-у (27. Maj — 10. jyH 1946), канал Волга, jyH 1946. (фотографща, ИАБ, Легат Коче Поповиба) Йосип Броз Тито и Коча Попович во время визита в СССР (27 мая -10 июня 1946 г.). Канал Волга. Июнь 1946 г. (фотография, ИАБ,Легат Кочи Поповича)

161

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

267. Сов)етско-)угословенски коминике о боравку у Москви делегаци)е {угословенске владе, на челу са председником Министарског савета ФНРЗ и маршалом Jochbom Брозом Титом, Москва, 8. jyn

1946. AJ-836,1-1/7

Советско-югославское коммюнике о пребывании в Москве Делегации югославского правительства во главе с председателем Совета министров ФНРЮ маршалом Йосипом Брозом Тито. Москва, 8 июня 1946 г. АЮ-836,1-1/7

268. Говор Jocnna Броза Тита маршалима, адмиралима и генералима приликом преда)е одликоваша, Москва, 8. jyH 1946. AJ-836,1-1/7 Выступление Йосипа Броза Тито перед маршалами, адмиралами и генералами в время вручения орденов. Москва, 8 июня 1946 г. АЮ-836, I-1/7

269. Говор Jocnna Броза Тита на аеродрому приликом одласка из Москве, 10. jyH 1946. AJ-836, 1-1/7

Выступление Йосипа Броза Тито на аэродроме перед вылетом из Москвы. Москва, 10 июня 1946 г.АЮ-836,1-1/7

267.

162

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

270. Депеша Владимира Поповича, амбасадора 0HPJ у СССР-у — маршалу Jocnny Брозу Титу о резултатима разговора са В)ачеславом М. Молотовом и Анастасом И. Миланом о кредиту JyrocnaBnjn за во)не набавке, Москва, 4. фебруар

1947.AJ-5O7,IX,119/I-16

Донесение посла ФНРЮ в СССР Владимира Поповича маршалу Йосипу Брозу Тито о результатах переговоров с В.М. Молотовым иА.И. Микояном о предоставлении кредита Югославии с целью приобретения военного оборудования. Москва, 4 февраля 1947 г. АЮ-507, IX, 119/I-16

271. Депеша Валтера (ЦК КШ) — Деди (ЦК ВКП) о доласку дворце предавача из СССР-a у Вишу партийку школу ЦК КПф Београд, 28. jyH 1947. AJ-507, IX,iig/l-24

Донесение Вальтера (ЦК КПЮ) Деду (ЦК ВКП) о прибытии двух советских преподавателей в Высшую партийную школу при ЦК КПЮ. Белград, 28 июня 1947 г. АЮ-507, IX, 119/I-24

163

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Сукоб и помирежа Конфликт и примирение

272. Концепт писма Jocwna Броза Тита, председника Министарског савета — В)ачеславу М. Молотову, поводом неоснованог опозиваша во)них и цивилних саветника СССР-a из JyrocnaBnje, Београд, 20. март 1948. AJ-507, IX, 119/I-1-44 К1

Черновик письма председателя Совета министров Йосипа Броза Тито В.М. Молотову в связи с необоснованным отзывом советских военных и гражданских советников из Югославии. Белград, 20 марта 1948 г. АЮ-507, IX, 119/I-1-44 К1

273. Писмо Зосифа Висарионовича Сталина и В)ачеслава М. Молотова — Jocnny Брозу Титу, уручено {угословенском руководству, 27. ма1948. (потписано по налогу ЦК СКП(б) В. Молотов, J. Сталин).А>8з6, I-3-6, К-15

Письмо И.В. Сталина и В.М. Молотова Йосипу Брозу Тито, врученное югославскому руководству 27 марта 1948 г. (согласно решению ЦК ВКП(б), подписано: «В. Молотов, И. Сталин»). АЮ- 836, |-з-б, К-15

274. Концепт писма Jocnna Броза Тита сов)етском руководству са одговором на оптужбе изнете у писму од 27. марта 1948; 13. април 1948. AJ-507, 1Х,11д/1-1-44, К-1

Черновик письма Йосипа Броза Тито советскому руководству с ответом на обвинения, содержавшиеся в письме от 27 марта 1948 г. 13 апреля 1948 г. АЮ-507, IX, 119/I-1-44, К-1

164

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

276.

277. Резолуци)а Информбироа о сташу у

Комунистичко) партии JyrocnaBnje од 28. jyna

1948. AJ-507, IX-119/IV-64-94, К-28

Резолюция Информбюро о положении в Коммунистической партии Югославии од 28 июня 1948 г. АЮ — 507, IX-119/IV — 64 — 94, К- 28

278. Из)ава ЦК КШ поводом Резолуци)е Информационог бироа комунистичких парти)а о ситуации у КПф 29. jyH 1948. AJ-507, IX-119/I-1-44, К-1

Заявление ЦК КПЮ в связи с Резолюцией Информационного бюро коммунистических партий о ситуации в КПЮ. 29 июня 1948 г. АЮ-507, IX-119/I-1-44, К-1

275. Писмо Jocnna Броза Тита и Едварда Кардена — Jocифy В. Сталину и В)ачеславу М. Молотову, о неоснованим оптужбама {угословенске парти)е изнетим у лиховом писму од 4. Maja 1948; Београд, 17. Maj 1948. AJ-507, IX, 119/I-39 Письмо Йосипа Броза Тито и Эдварда Карделя И.В. Сталину и В.М. Молотову, в котором говорится о безосновательных обвинениях в адрес КПЮ, содержавшихся в их письме от 4 мая 1948 г. Белград, 17 мая 1948 г. АЮ-507, IX, 119/I-39

276. Одговор ЦК КШ на писмо ЦК ВКПб о немогубности слала сво)их представника на састанак Информбироа у Букурешту, Београд, 20. jyH 1948. AJ-507, IX, 119/ IV-64-94, К-28

Ответное письмо ЦК КПЮ на письмо ЦК ВКП(б), в котором говорится о невозможности отправки югославских представителей на заседание Информбюро в Бухаресте. Белград, 20 июня 1948 г. АЮ-507 IX, 119/ IV-64-94, К-28

165

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

279. Насловна страна Из)аве ЦК КШ поводом Резолуци)е Информбироа, Београд, 29. jyH 1948. AJ-507, IX, 119/I-40

Титульный лист Заявления ЦК КПЮ в связи с Резолюцией Информбюро. Белград, 29 июня 1948 г. АЮ-507, IX, 119/I-40

280. Преписка Амбасаде ФНРЗ у Москви са Министарством иностраних послова о враба^у {угословенских курсаната са школова^а у СССР-у после Резолуци)е Информбироа од 28. jyHa 1948; Москва, 12. )ул 1948; Београд, 13. )ул 1948. AJ-507, IX, 119/I-42

Переписка Посольства ФНРЮ в Москве с Министерством иностранных дел о возвращении югославских курсантов с обучения в СССР после Резолюции Информбюро от 28 июня 1948 г.; Москва, 12 июля 1948 г.; Белград, 13 июля 1948 г. АЮ-507, IX, 119/I-42

281. Коментар Jocnna Броза Тита поводом ноте Владе СССР-a Влади ФНРф 31. Maj 1949. AJ-507, IX-119/I-54

Комментарий Йосипа Броза Тито в связи с нотой Правительства СССР, адресованной правительству ФНРЮ. 31 мая 1949 г. АЮ-507, IX-119/I-54

281

166

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

282

282. Текст Резолуци)е Информационог бироа ,Цугословенска компарти)а у власти убица и шпи)уна“ од 29. новембра 1949. AJ-507, IX-119/IV-64-94, К-28

Текст Резолюции Информационного бюро «Югославская компартия во власти убийц и шпионов» от 29 ноября 1949 г. АЮ-507 IX-119/IV -64

— 94, К- 28

283. Писмо секретаря ЦК КПСС Никите С. Хрушчова — Jocnny Брозу Титу, о потреби поновног успоставлаша при)ате^ских односа на државном и партийном нивоу, 22. jyH 1954. AJ-507, IX, 119/I-48

Письмо секретаря ЦК КПСС Никиты С. Хрущева Йосипу Брозу Тито, в котором говорится о необходимости восстановления дружественных отношений на государственном и партийном уровне. 22 июня 1954 г. АЮ-507, IX, 119/I-48

284. Писмо Извршног комитета ЦК CKJ упубено ЦК КПСС у коме се прихвата сов)етска инициатива о потреби нормализаци)е ме^усобних односа, 11. август 1954. AJ-507, IX, 119/I-50

Письмо Исполнительного комитета ЦК СКЮ, адресованное ЦК КПСС, в котором принимается советская инициатива нормализации двусторонних отношений. 11 августа 1954 г. АЮ-507, IX, 119/I-50

167

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

285.

285. Писмо секретара ЦК КПСС Никите С. Хрушчова — Извршном комитету ЦК CKJ и Jocnny Брозу Титу о потреби да се уложи више напора у раз)аш^е^е односа и отклашаше негативних елемената и да {угословенска страна предложи практичне мере Koje треба предузети у том цилу, Москва, 23. септембар 1954- AJ-507,1Х,119/1-51

Письмо секретаря ЦК КПСС Никиты С. Хрущева Исполнительному комитету ЦК СКЮ и Йосипу Брозу Тито, в котором предлагается приложить все усилия, дабы урегулировать отношения и устранить негативные моменты, а также содержится призыв к югославской стороне предложить практические меры интересах достижения указанной цели. Москва, 23 сентября 1954 г. АЮ-507, IX, 119/I-51

286. Писмо секретара ЦК КПСС Никите С. Хрушчова — Извршном комитету ЦК CKJ и Jocnny Брозу Титу у KojeM се извишава због грубог напада на {угословенске руководиоце у кшизи „Историйки матери)али“, Москва, 27. септембар 1954. AJ-507, IX, 119/I-52

Письмо секретаря ЦК КПСС Никиты С. Хрущева Исполнительному комитету ЦК СКЮ и Йосипу Брозу Тито, в котором приносится извинение за грубые нападки на югославское руководство, содержавшиеся в книге «Исторические материалы». Москва, 27 сентября 1954 г. АЮ-507, IX, 119/I-52

287. Писмо Извршног комитета ЦК CKJ и Jocnna Броза Тита — упубено ЦК КПСС и Никити С. Хрушчову у коме се сов)етска страна обавештава да бе на дневни ред предсто)ебег пленума бити ставлена ме^усобна преписка у вези са иници)ативом за нормализаци)у односа, Београд, 16. новембар 1954. AJ-507, 1Х,119/1-53

Письмо Исполнительного комитета ЦК СКЮ и Йосипа Броза Тито, адресованное ЦК КПСС и Н.С. Хрущеву, извещающее их о том, что в повестку дня предстоящего пленума включено обсуждение двусторонней переписки по вопросу нормализации отношений. Белград, 16 ноября 1954 г. АЮ-507, IX, 119/1-53

168

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

288. Писмо Никите С. Хрушчова — Извршном комитету ЦК CKJ о спремности да се организу)е сусрет на на)вишем нивоу у Majy 1955, 6. Maj 1955. AJ-507 IX, 119/I

Письмо Никиты С. Хрущева Исполнительному комитету ЦК СКЮ, в котором выражается готовность организовать встречу на высшем в мае 1955 г. 6 мая 1955 г. АЮ-507, IX, 119/I —

уровне

54

290.

289. Саопштеша о предсто)ебем састанку делегация СССР-a и ФНРЗ, о разговорима 27. и 28. Maja и о разговорима на Брионима (об)авленим у листу Борба, 14, 29. и 31. Maja 1955). AJ-507, IX, 119/I-69

Сообщения о предстоящей встрече делегаций СССР и ФНРЮ, о переговорах 27 и 28 мая, о переговорах на островах Бриони (опубликовано в газете „Борба“, 14, 29 и 31 мая 1955 г.) АЮ-507, IX, 119/I — 69

290. Дочек делегаци)е Владе СССР-a на Земунском аеродрому, 26. Maj 1955. (фотографи)а, MJ, К 45/8) Встреча делегации Правительства СССР на Земунском аэродроме. 26 мая 1955 г.

(фотография MJ, К 45/8)

169

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

291. Почетак )угословенско-сов)етских разговора у Дому гарде у Топчидеру, Београд, 27. Maj 1955. (фотографи)а, MJ, К 45/36)

Начало югославско-советских переговоров в Доме гвардии на Топчидере. Белград, 27 мая 1955 г. (фотография MJ, К 45/36)

292. Коминике о путова^има сов)етске делегаци)е по Зугослави)и — Ри)ека, Блед, ^ублана, Загреб (об)авлено у Борби 2. jyHa 1955)-AJ-5O7,1Х,119/1-б9

Коммюнике о поездке советской делегации по Югославии — Риека, Блед, Любляна, Загреб (опубликовано в газете „Борба“ 2 июня 1955). АЮ-507, IX, 119/I — 69

293. Декларация влада ФНРЗ и СССР-a Kojy су потписали председник Jocnn Броз Тито и Никола) Александрович Булганин, председник Савета министара СССР-а, 2. )уна 1955, а Борба об)авила истогдана. AJ-507, IX, 119/I-69

294-

Декларация правительств ФНРЮ и СССР, подписанная председателем Йосипом Брозом Тито и председателем Совета министров СССР Николаем Александровичем Булганиным. 2 июня 1955 г— (опубликовано „Борбой“ в тот же день). АЮ-507, IX, 119/I — 69

294. Церемонна потписива^а за)едничке деклараци)е о сов)етско-)угословенским разговорима, Београд, 2. jyH 1955. (фотографи)а, MJ, К 45/73, 71)

Церемония подписания совместной декларации по итогам советско-югославских переговоров. Белград, 2 июня 1955 г. (фотография, MJ, К 45/73, 71)

170

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

295. Разговори измену делегаци)е Владе ФНРЗ, на челу са Зосипом Брозом Титом, Koja je у СССР-у боравила 1-23. jyHa 1956. и сов)етске делегате, Москва, 5. jyH 1956. (фотографи)а, MJ, К 58/7) Переговоры делегации Правительства ФНРЮ во главе с Йосипом Брозом Тито, находившейся в СССР с 1 по 23 июня 1956 г., и советской делегации. Москва, 5 июня 1956 г. (фотография, MJ, К 58/7)

296.

296. Декларация о односима измену Савеза комуниста Зугослави)е и Комунистичке парти)е Сов)етског Савеза, потписана у Москви, 20. jyHa 1956. AJ-507/IX, 119/I-69

Декларация об отношениях между Союзом коммунистов Югославии и КПСС, подписанная в Москве. 20 июня 1956 г. АЮ-507/IX, 119/I-69

297. Церемонна потписиваша Московске деклараци)е о односима CKJ и КПСС, Москва, 20. jyH 1956. (фотографи)а, MJ, К 61/128)

Церемония подписания Московской декларации об отношениях СКЮ и КПСС. Москва, 20 июня 1956 г. (фотография, MJ, К 61/128)

297-

171

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

298. Потписива^е за)едничке из)аве влада ФНРЗ и СССР-a, Москва, 20. jyn 1956. (фотографи)а, MJ, К58)

Подписание совместного заявления правительств ФНРЮ и СССР. Москва, 20 июня 1956 г. (фотография, MJ, К 58)

298.

299. Велко Мибуновиб, амбасадор ФНРЗ у Москви, преноси информаци)у ЦК КПСС о разговорима са делегациям Владе ФНРЗ и CKJ, 18. август 1956. AJ-507/IX, 119/I-69

Посол ФНРЮ в Москве Велько Мичунович передает сообщение ЦК КПСС о переговорах с делегацией Правительства ФНРЮ и СКЮ. 18 августа 1956 г. АЮ-507/IX, 119/I-69

300. Говор другаТита у Пули 1956. (Борба, 16. новембар 1956.)

Выступление товарищаТито в Пуле в 1956 г.

(„Борба“, 16 ноября 1956 г.)

300.

172

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

301. Здравица Jocnna Броза Тита, председника ФНРЗ, за време ручка у част маршала СССР-а Teoprnja Константиновича Жукова, Брдо код Краша, 13. октобар 1957. AJ-837,1-3-3/101-18, К-171 Тост председателя ФНРЮ Йосипа Броза Тито во время обеда в честь маршала СССР Георгия Константиновича Жукова. Брдо-код-Краня, 13 октября 1957 г.АЮ-837,1-з-а/1О1-18, К-171

302.

302. Боравак маршала Teoprnja К. Жукова у Словении и долазак у Београд. (Политика, 15. октобар 1957.)

Пребывание маршала Г.К. Жукова в Словении и прибытие в Белград („Политика», 15 октября 1957 г.)

303. Заклучци са састанка око припреме посете Андре)а Андре)евича Громика, министра иностраних послова СССР-a, Београд, 12. април 1962.AJ-837,1-3-3/101-33, К-172

Выводы по итогам встречи, посвященной подготовке визита министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко. Белград, 12 апреля 1962 г. АЮ-837,1-3 —а/101-33, К-172

173

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

304. Новинска вест да Андре) Андре)евич Громико, министар иностраних послова СССР-a, стиже у посету Београду. (Политика, 16. април 1962.) Сообщение в прессе о том, что министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыко прибывает с визитом в Белград. („Политика», 16 апреля 1962 г.)

305.

305. Програм званичне посете Андре)а Андре)евича Громика, министра иностраних послова СССР-а Зугославщи, 16 — 21. април 1962. AJ-837, 1-3-3/101-33, К-172

Программа официального визита министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко в Югославию. 16 — 21 апреля 1962 г. АЮ-837, 1-3-3/101-33, К-172

306. Списак гости)у са сов)етске и {угословенске стране на приему код Jocnna Броза Тита, председника Републике, поводом посете сов)етског министра иностраних послова Андре)а А. Громика Зугославщи, Београд, 16. април 1962. AJ-837, 1-3-3/101-33, К-172

Список гостей с советской и югославской сторон на приеме у председателя республики Йосипа Броза Тито в честь с визита советского министра иностранных дел А.А. Громыко. Белград, 16 апреля 1962 г. АЮ-837,1-3 —а/101-33, К-172

174

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

307. Нацрт програма званичне посете председника Президиума Врховног сов)ета Савеза Сов)етских Соци)алистичких Република Леонида Ильича Брежнева Федеративно) Народно) Републици Зугослави)и, Београд, 12. септембар 1962. AJ-837,1-3-3/101-40

Черновик программы официального визита председателя Президиума Верховного совета Союза советских социалистических республик Леонида Ильича Брежнева в Федеративную народную республику Югославия. Белград, 12 сентября 1962 г. АЮ-837 1-3-3/101-40

308. Списак лица у прат^и Леонида Ильича Брежнева и предлог лица у )угословенско) прат^и, Београд, 20. септембар 1962. AJ-837, 1-3-3/101-40

Список лиц, сопровождающих Леонида Ильича Брежнева, и предложение, кого следует включить в аналогичный список с югославской стороны. 20 сентября 1962 г. АЮ-837 1-3-3/101-40

309. Чланак о доласкуЛеонида Ильича Брежнева у званичну посету Зугославищ, 24. септембар — 4. октобар 1962. (Политика, 24. септембар 1924.) Газетная статья о прибытии Леонида Ильича Брежнева с официальным визитом в Югославию. 24 сентября- 4 октября 1962 г. („Политика», 24 сентября 1962.)

309.

175

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

310. Jocnn Броз Тито и Леонид Илич Брежнев у Горшем Милановцу приликом свечаног сахрашиваша посмртних остатака во)ника Црвене арми)е на Брду мира, септембар 1962. (фотографща, Каталог изложбе 70 година од победе над фашизмом, Народни музе) Чачак, 2015, И 2823)

Йосип Броз Тито и Леонид Ильич Брежнев в г. Горни-Милановац во время торжественной церемонии захоронения останков солдата Красной армии на Горе мира. Сентябрь 1962 г. (фотография, Каталог выставки «70 година од победе над фашизмом», Народный музей г. Чачак, 2015, И 2823)

311. Забелешка Александра Пузанова, сов)етског амбасадора у ФНРф поводом приема (3. октобра 1962) и ncnpahaja председника Леонида Ильича Брежнева (4. октобра 1962). AJ-837, 1-3-3/101-40, 383/16

Записка советского посла в ФНРЮ Александра Пузанова о прощальном приеме (3 октября 1962 г.) и проводах Леонида Ильича Брежнева (4 октября 1962). АЮ-837 1-3-3/101-40, 383/16

312. За)едничко саопштеше о званично) посети председника СССР-a Леонида Ильича Брежнева ФНРф Београд, 3. октобар 1962. AJ-837, К-80, J: 126, К-70

Совместное сообщение об официальном визите Леонида Ильича Брежнева в ФНРЮ. Белград, 3 октября 1962 г. АЮ-837, К-80, J: 126, К-70

176

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

313. Опрошта)ни телеграм Леонида Ильича Брежнева са границе Зугослави)е и одговор Jocnna Броза Тита, 4. октобар 1962. AJ-837, К-8о, J:126, К-70

Прощальная телеграмма Леонида Ильича Брежнева с границы Югославии и ответ Йосипа Броза Тито. 4 октября 1962 г. АЮ-837, К-80, J:126, К-70

314. Сов)етски космонаут, Majop Герман Титов, у Зугославищ. Орденом Зугословенске велике звезде одликован jeig. септембра 1962. (Политика, 18. септембар 1962.)

Советский космонавт майор Герман Титов в Югославии. 19 сентября 1962 г. награжден

орденом Югославской большой звезды. („Политика», 18 сентября 1962 г.)

315. Новинска вест да je {угословенска делегаци)а, на челу са председником Зосипом Брозом Титом, допутовала у Москву поводом прославе годишшице Октобарске револуци)е. (Политика, 2. новембар 1967.)

Сообщение в газете о том, что югославская делегация во главе с президиентом Йосипом Брозом Тито прибыла в Москву на празднование годовщины Октябрьской революции. („Политика», 2 ноября 1967 г.)

315-

jyrOClABlUE jHjijyTOBJUU У

мыта И1111Ш14Л инмп

177

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

316. Програм посете СССР-у Jocnna Броза Тита, председника СФРЗ, у периоду 1-9. новембар 1967. поводом учешба државно-парти)ске делегате на прослави 50-годишшице Октобарске револуци)е. AJ-837, I-2/36, К-75

Программа визита в СССР президентом СФРЮ Йосипа Броза Тито, состоявшегося в период с 1 по 9 ноября 1967 г. и приуроченного к празднованию 50-й годовщины Октябрьской революции. АЮ-837,I-2/36, К-75

317. Говор Jocnna Броза Тита на свечано) седници ЦК КПСС и Врховног сов)ета поводом 50 година од Октобарске револуци)е, Москва, 7. новембар 1967. AJ-837, I-2/36, К-75

Выступление Йосипа Броза Тито на торжественном заседании ЦК КПСС и Верховного совета, приуроченном к празднованию 50-й годовщины Октябрьской революции. Москва, 7 ноября 1967 г. АЮ-837,1-2/36, К-75

318. Поздравни и опроштащи телеграм Jocnna Броза Тита упубен Леониду Иличу Брежневу, генералном секретару ЦК КПСС, Алексе)у Никола)евичу Косигину, председнику Савета министара СССР-a и Никола)у Викторовичу Подгорном, председнику Президиума Врховног сов)ета СССР-а, 9. октобар 1967. AJ-837,1-2/36, К-75

Приветственная и прощальная телеграмма Йосипа Броза Тито генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу, председателю Совета министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину, председателю Президиума Верховного совета СССР Николаю Викторовичу Подгорному. 9 октября 1967 г. АЮ-837, I-2/36, К-75

317-

ПГТД ДДГ 1С<? 1

ftolie 1>1ПЙ |№4jt **и£а. da, u line rwrodu ьое4- liillflticliv jugs#,ГииiJe 1 bnvttn MeiiniPtEi Jufoslmrijn4 Uputfra brnluke poE-ilrjiVe р мг^дёпс k nojbaljc ioljQ

5Б5К I Ko»unist I port !J I takoK SiVUM

povodom vcllkog ргллпНсл — periodate щлИйндАсс uktabnrrtkfc re value-1 Jc 4 aovjijtskfl ririavc. U 1вс плйр drlavro-ptirt I Juke delajcacLJirt k u втнДе JlL&mi ime, htia lilh iln *ahval Im na bujk лав jtf upucot» i da i а rail ш miiu radont ilu tine Jo pruieiia |T(iika da »» pridruzleo fillV Jm talflB I.Jlidied u prajlftYi ovoit vollkof jtJMIajB, kojag kaP ave.i praHaH slave radiil^hn kin an i proKrvslvni l.iuctk Cltax-Qp, nvljetn,

Prcdvud.icn 1 [lolparti,10m 1 VallklH |.en jlrtua t я proved uC’i u iivcjL A do плис nog. Jal 1

rndnlcA k iieljacl zrtpoculi jiU prJiJa pol 11 frljrkn

navu em ii hlstariji cov jeq дня A vji , Tinit? jc nlpocan prn>cci> revalue 1пп.агп«?к ja| i i«| i £к»Б ргаиЬглiej* {blVti-

i-r ill rttt ku druAtvenlH adnciiMau osl a bod Jan tin

иклpluntdtIju 1 nernV[iTj|ira¥ci<Jst 1, La EiaiircdniJo» i Кивал! druilvu и krokih BojdjUL-noatl i parapet live svoelranu^ rn^vLlka Ё aV Jeciine ж

178

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

319. Порука генералног секретара ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева председнику CKJ Jocnny Брозу Титу, Москва, 17. октобар 1968. AJ-837,1-1/1007

1Послание генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева председателю СКЮ Йосипу Брозу Тито. 17 октября 1968 г. АЮ-837, I-1/1007

320. Одговор Jocnna Броза Тита, председника СФРЗ, Леониду Ильичу Брежневу, генералном секретару ЦК КПСС, о coBjeTcnoj интервенции у Чехословачко), 5. новембар 1968. AJ-837,1-1/1007 Ответ президента СФРЮ Йосипа Броза Тито генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу в связи с советской интервенцией в Чехословакии. 5 ноября 1968 г. АЮ-837,1-1/1007

321.

321. Новинска вест да генерални секретар ЦК КПСС Леонид Илич Брежнев долази у посету Београду (Политика, 22. септембар 1971.) Сообщение в газете о том, что генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев прибудет в Белград в 1971 г. („Политика», 22 сентября 1971.)

179

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

322. Нацрт Програма посете Леонида Ильича Брежнева, генералног секретара ЦК КПСС Зугославищ, од 22. до 25. септембра 1971; Београд, 16. септембар 1971. AJ-507, IX, 119/I-476

Черновик программы визита генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в Югославию, состоявшего 22-25 сентября 1971 г. 16 сентября 1971 г. АЮ-507, IX, 119/I-476

323. Листа пратшеЛеонида Ильича Брежнева, генералног секретара ЦК КПСС. AJ-507, IX, 119/I-476

Списоклиц, сопровождающих генерального секретаря ЦК КПССЛеонида Ильича Брежнева. АЮ-507, IX, 119/I-476

324. Зугословенско-сов)етска из)ава, Београд, 25. септембар 1971. AJ-507, IX, 119/I-476 Югославско-советское заявление. Белград, 25 сентября 1971 г. АЮ-507, IX, 119/I-476

325. Нацрт саопштеша о посети, уз Из)аву, Београд, септембар 1971. AJ-507, IX, 119/I-476 Черновик сообщения о визите, с заявлением. Сентябрь1971 г. АЮ-507, IX, 119/I-476

180

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

326. Одговор Леонида Ильича Брежнева, генералног секретара ЦК КПСС, на поруку Jocnna Броза Тита, председника СФРЗ, од 18. jaHyapa 1973, о ситуации на Блиском истоку, Москва, 10. април 1973. AJ-507, IX, 119/!-533

Ответ генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева на послание президента СФРЮ Йосипа Броза Тито от 18 января 1973 г. в связи с ситуацией на Ближнем востоке. Москва, 10 апреля 1973 г. АЮ-507, IX, 119/I-533

327-

327. Зугословенско-сов)етски сусрет на врху — посета председника Тита СССР-у, 16-24. август 1977. (Политика, 16. август 1977.) Югославско-советская встреча в верхах — визит президента Тито в СССР. 16-24 августа 1977 г. («Политика», 16 августа 1977 г.)

It SSSft, ЮЯ I hl r.llr;

328. Предлог ори)ентационог плана путова^а Jocnna Броза Тита у СССР, НДР Kopejy и HP Кину, Београд, 27. Maj 1977. AJ-837, I-2/70 Предложение плана поездки Йосипа Броза Тито в СССР, КНДР и КНР. Белград, 27 мая 1977 г. АЮ-837,1-2/70

FkELEhMi ^джтпяг и 551R-U,. ND5 KdRE4h * шйосгто u IW tillrb ЖМ.Е da Ih se frra pre a*gr<Tt itftHlui ^sjete. S 5TRA4E JE FQlElhQ l:P_A?_A.*|O M U SE.T’TEFZRLl OiElVJU WCl IMLI A iELELI Э1 Л* pfluo РйЕМИ1|1| IE*B£R£ hAJFOPCEhl Jg WEHli TAklElJE Ilf tNTtGCi-UJSJ MKO M ЬЕ Pl_AA<l*JUu IwLVH] РЧЕНАН1 . A FOSeUHQ HAZGCrVTffll.

ImajiZJ Ы VI Bd iMBitAdEKU FRAtfllK T-HtDLQT.t L [ ЛЕЕ№ £1A it mrvhfi ЧЕ PREOVIWWU Vlftt D¥E OMWEEi &A SC U MimciPIr 13ИМШ1 UVA ZVAWICIU OflEPA ММ». HARbeifft ЧЕ RUtkpVb ЙА U ГйЙЩ tUHA BUDu ILDWp! INTERVAL I OD UVA ED TH|. -ГД1Й МЩ| Rj|CiA> [ PA SF ZABftJI DA4t Й01ИШ У НМЕВШН ZEHUWUi P»ETE1kj roAIHI ZA PiF’ARANjE I DIIJWICE J ТЙЕМШИЕ ДЛА’ТАСГ^Е.

IhajiX | 5УЕ OVD U V IBUp H tLJE.I’UA SKI DA 1| SE №dA£i PP£ErVIE<TI Ш,ЕИ.<| GMlJUffAClMl FLA4I

РТйчАЦр lb, AVGUST 1W*

fRC ЮЖ P-JTEVAHJE AVItWrt ^<№HAD — MOWN*

P-nSLE PDIME MflrrSUUOIE PO5ETE

Wit 1LU1DDWJ

SgEBA. 17< AHiUST 19/У.

PffF FQC4E PAIR] VO PI

f fllVATAh’ RiZA* ’*№.1 P0D*T£

Wts SVECAHA HtFRA IwHaC IHA

181

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

329. Програм званичне посете председника СФРЗ СССР-у, од 16. до 24/26. августа 1977 (у склопу посета Kopejn, Кини и JanaHy). AJ-837,1-2/70-1

Программа официального визита президента СФРЮ в СССР, намеченного на период с 16 по 24/26. августа 1977 г. (в рамках визита в Корею, Китай и Японию). АЮ-837, I-2/70-1

330. За)еднички )угословенско-сов)етски коминике,

15. август 1977. AJ-837, I-2/70-1

Совместное югославско-советское коммюнике. 15 августа 1977 г. АЮ-837,1-2/70-1

332.

331. Из)ава Jocnna Броза Тита о путу по СССР-у после повратка у Београд, Београд, 8. септембар 1977. AJ-837,1-2/70, К-107

Заявление Йосипа Броза Тито по итогам поездки в СССР, сделанное по возвращении в Белград. Белград, 8 сентября 1977 г. АЮ-837,1-2/70 , К-107

182

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ЗУГОСЛАВША — СССР

332. Председник СФРЗ Зосип Броз Тито у Москви

( Политика, 17. Maj 1979.)

Президент СФРЮ Йосип Броз Тито в Москве („Политика», 17 мая 1979 г.)

333. Програм званичне посете СССР-у Jocnna Броза Тита, председника СФРЗ и председника CKJ, 16-21. Majaigyg. AJ-837,1-2/75, К 89 Программа официального визита в СССР президента СФРЮ и председателя СКЮ Йосипа Броза Тито. 16-21 мая 1979 г. АЮ-837, I-2/75, К 89

~1 „

т

334. Предлог листе прат^е Jocnna Броза Тита, председника Републике, за посету Сов)етском Савезу. AJ-837, I-2/75, К89

Предложение списка лиц, сопровождающих президента республики Йосипа Броза Тито во время его визита в СССР. АЮ-837, I-2/75, К 89

335. Извешта) о (угословенско-сов)етским разговорима, 23. Maj 1979. AJ-837,1-2/75, К 89

Сообщение о югославско-советских переговорах.

23 мая 1979 г. АЮ-837,1-2/75, К 89

335

183

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

336. Порука Jocnna Броза Тита, председника СФРЗ и председника CKJ (са пропратним писмом Лазара Колишевског, потпредседника Председништва СФРЗ) — Леониду Ильичу Брежневу, председнику Президиума Врховног сов)ета СССР-a и генералном секретару ЦК КПСС, поводом сов)етске интервенте у Авганистану, Брдо код Кра^а, 20. фебруар 1980. AJ-837,I-1/1046

Послание президента СФРЮ и председателя СКЮ Йосипа Броза Тито (с сопроводительным письмом заместителя председателя президиума СФРЮ Лазаря Колишевского) председателю Президиума Верховного совета СССР и генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу в связи с советской интервенцией в Афганистане. Брдо-код-Краня, 20 февраля 1980 г. АЮ-837,I-1/1046

337. Одговор Леонида Ильича Брежнева, председника Президиума Врховног сов)ета СССР-a и генералног секретара ЦК КПСС на поруку Jocnna Броза Тита, председника СФРЗ и председника CKJ, Москва, 1. март 1980. AJ-837, I-1/1046

Ответ председателя Президиума Верховного совета СССР и генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева на послание президента СФРЮ и председателя СКЮ Йосипа Броза Тито. Москва, 1 марта 1980 г. АЮ-837, I-1/1046

184

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

338. Леонид Илич Брежнев на сахрани Jocnna Броза Тита, Београд, 8. Maj 1980. (фотографи)е, Политика, 8. Maj 1980.)

Леонид Ильич Брежнев на похоронах Йосипа Броза Тито. 8 мая 1980 г. (фотографии, „Политика», 8 мая 1980 г.)

339. На позив Председништва СФРЗ и Председништва ЦК CKJ у Зугослави)и je 14-18. марта 1988. боравио Михаил С. Горбачов. Том приликом je потписана (угословенско-сов)етска деклараци)а, Београд, 15. март 1988. AJ-507, IX, 119/I-921; AJ-837, 3007/1-СССР, 1988

По приглашению Президиума СФРЮ и Президиума ЦК СКЮ в Югославии 14-18 марта 1988 г. находился Михаил С. Горбачев. Во время его визита была подписана югославско-советская декларация. Белград, 15 марта 1988. AJ-507, IX, 119/I-921; АЮ-837, 3007/1 — СССР, 1988

340. Михаил Горбачов у Зугослави)и, марта 1988.

(Политика, 14. март 1988.)

Горбачов в Югославии. Март 1988 г. („Политика», 14марта1д88.) 339.

185

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

На путу распада — Cp6nja и Pycnja поново По пути распада — снова Россия и Сербия

341. Кошаркашко финале на Светском првенству у Аргентини 8-20. августа 1990 — утакмица измену Зугослави)е и СССР-a, Аргентина, 19. август 1990. (Политика, 19. и 20. август 1990.)

Финал чемпионата мира по баскетболу в Аргентине 8-20 августа 1990 г. — матч Югославия-СССР. 19 августа 1990 г. („Политика», 19 и 20 августатддо г.)

342.

342. Слободан Милошевич, председник Републике Cp6nje и Фрашо Турман, председник Републике Хрватске, са председником СССР-а Михаилом Серге)евичем Горбачовом, Москва, октобар 1991. (фотографи)а, AJ-112)

Президент Республики Сербия Слободан Милошевич и президент Республики Хорватия Франьо Туджман с президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Москва, октябрь 1991 г. (фотография, АЮ-112)

343. Владимир В. Путин, председник Руске Федераци)е, приликом CBoje прве посете Београду са Воиславом Коштуницом, председником Савезне Републике Зугослави)е, Београд, jyH 2001. (фотографи)а, AJ-112)

Президент Российской федерации Владимир В. Путин во время своего первого визита в Белград с президентом СРЮ Воиславом Коштуницей. Белград, июнь 2001 г. (фотография, АЮ-112)

343-

186

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

345. Председник Cp6nje Томислав Николиб и председник Руске Федераци)е Владимир Путин после потписиваша Декларацще о стратешком партнерству две државе, Сочи, 24. Maj 2013. (фотографи)а, „Спутник»)

Президент Сербии Томислав Николич и президент РФ Владимир Путин после подписания Декларации о стратегическом партнерстве двух государств. Сочи, 24. мая 2013 г. (фотография, „Спутник»)

344. Протокол измену Министарства сполних послова Републике Cp6nje и Министарства културе Руске Федераци)е о руском учешбу у изради унутрашшег украшаваша Храма Светог Саве у Београду, потписан у Москви 1б. марта 2012. године. МСП PC, Збирка уговора

Протокол, подписанный МИД Республики Сербия и Министерством культуры РФ, оговаривающий российское участие в оформлении внутреннего убранства храма Св. Савы в Белграде. Подписан в Москве, 16 марта 2012 г. МИД PC, Коллекция договоров

345-

346. Декларация о стратешком партнерству измену Републике Cp6nje и Руске Федераци)е, потписана у Connjy, 24. Maja 2013. МСП PC, Збирка уговора

Декларация о стратегическом партнерстве между Республикой Сербия и Российской федерацией, подписанная в Сочи. 24 мая 2013 г. МИД PC, Коллекция договоров

187

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

347-

348.

347. Владимир Путин и Томислав Николиб, председници Pycnje и Cp6nje, у Београду, октобра 2014. и у Москви, марта 2016. (фотографи)е, ,,Блиц“) Президенты России и Сербии Владимир Путин и Томислав Николич в Белграде -октябрь 2014 г. и в Москве — март 2016 г. (фотографии, ,,Блиц“)

348. Министри сполних послова Pycnje и Cp6nje Ceprej Лавров и Ивица Дачиб, Београд, новембар 2014. (фотографи)а, „Нова српска политичка мисао“) Министры иностранных дел России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич. Белград, ноябрь 2014 г. (фотография, „Нова српска политичка мисао“)

349. Александар Вучиб, премьер Републике Cp6nje, са председником Руске Федераци)е Владимиром Путином у Москви, 2015. и октобра 2016. (фотографи)е, ,,Блиц“)

Премьер-министр Республики Сербия Александр Вучич с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в 2015 г. и в октябре 2016 г. (фотографии, ,,Блиц“)

349

350. Преми)ери Cp6nje и Pycnje Александар Вучиб и Дмитри) Медведев, Москва, октобар 2015. (фотографи)а, „Спутник»)

Премьер-министры Сербии и России Александр Вучич и Дмитрий Медведев. Москва, октябрь 2015 г. (фотография, „Спутник»)

350.

188

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

351-

352.

353-

351. Министар сполних послова Републике Cp6nje Ивица Дачиб са министром сполних послова Руске Федераци)е CeprejoM Викторовичем Лавровом, Москва, септембар 2017. (фотографи)а, „Нова српска политичка мисао“)

Министр иностранных цел Республики Сербия Ивица Дачич с министром иностранных цел РФ Сергеем Викторовичем Лавровым. Москва, сентябрь 2017 г. (фотография, „Нова српска политичка мисао“)

352. Томислав Николиб, председник Националног савета за координаци)у сарад^е са Руском Федерациям и HP Кином и Владимир Путин, председник Руске Федераци)е, Москва, 4. новембар 2017. (фотографи)а, ,,Блиц“)

Председатель Национального совета по координации сотрудничества с Российской федерацией и Китайской народной республикой Томислав Николич и президент РФ Владимир Путин. Москва, 4 ноября 2017 г. (фотография, „Блиц»)

353. Министри сполних послова Cp6nje и Pycnje Ивица Дачиб и Ceprej Лавров, Београд, фебруар 2018. (фотографи)а, „Спутник»)

Министры иностранных дел Сербии и России Ивица Дачич и Сергей Лавров. Белград, февраль 2018 г. (фотография, „Спутник»)

354-

354. Састанак Александра Вучиба, председника Републике Cp6nje и Владимира Путина, председника Руске Федераци)е, Москва, 8. Maj 2018. (фотографи)а, „Спутник»)

Встреча президента Республики Сербия Александра Вучича с президентом Российской федерации Владимиром Путиным. Москва, 8 мая 2018. (фотография, „Спутник»)

189

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Дипломатски представници Срби)е у Русичи Дипломатические представители Сербии в России

Милисав Протий, изванредни посланик и пуномойни министар Кнежевине Cponje у PycKoj царевини (1879-1881). Милисав Протич, чрезвычайный посланник и полномочный министр Княжества Сербии в Российской империи 1879-1881 гг.

Ъура ХорватовиЙ, изванредни посланик и опуномойени министар Кнежевине, потом Кралевине Cp6nje у Руско) царевини (1881-1885).

Джура Хорватович, чрезвычайный посланник и полномочный министр Княжества, затем Королевство Сербия в Российской империи 1881-1885 гг.

Сима J. МариновиЙ, привремени отправник послова Кралевине Cp6njey Руско) царевини (1885-1886).

Сима Й. Маринович, временный поверенный в делах Королевства Сербии в Российской империи (1885-1886).

Сава Гру)иЙ, изванредни посланик и опуномойени министар Кралевине Cp6nje у Руско) царевини (1886-87 и 1897-1899).

Сава Груич, чрезвычайный посланник и полномочный министр Королевства Сербии в Российской империи (1886-87 и 1897-1899).

Милан МихаиловиЙ, привремени отправник послова Кралевине Cp6nje у Руско) царевини, 1888. године и изванредни посланик и опуномойени министар (1895-1897).

Милан Михайлович, временный поверенный в делах Королевства Сербии в Российской империи 1888 года и чрезвычайный посланник и полномочный министр 1895-1897 гг.

Ъор^е СимиЙ, изванредни посланик и опуномойени министар Кралевине Срби)е у Руско) царевини (1888-1889).

Джордже Симич, чрезвычайный посланник и полномочный министр Королевства Сербии в Российской империи 1888-1889гг.

Милан Петрони)евиЙ, изванредни посланик и опуномойени министар Кралевине Срби)е у Руско) царевини (1890-1891). Милан Петрониевич, чрезвычайный посланник и полномочный министр Королевства Сербии в Российской империи 1890-1891 гг.

191

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Тодор ПетковиЙ, привремени отправник послова Кралевине Срби)е у PycKoj царевини (1891-1892).

Тодор Петкович, временный поверенный в делах Королевства Сербии в Российской империи 1891-1892 гг.

Алимпи)е ВасилевиЙ, изванредни посланик и опуномойени министар Кралевине Срби)е у Руско) царевини (1892-1893 и 1894-1895).

Алимпие Васильевич, чрезвычайный посланник и полномочный министр Королевства Сербии в Российско империи 1892-1893 гг. и 1894-1895 гг.

Миливо)е Бар)актаровиЙ, привремени отправник послова Кралевине Срби)е у Руско) царевини, 1893.

Миливой Барьяктарович, временный поверенный в делах Королевства Сербии в Российской империи 1893 года.

Драголуб СвилокосиЙ, привремени отправник послова Кралевине Срби)е у Руско) царевини, 1893.

Драголюб Свилокосич, временный поверенный в делах Королевства Сербия в Российской империи, 1893 года.

Никола ПашиЙ, изванредни посланик и опуномойени министар Кралевине Срби)е у Руско) царевини (1893-1894).

Никола Пашич, чрезвычайный посланник и полномочный министр Королевства Сербии в Российской империи 1893-1894 гг.

Лубомир ХристиЙ, привремени отправник послова Кралевине Срби)е у Руско) царевини (1899-1900).

Любомир Христич, временный поверенный в делах Королевства Сербии в Российской империи 1899-1900 гг.

Стс)ан НоваковиЙ, изванредни посланик и опуномойени министар Кралевине Срби)е у Руско) царевини (1900 -1905).

Стоян Новакович, чрезвычайный посланник и полномочный министр Королевства Сербии в Российской империи 1900-1905.

Славко J. Гру)иЙ, привремени отправник послова Кралевине Срби)е у Руско) царевини (1906-1907).

Славко Й. Груич, временный поверенный в делах Королевства Сербии в Российской империи (1906-1907).

192

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Димитров ПоповиЙ, изванредни посланик и опуномойени министар Кралевине Cpowje у PycKoj царевини (1908-1912).

Димитрий Попович, чрезвычайный посланник и полномочный министр Королевства Сербии в Российской империи (1908-1912).

Мирослав Спала)ковиЙ, изванредни посланик и опуномойени министар Кралевине Cp6nje у Руско) царевини и Руско) републици (1914-1918).

Мирослав Спалайкович, чрезвычайный посланник

и полномочный министр Королевства Сербии в Российской империи (1914-1918).

Дипоматски представници JyrocaaBnje/Cp6nje у CCCP-y/PycKoj федерации Дипломатические представители Югославии/Сербии в СССР/Российской федерации

Милан ГавриловиЙ, први изванредни посланик и опуномойени министар Кралевине Зугославще у Сов)етском Савезу по поновном успоставлаш у дипломатских односа (jyH 1940 — 1941).

Милан Гаврилович, первый чрезвычайный посланник и полномочный министр Королевства Югославия в Советском союзе после восстановления дипломатических отношений (июнь 1940 — 1941).

Стано)е СимиЙ, Зугословенска кралевска влада именовала raje 1942. године за посланика, а од 1943. године за амбасадора у Сов)етском Савезу (1942-1945).

Станое Симич, Югославское королевское правительство назначило его в 1942 г. посланником, а в 1943 г. — послом в Советском союзе (1942-1945).

Владимир ПоповиЙ, изванредни и опуномойени амбасадор ДФ.1 и ФНР Зугославще у СССР-у (1945—1948).

Владимир Попович, чрезвычайный и полномочный посол ДФЮ и ФНР Югославия в СССР (1945—1948).

Карло МразовиЙ, амбасадор ФНР Зугославще уСССР-у(1948-1953)

(Званично опозван тек 1953. иако je, због Информбироа, Москву напустио 1950).

Карло Мразович, чрезвычайный и полномочный посол ФНР Югославия в СССР (1948-1953).

(Официально отозван только в 1953 г., хотя из-за Информбюро покинул Москву еще в 1950 г.).

193

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Крсто Була)иЙ, отправник послова ФНР Зугослави)е уСССР-у(1950—1951).

Крсто Булаич, поверенный в делах ФНР Югославия вСССР(1950-1951).

Драго)е ЪуриЙ, отправник послова ФНР 1угослави)е уСССР-у(1951-1953).

Драгое Джурич, поверенный в делах ФНР Югославия вСССР(1951-1953).

Добриво]е Видий, изванредни и опуномойени амбасадор ФНР Зугослави)е у СССР-у ( 1953—1956) и СФРЗ(1965-1969).

Добривое Видич, чрезвычайный и полномочный посол ФНР Югославия в СССР (1953-1956) и СФРЮ (1965-1969).

Велко МиЙуновиЙ, изванредни и опуномойени амбасадор ФНР 1угослави)е у СССР-у (1956—1958) и СФРЗ(1969-1971).

Велько Мичунович, чрезвычайный и полномочный посол ФНР Югославия в СССР (1956—1958) и СФРЮ (1969-1971).

Лазар MojcoB, изванредни и опуномойени амбасадор ФНР 1угослави)е у СССР-у (1958—1961).

Лазарь Мойсов, чрезвычайный и полномочный посол ФНР Югославия в СССР (1958-1961).

Цви)етин Ми)атовиЙ, изванредни и опуномойени амбасадор ФНР.1 и СФР 1угослави)е у СССР-у (1961—1965).

Цвиетин Миятович, чрезвычайный и полномочный посол ФНРЮ и СФР Югославия в СССР (1961-1965).

Милорад Пеший, изванредни и опуномойени амбасадор СФР 1угослави)е у СССР-у (1971— 1975).

Милорад Пешич, чрезвычайный и полномочный посол СФР Югославия в СССР (1971-1975).

1оже Смоле, изванредни и опуномойени амбасадор СФР 1угослави)е у СССР-у (1975—1978). Йоже Смоле, чрезвычайный и полномочный посол СФР Югославия в СССР (1975-1978).

194

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Марко ОрландиЙ, изванредни и опуномойени амбасадор СФР 1угослави)е у СССР-у (1978—1982).

Марко Орландич, чрезвычайный и полномочный посол СФР Югославия в СССР (1978-1982).

Мило)ко ДруловиЙ, амбасадор СФР 1угослави)е у СССР-у (1982—1986).

Милойко Друлович, чрезвычайный и полномочный посол СФР Югославия в СССР (1982-1986).

Милан Вереш, иззванредни и опуномойени амбасадор СФР 1угослави)е у СССР-у (1986—1991).

Милан Вереш, чрезвычайный и полномочный посол СФР Югославия в СССР (1986-1991).

Ан^елко РушиЙ, изванредни и опуномойени амбасадор СФР 1угослави)е у СССР-у (фебруар 1991—фебруар 1992).

Анджелко Рунич, чрезвычайный и полномочный посол СФР Югославия в СССР (февраль 1991 — февраль 1992).

Душан ЛазиЙ, отправник послова СР 1угослави)е у Руско) Федераци)и(фебруар 1992—1993).

Душан Лазич, поверенный в делах СР Югославия в Российской федерации (февраль 1992 — 1993).

Милан РоЙен, отправник послова СР 1угослави)е у Руско) Федерации (1993-1994) и изванредни и опуномойени амбасадор Срби)е и Црне Горе у Руско) Федерации (2003- 2006).

. Милан Рочен, поверенный в делах СР Югославия в Российской федерации (1993-1994) и чрезвычайный и полномочный посол Сербии и Черногории в Российской федерации (2003-2006).

Данило Ж. МарковиЙ, изванредни и опуномойени амбасадор СР 1угослави)е у Руско) Федерации (1994 -1998).

Данило Ж. Маркович, чрезвычайный и полномочный посол СР Югославия в Российской федерации (1994-1998).

195

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Борислав Милошевич, изванредни и опуномоБени амбасадор СР 1угослави)е у PycKoj Федерации (1998— 2001).

Борислав Милошевич, чрезвычайный и полномочный посол СР Югославия в Российской федерации (1998-2001).

Данило ВуксановиБ, изванредни и опуномоБени амбасадор СР 1угослави)е у Руско) Федерации (2001-2003).

Данило Вуксанович, чрезвычайный и полномочный посол СР Югославия в Российской федерации (2001-2003).

Станимир ВукиБевиБ, изванредни и опуномоБени амбасадор Републике Cp6nje у Руско) Федерации (2006-2008).

Станимир Вукичевич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Российской федерации (2006-2008).

Зелица KypjaK, изванредни и опуномоБени амбасадор Републике Cp6njey Руско) Федерации (2008—2012).

Елица Курьяк, чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Российской федерации (2008-2012).

Славенко ТерзиБ, изванредни и опуномоБени амбасадор Републике Cp6nje у Руско) Федерации (24. децембар 2012 -).

Славенко Терзич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Российской федерации (24 декабря 2012 -).

Зграда Амбасаде Републике Cp6nje у Руско) Федерации, на адреси Мосфилмовска)а46, 119285 Москва

Здание посольства Республики Сербия в Российской федерации по адресу: Мосфильмовскаяул., 46, 119285 Москва

196

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Дипломатски представници Pycnje у Срби)и Дипломатические представители России в Сербии

Герасим Василевич Вашченко, конзул Руске царевине у Кнежевини Срби)и (1838 -1839) и генерации конзул (1839 — 1843).

Герасим Васильевич Ващенко, консул Российской империи в Княжестве Сербия (1838 -1839) и генеральный консул (1839 -1843).

Заков Иванович Данилевски, генерации конзул Руске царевине у Кнежевини Срби)и (1843—1851).

Яков Иванович Данилевский, генеральный консул Российской империи в Княжестве Сербия (1843 — 1851).

Ф)одор Антонович Тумански, генерации конзул Руске царевине у Кнежевини Србщи (1851—1853).

Фёдор Антонович Туманский, генеральный консул Российской империи в Княжестве Сербия (1851 — 1853).

Михаил Рафаилович Милашевич, генерации конзул Руске царевине у Кнежевини Србщи (1856—1860)

Михаил Рафаилович Милашевич, генеральный консул Российской империи в Княжестве Сербия (1856-1860.)

Александар Георгиевич Влангали, генерации конзул Руске царевине у Срби)и (I860—1863).

Александр Георгиевич Влангали, генеральный консул Российской империи в Княжестве Сербия (I860 — 1863).

Никола) Павлович Шишкин, генерации конзул Руске царевине у Кнежевини Србщи (1863—1868), дипломатски представник и генерации конзул (1868 — 1875).

Николай Павлович Шишкин, генеральный консул Российской империи в Княжестве Сербия (1863 — 1868) и дипломатический агент и генеральный консул (1868 — 1875).

Андре) Никола)евич Карцев, дипломатски представник и генерации конзул Руске царевине у Кнежевини Срби)и (1875—1877).

Андрей Николаевич Карцев, дипломатический агент и генеральный консул Российской империи в Княжестве Сербия(1875 — 1877).

197

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Александар Иванович Персиани, дипломатски представник и генерални конзул Руке царевине у Кнежевини Cp6njn (1877-1878), министар-резидент Руске царевине у Кнежевини/Кралевини Срби)и (1878-1889), изванредни и опуномойени посланик Руске царевине у Кралевини Срби|и (1889—1895).

Александр Иванович Персиани, дипломатический агент и генеральный консул Российской империи в Княжестве Сербия (1877 — 1878), министр-резидент Российской империи в Княжестве/Королевстве Сербия (1878 — 1889), посланник Российской империи в Королевстве Сербия (1889 — 1895).

Роман Романович Розен, посланик и опуномойени министар Руске царевине у Кралевини Срби)и (1895—1897).

Роман Романович Розен, посланник и полномочный министр Российской империи в Королевстве Сербия (1895 — 1897).

Алескандар Петрович Изволски, посланик и опуномойени министар Руске царевине у Кралевини Срби)и (1897— 1897).

Александр Петрович Извольский, посланник и полномочный министр Российской империи в Королевстве Сербия (1897 — 1897).

Валери) Всеволодович Жадовски, посланик Руске царевине у Кралевини Срби)и (1897—1899)

Валерий Всеволодович Жадовский, посланник Российской империи в Королевстве Сербия (1897 — 1899).

Никола) Валер)евич Чариков, изванредни посланик и опуноомойени министар Руске царевине у Кралевини Срби)и(1900—1904).

Николай Валерьевич Чарыков, чрезвычайный посланник и полномочный министр Российской империи в Королевстве Сербия (1900 — 1904).

198

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Владимир Владимирович Муравщв-Апостол-Коробщн, отправник послова Руске царевине у Кралевини Србщи (1903-1904).

Владимир Владимирович Муравьёв-Апостол-Коробьин, поверенный в делах Российской империи в Королевстве Сербия (1903-1904).

Константин Аркадевич Губастов, посланик Руске царевине у Кралевини Cp6njn (1904—1906).

Константин Аркадьевич Губастов, посланник Российской империи в Королевстве Сербия (1904-1906).

Васили) Серге)евич CeprejeB, посланик Руске царевине у Кралевини Срби)и (1906—1909).

Василий Сергеевич Сергеев, посланник Российской империи в Королевстве Сербия (1906 — 1909).

Никола) Хенрикович Хартвиг, посланик Руске царевине у Кралевини Срби)и (октобар 1909—1914).

Николай Генрихович Гартвиг, посланник Российской империи в Королевстве Сербия (1909 — 1914).

Васили) Никола)евич Штрандман, отправник послова Руске царевине у Кралевини Срби)и (1914).

Василий Николаевич Штрандман, поверенный в делах Российской империи в Королевстве Сербия (1914).

Григори) Никола)евич Трубецки, изванредни посланик и опуномойени министар Руске царевине у Кралевини Срби)и (новембар 1914—1915).

Григорий Николаевич Трубецкой, чрезвычайный посланник и полномочный министр Российской империи в Королевстве Сербия (ноябрь 1914-1915).

Борис Алексе)евич Татишчев, посланик Руске царевине у Кралевини Срби)и (1916-1917).

Борис Алексеевич Татищев, посланник Российской империи в Королевстве Сербия (1916—1917).

199

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Односи PycHje и Cpowje су по изби]ашу Октобарске револуци]е 1917. године постали сложении и марта 1919. године je дошло до потпуног прекида дипломатских односа са сов]етским властима.

После Октябрьской революции 1917 г. отношения России и Сербии осложнились и в марте 1919 г. произошел окончательный разрыв дипломатических отношений с советскими властями.

24. jyH 1940. године — поново су установл.ени дипломатски односи на нивоу посланстава.

24 июня 1940 г. — восстановлены дипломатические отношения на уровне дипломатических миссий во главе с посланником.

8. Maj 1941. године — дипломатски односи прекинути на инициативу Владе СССР-а.

8 мая 1941 г. — дипломатические отношения разорваны по инициативе правительства СССР.

21. август 1941. године — установл.ени дипломатски односи на нивоу посланстава.

21 августа 1941 г. — установлены дипломатические отношения на уровне дипломатических миссий во главе с посланником.

1941-1943. године — дипломатски односи су се остваривали преко Амбасаде СССР-a при Влади Кралевине 1угослави]е у Лондону.

1941-1943 гг. — дипломатические отношения поддерживались через посольство СССР при правительстве Югославии вЛондоне.

14. септембар 1942. године — претвараше посланставау амбасаде.

14 сентября 1942 г. — статус дипломатических миссий повышен до уровня посольств.

200

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Дипломатски представници СССР-а/Руске федерацще у 4угос.’1ави)и/Срби)и Дипломатические представители СССР/Российской федерации в Югославии/Сербии

Виктор Андреевич Плотников, опуномойени посланик СССР-a у Кралевини 1угослави)и (1940 -1941).

Виктор Андреевич Плотников, полномочный посланник СССР в Королевстве Югославия (1940 -1941).

Александар Ефремович Богомолов, опуномойени посланик СССР-a при влади Кралевине 1угослави)е у Лондону (1941—1943).

Александр Ефремович Богомолов, полномочный посланник СССР при правительстве Королевства Югославия вЛондоне (1941—1943).

Никола) Василевич Новиков, изванредни и опуномойени амбасадор СССР-a у Египту, и истовремено у 1угослави)и и Грчко), чи)е су се владе у том ратном периоду налазиле у Египту (1943 — 1944).

Николай Васильевич Новиков, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Египте и одновременно в Югославии и Греции, правительства которых в военное время находились в Египте (1943 — 1944).

Виктор Захарович Лебедев, изванредни и опуномойени амбасадор СССР-a при Влади Кралевине 1угослави)е у Лондону (1944-1945).

Виктор Захарович Лебедев, чрезвычайный и полномочный посол СССР при правительстве Королевства Югославия вЛондоне (1944-1945).

Иван Василевич Садчиков, изванредни и опуномойени амбасадор СССР-a у ДФ 1угослави)и (1945—1946).

Иван Васильевич Садчиков, чрезвычайный и полномочный посол СССР в ДФ Югославии (1945—1946).

Анатоли) 1осифович Лаврентьев, изванредни и опуномойени амбасадор СССР-a у ФНР 1угослави)и (1946—16. август 1949; амбасадор je опозван 16. новембра 1949).

Анатолий Иосифович Лаврентьев, чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФНР Югославия (1946—16 августа 1949 г.; посол отозван 16 ноября 1949 г.).

201

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБША — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

Васили] Алексеевич Валков, изванредни и опуномойени амбасадор СССР-ay ФНР 1угослави)и (кад)е у 1угослави)у поново врайен амбасадор, од jyHa 1953—1955).

Василий Алексеевич Вальков, чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФНР Югославия (когда в Югославию был снова возвращен посол, с июня 1953

— 1955).

Никола) Павлович Фир)убин, изванредни и опуномойени амбасадор СССР-ay ФНР 1угослави)и (1955—1957).

Николай Павлович Фирюбин чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФНР Югославия (1955—1957).

Иван Константинович Замчевски), изванредни и опуномойени амбасадор СССР-a у ФНР 1угослави)и (1957—1960).

Иван Константинович Замчевский чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФНР Югославия (1957—1960).

Алексе) Алексе)евич 1епишев, изванредни и опуномойени амбасадор СССР-a у ФНР 1угослави)и (I960 — 1962).

Алексей Алексеевич Епишев, чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФНР Югославия (I960 — 1962).

Александар Миха)лович Пузанов, изванредни и опуномойени амбасадор СССР-a у ФНР1 и СФР 1угослави)и (1962—1967).

Александр Михайлович Пузанов, чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФНР и СФР Югославия (1962—1967).

Иван Александрович Бенедиктов, изванредни и опуномойени амбасадор СССР-a у СФР 1угослави)и (1967—1971).

Иван Александрович Бенедиктов, чрезвычайный и полномочный посол СССР в СФР Югославия (1967—1971).

202

СЕРБИЯ — РОССИЯ, ЮГОСЛАВИЯ — СССР

СРБИ1А — РУСША, ТУГОСЛАВША — СССР

JF’1 1г ! *■■■ «■

Владимир Ил.ич Степаков, изванредни иопуномойени амбасадор СССР-ay СФР 1угослави)и (1971—1978).

Владимир Ильич Степанов, чрезвычайный и полномочный посол СССР в СФР Югославия (1971-1978).

Никола) Никола)евич Родионов, изванредни и опуномойени амбасадор СССР-a у СФР 1угосл